Procesy

Przygotowanie do wydobycia

Produkcja górnicza nierozerwalnie łączy się z wyczerpywaniem posiadanej bazy zasobowej. Implikuje to konieczność systematycznego jej uzupełniania. Utrzymanie pozycji producenta górniczego wymusza na przedsiębiorcy podejmowanie działań nakierowanych na uzyskanie tytułu prawnego do nowych obszarów złożowych celem zabezpieczenia funkcjonowania Spółki w długim horyzoncie czasu.

Wydobycie rud

Wzbogacanie rud

Złoża rud miedzi eksploatowane przez Zakłady Górnicze KGHM Polska Miedź S.A. zawierają średnio około 1,7% miedzi, stąd niezbędnym etapem jej zagospodarowania jest proces przeróbki mechanicznej. Jego operacją główną jest wzbogacanie, w wyniku której otrzymuje się koncentrat o zawartości miedzi umożliwiającej jego przerób hutniczy. We wszystkich zakładach wzbogacania stosowane są te same operacje i procesy jednostkowe, do których zaliczyć należy: przesiewanie i kruszenie, mielenie i klasyfikację, flotację oraz zagęszczanie, filtrację i suszenie.

Wzbogacanie rudy miedzi to proces mechanicznej przeróbki, który umożliwia efektywne przetworzenie wydobywanej rudy przed jego dalszą obróbką w hucie. Stosowana w Zakładach Wzbogacania Rud technologia pozwala na wyjątkowo skuteczny odzysk miedzi oraz srebra i innych pierwiastków z wydobywanego urobku.

SX-EW

Technologia SX-EW polega na ługowaniu (proces rozpuszczania użytecznych składników pod wpływem roztworu ) w warunkach atmosferycznych hałdy rudy miedzi za pomocą rozcieńczonego kwasu siarkowego.

Gospodarka odpadami

Systematyczne inwestowanie w nowoczesne rozwiązania i technologie proekologiczne oraz dostosowanie się do restrykcyjnych norm Unii Europejskiej, pozwoliły KGHM na efektywna ochronę środowiska.

Hutnictwo i rafinacja

Produkcja w hutach KGHM oparta jest głównie o własne złoża i wytwarzane na miejscu koncentraty rud miedzi. Strategia KGHM w zakresie przetwórstwa polega na utrzymaniu skali produkcji na poziomie ponad 500 tys. ton miedzi elektrolitycznej z jednoczesnym wzrostem wydajności górnictwa w kopalniach na całym świecie.

Przetwórstwo

Preparation for mining

Ore mining

Ore enrichment

SX-EW

Waste management

Metallurgy & rafinery

Processing