KGHM w gronie zwycięzców konkursu EIT

KGHM jest członkiem konsorcjum międzynarodowych firm, uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych, które zwyciężyło w konkursie na nową Wspólnotę Wiedzy i Innowacji w obszarze surowców naturalnych. Konkurs zorganizował Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), a jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa surowcowego i konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej.

środa, 10 Grudzień, 2014

Zwycięzcą konkursu jest ogólnoeuropejskie konsorcjum „RawMatTERS” Tackling European Re-sources Sustainably, które utworzyło ponad stu partnerów z dwudziestu dwóch krajów Unii Euro-pejskiej. Polskę reprezentuje dziesięć instytucji, m.in. KGHM Polska Miedź, która odegrała klu-czową rolę w stworzeniu silnej pozycji konsorcjum, a także KGHM Zanam, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Wrocławska, Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach oraz Wrocławskie Centrum Badań EIT+. Prace nad organizacją konsorcjum trwały dwa lata.

– Utworzenie nowej Wspólnoty Wiedzy i Innowacji oraz włączenie do tego przedsięwzięcia pol-skich przedstawicieli ma dla naszego kraju strategiczne znaczenie. Wraz z największymi polskimi i europejskimi firmami, uczelniami i placówkami naukowymi stworzymy innowacyjny ekosystem, który będzie integrował biznes i instytuty badawcze w celu generowania nowych technologii i nowoczesnych miejsc pracy. Jednym z wyzwań, przed jakim stanie „RawMatTERS”, jest wzrost wymagań środowiskowych, który może wstrzymać część inwestycji górniczych. Może to zakłócić płynność dostaw niezbędnych surowców, które mają ogromny wpływ na działanie przemysłu i rozwój gospodarki. Konsekwentne realizowanie wspólnej strategii surowcowej będzie miało zatem ogromne znaczenie dla całej Europy – powiedział Herbert Wirth, prezes KGHM.

Pozyskiwanie i przetwórstwo surowców naturalnych może stać się jednym z kluczowych czynni-ków rozwoju gospodarczego całego kraju. W tym celu niezbędne są inwestycje w nowoczesne technologie, budujące przewagę konkurencyjną Polski i całej Europy, oraz w kadry eksperckie i naukowe dla tego sektora. Utworzenie jednego z Węzłów Wiedzy na Dolnym Śląsku pozwoli także na ścisłą integrację makroregionu, w którym środowiska naukowe wraz z partnerami przemysłowymi rozwijać będą specjalizacje technologiczne wykorzystujące istniejący potencjał. Działania w Polsce będą nastawione na szerokie wsparcie całego sektora surowcowego.

– Sektor surowcowy stał się jednym z priorytetowych obszarów polityki unijnej. Europa zrozumiała, że gwałtowny wzrost popytu i rozwój gospodarki uzależniony jest dostępności surowców, co stawia przed naszym sektorem nowe wyzwania i stwarza niezwykłe możliwości. W KGHM wierzymy, że innowacje powstają na styku różnych dziedzin, w interdyscyplinarnych zespołach i poprzez strategiczne alianse nauki, dużego przemysłu, małych średnich przedsiębiorstw oraz dawców kapitału. Nasze doświadczenia z działalności badawczej, a także wartości – współdziałanie i odpowiedzialności – skłaniają nas do dzielenia się wiedzą i inspirowania innych, z korzyścią dla polskiej i europejskiej gospodarki – powiedziała Agata Juzyk, dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju w KGHM.

Nowa Wspólnota Wiedzy i Innowacji „RawMatTERS” ma za zadanie zintegrować i wzmocnić potencjał innowacyjności w sektorze surowców poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań, pro-duktów i usług na rzecz zrównoważonego poszukiwania, wydobywania, przetwarzania i recyklin-gu zasobów naturalnych. Rolą wszystkich partnerów będzie również dostarczanie technologii i usług dostosowanych do zmieniających się potrzeb społecznych, a także edukacja, rozwój przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy i aktywne podejmowanie wyzwań związanych z niedoborem surowców w Europie.

Zespół prezentujący konsorcjum przed Radą Europejskiego Instytutu Technologii I innowacji w Budapeszcie (od lewej):

Karl Vrancken, VITO Belgia 
Agata Juzyk, KGHM 
Jens Gutzmer, Helm Holtz - Zentrum Dresden, Koordynator Konsorcjum 
Andreas Klossek, Helm Holtz – Zentrum Dresden 
Egberd Lox, Umicore