Konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych

W dniu 10 marca 2018 r. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie podjęła decyzję o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych.

poniedziałek, 12 Marzec, 2018

RADA NADZORCZA 

KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie

rozpoczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

WICEPREZES ZARZĄDU DS. AKTYWÓW ZAGRANICZNYCH

Zasady przeprowadzenia konkursu:

I. Kandydaci na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych KGHM Polska Miedź S.A. powinni:

1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,

2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawię innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4. spełniać inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

5. posiadać doświadczenie w zakresie działalności gospodarczej, w tym kierowania podmiotami gospodarczymi,

6. posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

7. posiadać znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,

8. posiadać operacyjną znajomość języka angielskiego, dodatkowym atutem będzie znajomość innych języków obcych,

9. posiadać wyróżniające zdolności organizatorskie, komunikacyjne, swobodę poruszania się w międzynarodowym środowisku biznesowym oraz umiejętność pracy w złożonych zespołach menedżerskich.

II. Kandydaci powinni także:

1. korzystać z pełni praw publicznych,

2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

3. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazowi zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółkach handlowych.

III. Kandydatem na Członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

IV. Zgłoszenia kandydatów muszą zawierać:

1. Życiorys zawodowy (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia o:

a. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b. korzystaniu w pełni z praw publicznych,

c. niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

d. posiadaniu co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia, o którym mowa w pkt I.2,

e. posiadaniu co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego, o którym mowa w pkt I.3,

f. zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Radę Nadzorczą KGHM Polska miedź S.A. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych",

2. Oświadczenie, że nie jest osobą, która spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt. III.

3. Oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających:

a. ukończenie studiów wyższych,

b. co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe kandydata, o którym mowa w pkt I.2,

c. co najmniej 3-letnie doświadczenie, o którym mowa w pkt I.3,

d. dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty).

4. Odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń).

6. Dane kontaktowe: nr telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz korespondencyjny adres pocztowy.

V. Kandydaci winni składać zgłoszenia w zamkniętych kopertach na adres: KGHM Polska Miedź S.A. ul. M.Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin (Departament Organizacyjny) z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych” w terminie do 27 marca 2018 r. do godz. 12.00.

VI. Zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu.

VII. Rada Nadzorcza przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na poszczególne stanowiska w Zarządzie KGHM Polska Miedź S.A. spełniającymi wymogi określone w ogłoszeniu, w terminie 4 kwietnia 2018 r. od godz. 9.00.

VIII. Rozmowy kwalifikacyjne obejmują następujące zagadnienia:

1. koncepcja prowadzenia spraw powierzonych Wiceprezesowi Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych,

2. dotychczasowe doświadczenie kandydata i jego przewidywania co do możliwości wykorzystania doświadczeń po powołaniu do Zarządu Spółki,

3. znajomość branży, w której działa Spółka i otoczenia biznesowego.

IX. O dopuszczeniu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

X. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata/kandydatów, w każdym czasie, bez podania przyczyny.

XI. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, złożone dokumenty mogą zostać odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia nie odebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie powyższego terminu.