Stabilna produkcja i sprzedaż miedzi płatnej przy wzroście skonsolidowanych przychodów

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź w I kwartale utrzymała stabilną produkcję i sprzedaż miedzi płatnej przy wzroście skonsolidowanych przychodów o 26% oraz EBITDA o 60% w odniesieniu do porównywalnego okresu 2016 roku.

piątek, 05 Maj, 2017

Dobre wyniki I kwartału są przede wszystkim efektem dwucyfrowego wzrostu cen miedzi, srebra i molibdenu, w odniesieniu do porównywalnego okresu 2016 roku. Utrzymane zostały poziomy produkcji miedzi płatnej, srebra metalicznego, molibdenu i metali szlachetnych w Grupie Kapitałowej. Projekty inwestycyjne w kraju (Głogów Głęboki - Przemysłowy i Program Rozwoju Hutnictwa) są kontynuowane zgodnie z harmonogramem. Jeżeli pozytywne tendencje w gospodarce światowej zostaną utrzymane, to o wyniki kolejnych miesięcy jesteśmy spokojni – powiedział Radosław Domagalski-Łabędzki, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Wzrost skonsolidowanych przychodów o 26% stanowi głównie efekt wzrostu cen miedzi o blisko 1.200 USD/t (+25% r/r) i srebra o ponad 2,5 USD/uncję (+17% r/r) przy dodatkowym wsparciu kursu USD/PLN, który był wyższy o 3% r/r.

Produkcja miedzi ekwiwalentnej łącznie w KGHM Polska Miedź S.A. i w Sierra Gorda była nieznacznie wyższa niż w roku ubiegłym (152 tys. t – I kw. 2017, 151 tys. t – I kw. 2016 r.). KGHM International zanotował wynik niższy o 9 tys. t (20 tys. t – I kw. 2017, 29 tys. t – I kw. 2016 r.), co wynikało ze spadku zawartości miedzi w urobku kopalni Robinson.

Produkcja srebra w Grupie Kapitałowej pozostaje stabilna (298 t – I kw. 2017, 299 t – I kw. 2016 r.), a molibdenu (4,9 mln funtów) i TPM (54,3 tys. troz.) na poziomie niższym o odpowiednio 4% i 3%.

Analogicznie do wyników produkcyjnych, nieznacznie niższa sprzedaż miedzi płatnej (151 tys. t – I kw. 2017, 155 tys. t – I kw. 2016) odzwierciedla przede wszystkim stabilną sytuację w KGHM Polska Miedź S.A. przy niższej sprzedaży KGHM International, częściowo skompensowanej wzrostem o 16% wolumenu sprzedaży miedzi w koncentracie przez Sierra Gorda.

Wzrost skorygowanej skonsolidowanej EBITDA o 60% (1.581 mln PLN - I kw. 2017, 987 mln PLN - I kw. 2016) wynika głównie z wyższych przychodów.

Największy udział we wzroście skorygowanej EBITDA ma KGHM PM S.A. (1.304 mln PLN - wzrost o 94%).

Wzrost wyniku EBITDA na Sierra Gorda z 84 mln PLN do 122 mln PLN, tj. o ponad 45%, jest przede wszystkim efektem poprawy sytuacji na rynku miedzi i molibdenu, czego odzwierciedleniem jest wzrost notowań tych metali o odpowiednio 25% i 26%. Natomiast spadek EBITDA segmentu KGHM International w I kwartale 2017 r. o 64 mln PLN (46%) w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego jest pochodną wzrostu kosztów podstawowej działalności operacyjnej, jak również obniżenia wolumenów produkcji, a tym samym sprzedaży metali.

Skonsolidowana rentowność EBITDA została częściowo skompensowana po stronie kosztów operacyjnych, głównie przez wyższy podatek od wydobycia niektórych kopalin i wzrost kosztów pracy w KGHM Polska Miedź S.A., a także przez niższą EBITDA aktywów zagranicznych.

Dług netto na koniec I kwartału wyniósł 7.055 mln PLN (1.788 mln USD), a poziom długu netto do skorygowanego wskaźnika EBITDA spadł z poziomu 1,6 na koniec roku 2016 do 1,4 na koniec I kwartału 2017.

Dobra sytuacja makroekonomiczna miała pozytywny wpływ na poziom zadłużenia Grupy Kapitałowej w I kwartale 2017 roku. Naszą podstawową walutą zadłużenia jest USD i tu nasz poziom zadłużenia wzrósł (o 51 mln USD), natomiast liczony w złotych zmalał – o 207 mln PLN. Istotne jest, że relacja długu netto do EBITDA jest malejąca. Na poziom zadłużenia w I kwartale 2017 roku największy wpływ miały inwestycje w Polsce (~612 mln PLN) oraz podatek od wydobycia niektórych kopalin (~457 mln PLN) – powiedział Stefan Świątkowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.

w mln zł

Trzy miesiące zakończone
31.03.2017 r.

Trzy miesiące zakończone
31.03.2016 r.

Zmiana
w mln zł

Zmiana
w %

Przychody ze sprzedaży

4 911

3 912

+999

+25,5%

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

-3 837

-3 422

-415

+12,1%

Skorygowana EBITDA

1 581

987

+594

+60,2%

Wynik netto ze sprzedaży

1 074

490

+584

+119,2%

Wynik netto

398

163

+235

+144,2%

Data kompetencji: 
piątek, 31 Marzec 2017
Okres kompetencji: 
1Q