Konkurs na stanowiska Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

W dniu 24 maja 2018 r. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie podjęła decyzję o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na następujące stanowiska w Zarządzie KGHM Polska Miedź S.A.: Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji, Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych.

czwartek, 24 Maj, 2018

Zasady przeprowadzenia konkursu:

 I. Kandydaci na wyżej wymienione stanowiska powinni:

 1. posiadać  wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w  Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,
 2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub  samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4.  spełniać inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

 

II. Kandydaci powinni także:

 1. korzystać z pełni praw publicznych,
 2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazowi zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółkach handlowych.

 

III. Kandydatem na Członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3.  jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia  lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełni funkcję  z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 5. jej aktywność  społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

 

IV. Kandydaci na wyżej wymienione stanowiska w Zarządzie KGHM Polska Miedź S.A. ponadto powinni:

 1. posiadać doświadczenie w zakresie działalności gospodarczej, w tym kierowania podmiotami gospodarczymi,
 2. posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 3. posiadać znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym  uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 4. posiadać wyróżniające zdolności organizatorskie, komunikacyjne, swobodę poruszania się  w międzynarodowym środowisku biznesowym oraz umiejętność pracy  w złożonych zespołach menedżerskich,
 5. posiadać  operacyjną znajomość języka angielskiego, dodatkowym atutem będzie znajomość  innych języków obcych,
 6. posiadać  specjalistyczną wiedzę o działalności Spółki w zakresie funkcji, do sprawowania której kandydat aplikuje,
 7. posiadać wiedzę umożliwiającą prowadzenie spraw Spółki o zasięgu globalnym, w zakresie funkcji do sprawowania której kandydat aplikuje, przy czym prowadzenie spraw Spółki oznacza odpowiedzialność za funkcjonowanie powierzonych pionów zarówno w kraju jak i za granicą.

 

V. Zgłoszenia kandydatów muszą zawierać:

 1. Życiorys zawodowy (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia o:

a. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b. korzystaniu w pełni z praw publicznych,

c. niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

d. posiadaniu co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia, o którym mowa w pkt I.2,

e. posiadaniu co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego, o którym mowa w pkt I.3,

f. zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą  w Lubinie przy ul. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, zawartych w dokumentach przekazanych w procesie rekrutacji, w tym w liście motywacyjnym i CV, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko ………………………………………………,   w związku z którym dobrowolnie przekazuję moje dane osobowe. Oświadczam, że mam świadomość, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę wycofać w każdym czasie”.

 1. Oświadczenie, że nie jest osobą, która spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt. III.
 2. Oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających:
 1. ukończenie  studiów wyższych,
 2. co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe kandydata, o którym mowa w pkt I.2,
 3. co najmniej 3-letnie doświadczenie, o którym mowa w pkt I.3,
 4. dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty).
 1. Odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem  wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie  wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń).     
 3. Dane kontaktowe: nr telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz korespondencyjny adres pocztowy.

 

VI. Kandydaci winni składać zgłoszenia w zamkniętych kopertach na adres: KGHM Polska Miedź S.A. ul. M.Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin (Departament Organizacyjno-Prawny) z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko w Zarządzie KGHM Polska Miedź S.A.w terminie do 9 czerwca 2018 r. do godz. 12.00.

 

VII. Zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu.

 

VIII. Postępowanie kwalifikacyjne będzie dwuetapowe – pierwszy etap obejmie weryfikację formalną zgłoszeń oraz ustalenie listy rankingowej kandydatów, na podstawie której Rada Nadzorcza wytypuje kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu, to jest rozmowy kwalifikacyjnej.

 

IX. O dopuszczeniu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

 

X. Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem zawartym w pkt IX, przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne w siedzibie Spółki z kandydatami na poszczególne stanowiska w Zarządzie KGHM Polska Miedź S.A., spełniającymi wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu,
w terminach:

 1. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na Prezesa Zarządu odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 roku w siedzibie Spółki w Lubinie, od godziny 9.00.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 roku w siedzibie Spółki w Lubinie, od godziny  12.00.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. w siedzibie Spółki w Lubinie, od godziny 15.00.
 4. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji odbędzie się w dniu 22 czerwca 2018 r. w siedzibie Spółki w Lubinie, od godziny 9.00.
 5. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na Wiceprezesa Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych odbędzie się w dniu 22 czerwca 2018 r. w siedzibie Spółki w Lubinie, od godziny 12.00.

 

XI. Rozmowy kwalifikacyjne, o których mowa powyżej obejmą następujące zagadnienia:

1)      Koncepcja zarządzania Spółką – w przypadku kandydatów na Prezesa Zarządu,

2)      Koncepcja prowadzenia spraw powierzonych Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych – w przypadku kandydatów na Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych,

3)      Koncepcja prowadzenia spraw powierzonych Wiceprezesowi Zarządu ds. Rozwoju  – w przypadku kandydatów na Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju,

4)      Koncepcja prowadzenia spraw powierzonych Wiceprezesowi Zarządu ds. Produkcji – w przypadku kandydatów na Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji,

5)      Koncepcja prowadzenia spraw powierzonych Wiceprezesowi Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych – w przypadku kandydatów na Wiceprezesa Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych,

6)      dotychczasowe doświadczenie kandydata i jego przewidywania co do możliwości wykorzystania doświadczeń po powołaniu do Zarządu Spółki – dla wszystkich kandydatów;

7)      znajomość branży, w której działa Spółka i otoczenia biznesowego – dla wszystkich kandydatów.

 

XII. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata/kandydatów, w każdym czasie, bez podania przyczyny.

 

XIII. Kandydaci, którzy nie zostali dopuszczeni do rozmów kwalifikacyjnych zostaną powiadomieni pisemnie przez Radę Nadzorczą na adres korespondencyjny wskazany w zgłoszeniu kandydata. Wraz z zawiadomieniem Rada Nadzorcza prześle złożoną przez kandydata dokumentację.

Kandydatom, którzy nie zostali powołani na stanowiska Członków Zarządu, Rada Nadzorcza odeśle złożoną przez nich dokumentację listem poleconym.

 

 

Klauzula informacyjna do ogłoszenia rekrutacyjnego na stanowiska w Zarządzie KGHM Polska Miedź S.A.:

Informujemy, że administratorem danych osobowych Kandydata jest KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie przy ul. przy ul. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000023302, NIP 692-000-00-13, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000.000 zł (dalej: Administrator).

Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w związku z którym Kandydat przekazał swoje dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie). 

Dane osobowe Kandydata mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia, tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi teleinformatyczne, usługi ochrony, itp.

Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez czas rekrutacji na aplikowane stanowisko, a po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte w terminie 30 dni (dotyczy danych osobowych osób, które nie zostaną wybrane). Informujemy jednocześnie, że Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych do innego Administratora.

Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że dane osobowe Kandydata nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych.