KGHM Polska Miedź SA złożyła dziś zażalenie od decyzji prokuratury w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego nielegalnego strajku.

Sprawa dotyczy postanowienia Prokuratury Okręgowej w Legnicy, która w dniu 15 kwietnia 2010 r. wydała decyzję o umorzeniu śledztwa w sprawie strajku ostrzegawczego z 11 sierpnia 2009 r. 

środa, 28 Kwiecień, 2010

Mimo, iż prokuratura uznała, że strajk, cyt. „zorganizowany w KGHM Polska Miedź SA był nielegalnym w rozumieniu art. 26 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych”, śledztwo umorzyła z powodu braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa.
Zdaniem KGHM, nie można uznać za trafną podnoszonej przez Prokuratora argumentacji uzasadniającej brak świadomości przedstawicieli związków zawodowych o nielegalności strajku.
Jak wynikało z zebranego w tej sprawie materiału dowodowego:

  • Przedstawiciele związków zawodowych podejmując decyzję o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej mieli świadomość jej nielegalności lub przynajmniej na taką ewentualność godzili się
  • O nielegalności strajku pracownicy KGHM byli informowani przez pracodawcę przed jego rozpoczęciem i w czasie jego prowadzenia. Informację taką podawały oddziałowe radiowęzły, można ją było też przeczytać na dostępnych dla wszystkich tablicach informacyjnych.
  • Nie ulega wątpliwości, że organizatorzy akcji strajkowej powinni mieć świadomość, czy ogłaszany strajk ma charakter legalny, czy nie. Związkowcom w KGHM, którzy przeprowadzili niejeden spór zbiorowy i niejeden strajk, Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych jest znana jak mało komu. Trudno uwierzyć, iż działali nieświadomie czy nieumyślnie.

W świetle powyższych argumentów zupełnie niezrozumiała wydaje się decyzja prokuratury o umorzeniu postępowania.
Poza wyjaśnieniem kwestii dotyczących błędów w ustaleniach faktycznych, KGHM wnosi również o przesłuchanie świadków – pracowników spółki, których zeznania do tej pory nie pojawiły się w materiale dowodowym, a z punktu widzenia istoty sprawy mają kluczowy charakter dla toku śledztwa. 
KGHM zaskarża prokuratorskie postanowienie w całości i wnosi o jego uchylenie.