KGHM aktualizuje wartość księgową aktywów zagranicznych

KGHM Polska Miedź zakończyła zapowiadaną weryfikację założeń techniczno-ekonomicznych dla zagranicznych aktywów górniczych Grupy Kapitałowej. W jej następstwie istotnie zmodyfikowała parametry dla tych aktywów w zakresie długości życia kopalni, wolumenu produkcji metali, zakładanych kosztów operacyjnych i poziomu nakładów kapitałowych w okresie życia kopalni. Zmiany parametrów oraz aktualizowane założenia makroekonomiczne przełożyły się na konieczność przeszacowania wartości tych aktywów. Ten księgowy odpis nie wpływa na płynność oraz stabilną pozycję finansową Grupy Kapitałowej KGHM, ze względu na jego niepieniężny charakter.

wtorek, 14 Luty, 2017

14 lutego 2017 r. Spółka zakończyła zasadnicze prace związane z testami na utratę wartości bilansowej zagranicznych aktywów górniczych Grupy Kapitałowej KGHM. Łączna wartość odpisów z tytułu przeprowadzonych testów na utratę wartości w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, po uwzględnieniu efektu podatkowego, wynosi 1 241,8 mln USD (5 190 mln PLN). W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. przeprowadzone testy wskazały na zasadność ujęcia odpisów w łącznej kwocie 5 869,8 mln PLN.

- Spółka rok temu zapowiadała weryfikację założeń produkcyjnych dla aktywów zagranicznych. To był wielomiesięczny proces testów i analiz poszczególnych projektów w oparciu o zaktualizowane założenia cenowe metali. W odniesieniu do Sierra Gordy miało to szczególne znaczenie, gdyż projekt został operacyjnie uruchomiony w połowie 2015 roku i dopiero dokładniejsze dane zebrane podczas początkowego okresu życia tej kopalni pozwoliły na weryfikację całego modelu jej eksploatacji – powiedział Radosław Domagalski-Łabędzki, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Ścieżka cenowa dla miedzi została przyjęta na podstawie wewnętrznych założeń makroekonomicznych opracowanych przy wykorzystaniu dostępnych wieloletnich prognoz instytucji finansowych i analitycznych. Długoterminowa prognoza ceny metalu została przyjęta na poziomie 6 614 USD/t (3,00 USD/lb). Dla porównania, dla celów przeprowadzenia testu na utratę wartości na 31 grudnia 2015 r., długoterminowa cena miedzi została przyjęta na poziomie 7 075 USD/t (3,21 USD/lb).

Sierra Gorda

Sierra Gorda skupiła się na konsolidacji i usprawnieniu działalności operacyjnej, by zoptymalizować parametry finansowo-produkcyjne.

W ramach testów na utratę wartości przeprowadzono weryfikację dostępności ekonomicznej zasobów eksploatacyjnych, parametrów technicznych i produkcyjnych, planów rozwojowych i inwestycyjnych dla poszczególnych części procesu wydobywczo-przeróbczego kopalni oraz - w efekcie -  określono czas życia kopalni   Sierra Gorda, przy zaktualizowanych ścieżkach cenowych.

W modelu techniczno-ekonomicznym dla Sierra Gorda przyjęto: 24-letni okres życia kopalni, przy całkowitej wielkości produkcji Cu 4 352 tys. t i spodziewanej marży operacyjnej na poziomie 36%. W aktualnych założeniach produkcyjnych nie uwzględniono II fazy rozwoju kopalni oraz zagospodarowania i produkcji metali ze złoża Pampa Lina. Dla potrzeb przeprowadzenia testu na 31 grudnia 2016 r. wycenę tego złoża, mogącego w przyszłości  stanowić potencjał dla wydłużenia okresu eksploatacji Sierra Gorda, przyjęto w oparciu o analizę wartości w porównywalnych transakcjach rynkowych.

- Obniżenie wielkości opłacalnych ekonomicznie zasobów eksploatacyjnych i opartych na nich, prognozach poziomu produkcji dla całego życia kopalni, wynika z zastosowania niższych ścieżek cenowych. Dlatego w dzisiejszych warunkach rynkowych nie zakładamy rozpoczęcia II fazy. Jednak należy podkreślić, że przy długoterminowym wzroście cen miedzi, eksploatacja nieuwzględnionych obecnie zasobów może stać się opłacalna - zaznacza Michał Jezioro, Wiceprezes ds. Rozwoju.

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2016 testy wykazały zasadność ujęcia odpisu w kwocie 1 036,3 mln USD (4 331 mln PLN)  z tytułu utraty bilansowej wartości pożyczki udzielonej Sierra Gorda SCM.

- Zgodnie z założeniami przyjętymi przez właścicieli spłata oprocentowanej pożyczki stanowi podstawowy mechanizm zwrotu wartości przez Sierra Gorda, a z powodu regularnego naliczania odsetek od pożyczki  kwota należności wobec KGHM stale rośnie. Odpis części wartości pożyczki na rzecz Sierra Gorda nie oznacza ich umorzenia – KGHM nadal posiada prawo do odzyskania należności w przyszłości, jeśli kopalnia istotnie poprawi swoje wyniki finansowo-produkcyjne - mówi Stefan Świątkowski, Wiceprezes ds. Finansowych.

Dokonane odpisy na aktywie kopalni Sierra Gorda nie wpłyną na przepływy pieniężne Grupy KGHM i  nie zagrażają funkcjonowaniu Sierra Gorda.

- Charakterystyką aktywów górniczych jest to, że długość ich życia sięga nawet kilkudziesięciu lat, a ceny surowców wykazują dużą zmienność w krótszym terminie oraz cykliczność w dłuższym okresie czasu. Podczas życia kopalni może wystąpić nawet kilka cykli surowcowych obejmujących bardzo niskie jak i wyjątkowo wysokie ceny, powodując znaczące wahania wartości księgowej aktywów w czasie – podkreśla Michał Jezioro, Wiceprezes ds. Rozwoju.

Pozostałe aktywa górnicze

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. przeprowadzone testy wskazały również na zasadność ujęcia odpisów na pozostałych aktywach zagranicznych, po uwzględnieniu efektu podatkowego:

- odpis w kwocie 61,3 mln USD (256,3 mln PLN) z tytułu utraty bilansowej wartości aktywów kopalni Zagłębia Sudbury,

- odpis w kwocie 45,1 mln USD (188,7 mln PLN) z tytułu utraty bilansowej wartości aktywów kopalni Robinson,

- odpis w kwocie 99,1 mln USD (414,4 mln PLN) z tytułu utraty bilansowej wartości aktywów KGHM Ajax.

- KGHM nie jest odosobniony w swoim działaniu, co wyraźnie widać na tle sektora wydobywczego. Na księgową wartość aktywów surowcowych wpływa nie tylko bieżąca rynkowa cena surowca, ale przede wszystkim, podlegające znaczącym wahaniom, prognozy jej kształtowania się w kolejnych kilkunastu, kilkudziesięciu latach. Jako jeden z największych producentów miedzi na świecie wierzymy w długoterminowe perspektywy tego rynku, co pozwala nam również z optymizmem patrzeć na wartość aktywów zagranicznych – podkreśla Radosław Domagalski - Łabędzki, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

W odniesieniu do aktywów KGHM w Polsce, które stanowią podstawowy potencjał produkcyjny Grupy KGHM, nie wystąpiły przesłanki do przeprowadzenia testów na utratę wartości.

Komunikowane przez Spółkę wartości odpisów mają jeszcze charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów zostaną przedstawione w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2016 r., których publikacja jest planowana na 16 marca 2017 r.