Strategia biznesowa

KGHM koncentruje się na działalności górniczo-hutniczej. Strategiczne cele firmy to rozwój bazy zasobowej i potencjału produkcyjnego przy optymalizacji kosztów i ograniczeniu wpływu na środowisko.

Strategia na lata 2015 – 2020 z perspektywą do 2040 roku oparta jest na 3 głównych filarach:

Rozwój Bazy Zasobowej

Cele:

W ramach działalności eksploracyjnej oraz przejęć Spółka przewiduje zastępowanie każdej wydobytej tony miedzi trzema tonami miedzi zawartej w nowych zasobach. Pozwoli to na zabezpieczenie długookresowych perspektyw działalności Spółki oraz poprawę pozycji kosztowej. Spółka będzie koncentrowała się na eksploracji wokół obecnych obszarów aktywności górniczej oraz na poszukiwaniu niskokosztowych aktywów zlokalizowanych w stabilnych geopolitycznie lokalizacjach. Planowany rozwój bazy zasobowej KGHM Polska Miedź S.A. zapewni wieloletnie perspektywy działalności górniczej przy wzrastającym wolumenie produkcji.

Rozwój Aktywów Produkcyjnych

Cele:

W ramach Strategii w latach 2015-2020 Spółka planuje przeznaczyć na cele inwestycyjne 27 miliardów złotych. Środki te są dedykowane na rozwój obecnego portfela projektów inwestycyjnych, w tym głównie programy rozwojowe w głównym ciągu technologicznym oraz doprowadzenie do fazy produkcyjnej projektów zasobowych w kraju i za granicą (Głogów Głęboki Przemysłowy, Victoria oraz Ajax). Realizacja portfela projektów inwestycyjnych pozwoli na istotne zwiększenie zdolności produkcyjnych Grupy oraz poprawę jej pozycji kosztowej na globalnej krzywej kosztowej producentów miedzi. KGHM Polska Miedź S.A. dąży do efektywnej alokacji środków finansowych oraz realizacji surowcowych projektów inwestycyjnych odznaczających się najwyższą stopą zwrotu.

Produkcja

Cele:

KGHM Polska Miedź S.A. dąży do zapewnienia stabilnej produkcji przy jednoczesnej optymalizacji kosztów produkcyjnych oraz zachowaniu najwyższych standardów dotyczących bezpieczeństwa pracy. W ramach perspektywy Strategii KGHM na lata 2015-2020 Spółka planuje zwiększyć roczny wolumen rudy wydobywanej z zakładów górniczych KGHM Polska Miedź S.A. w Polsce. 

Efektywność i innowacje

Analiza perspektyw rozwoju KGHM jest oparta na ocenie osiągniętych już efektów, potencjału zasobowego oraz uwarunkowań makroekonomicznych, jakie stoją przed sektorem wydobywczym. Obecne priorytety to uruchamianie nowych projektów, budowa kompetencji w zakresie nowych surowców i stworzenie globalnej organizacji kontynuującej ścieżkę wzrostu.

REWIZJA STRATEGII

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. postanowił o podjęciu prac nad rewizją strategii Spółki. Obecnie obowiązująca „Strategia na lata 2015-2020 z perspektywą do 2040 roku ogłoszona w dniu 26.01.2015 r.” wymaga zmiany w związku z sytuacją makroekonomiczną oraz wyzwaniami operacyjnymi w obszarze inwestycji zagranicznych. Zarząd planuje przeprowadzenie rewizji strategii w przeciągu najbliższych miesięcy. W procesie rewizji strategii Zarząd w szczególności będzie koncentrował się na dostosowaniu planów inwestycyjnych spółki do przewidywanych możliwości finansowych z uwzględnieniem warunków rynkowych i konieczności optymalizacji kosztów.