G30CO71KTT9JDYJESN222020-01-012020-12-31G30CO71KTT9JDYJESN222019-01-012019-12-31G30CO71KTT9JDYJESN222019-12-31G30CO71KTT9JDYJESN222018-12-31G30CO71KTT9JDYJESN222020-12-31G30CO71KTT9JDYJESN222018-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMemberG30CO71KTT9JDYJESN222018-12-31KGHM:OtherreservesfrommeasurementoffinancialinstrumentsmemberG30CO71KTT9JDYJESN222018-12-31ifrs-full:OtherReservesMemberG30CO71KTT9JDYJESN222018-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMemberG30CO71KTT9JDYJESN222018-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMemberG30CO71KTT9JDYJESN222018-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMemberG30CO71KTT9JDYJESN222019-01-012019-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMemberG30CO71KTT9JDYJESN222019-01-012019-12-31KGHM:OtherreservesfrommeasurementoffinancialinstrumentsmemberG30CO71KTT9JDYJESN222019-01-012019-12-31ifrs-full:OtherReservesMemberG30CO71KTT9JDYJESN222019-01-012019-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMemberG30CO71KTT9JDYJESN222019-01-012019-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMemberG30CO71KTT9JDYJESN222019-01-012019-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMemberG30CO71KTT9JDYJESN222019-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMemberG30CO71KTT9JDYJESN222019-12-31KGHM:OtherreservesfrommeasurementoffinancialinstrumentsmemberG30CO71KTT9JDYJESN222019-12-31ifrs-full:OtherReservesMemberG30CO71KTT9JDYJESN222019-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMemberG30CO71KTT9JDYJESN222019-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMemberG30CO71KTT9JDYJESN222019-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMemberG30CO71KTT9JDYJESN222020-01-012020-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMemberG30CO71KTT9JDYJESN222020-01-012020-12-31KGHM:OtherreservesfrommeasurementoffinancialinstrumentsmemberG30CO71KTT9JDYJESN222020-01-012020-12-31ifrs-full:OtherReservesMemberG30CO71KTT9JDYJESN222020-01-012020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMemberG30CO71KTT9JDYJESN222020-01-012020-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMemberG30CO71KTT9JDYJESN222020-01-012020-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMemberG30CO71KTT9JDYJESN222020-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMemberG30CO71KTT9JDYJESN222020-12-31KGHM:OtherreservesfrommeasurementoffinancialinstrumentsmemberG30CO71KTT9JDYJESN222020-12-31ifrs-full:OtherReservesMemberG30CO71KTT9JDYJESN222020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMemberG30CO71KTT9JDYJESN222020-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMemberG30CO71KTT9JDYJESN222020-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMemberiso4217:PLNxbrli:sharesiso4217:PLNxbrli:shares/div

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

Skonsolidowany raport roczny SRR 2020

(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

 

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

 

za rok obrotowy 2020  obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE w walucie zł.

data przekazania: 2021-03-24

KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

KGHM Polska Miedź S.A.

(skrócona nazwa emitenta)

59 – 301

(kod pocztowy)

M. Skłodowskiej – Curie

(ulica)

(+48) 76 7478 200

(telefon)

ir@kghm.com

(e-mail)

6920000013

(NIP)

G30CO71KTT9JDYJESN22

(LEI)

Górnictwo

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

LUBIN

(miejscowość)

48

(numer)

(+48) 76 7478 500

(fax)

www.kghm.com

(www)

390021764

(REGON)

23302

(KRS)

PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp.k.

(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE

w mln PLN

w mln EUR

 

 

2020

2019

2020

2019

I.

Przychody z umów z klientami 

 23 632

 22 723

 5 282

 5 282

II.

Zysk netto ze sprzedaży

 3 161

 2 455

  706

  571

III.

Zysk przed opodatkowaniem

 2 756

 2 122

  616

  493

IV.

Zysk netto

 1 797

 1 421

  401

  330

V.

Zysk netto przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej

 1 800

 1 421

  402

  330

VI.

Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące

(  3)

-

(  1)

-

VII.

Pozostałe całkowite dochody

(  918)

(  444)

(  205)

(  103)

VIII.

Łączne całkowite dochody

  879

  977

  196

  227

IX.

Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej

  882

  977

  197

  227

X.

Łączne całkowite dochody przypadające na udziały niekontrolujące

(  3)

-

(  1)

-

XI.

Ilość akcji (w szt.)

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

XII.

Zysk netto na akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadający akcjonariuszom

Jednostki Dominującej

9,00

7,11

2,01

1,65

XIII.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

 5 656

 5 048

 1 264

 1 173

XIV.

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

( 3 661)

( 3 643)

(  818)

(  847)

XV.

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

(  548)

( 1 308)

(  122)

(  304)

XVI.

Przepływy pieniężne netto razem

 1 447

  97

  324

  22

XVII.

Aktywa trwałe

 34 047

 31 669

 7 378

 7 436

XVIII.

Aktywa obrotowe

 8 733

 7 740

 1 892

 1 818

XIX.

Aktywa razem

 42 780

 39 409

 9 270

 9 254

XX.

Zobowiązania długoterminowe

 13 792

 13 171

 2 989

 3 093

XXI.

Zobowiązania krótkoterminowe

 7 907

 6 036

 1 713

 1 417

XXII.

Kapitał własny

 21 081

 20 202

 4 568

 4 744

XXIII.

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej

 20 992

 20 110

 4 549

 4 722

XXIV.

Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące

  89

  92

  19

  22

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro ustalone przez NBP

 

 

 

 

2020

2019

 

 

Średni kurs w okresie*

4,4742

4,3018

 

 

Kurs na koniec okresu

4,6148

4,2585

 

 

*Kursy stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio 2020 i 2019 r.

Komisja Nadzoru Finansowego

ImageAlt1

 

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Spis treści

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU. 5

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW.. 6

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.. 7

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ. 8

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM.. 9

Część 1 – Informacje ogólne. 10

Nota 1.1 Opis biznesu. 10

Nota 1.2 Podstawa sporządzenia i prezentacji 10

Nota 1.3 Wpływ nowych i zmienionych standardów i interpretacji 14

Nota 1.4 Opublikowane standardy i interpretacje, które jeszcze nie obowiązują i nie zostały wcześniej zastosowane przez Grupę. 15

Część 2 – Segmenty działalności i informacje na temat przychodów.. 16

Nota 2.1 Informacje dotyczące segmentów działalności 16

Nota 2.2 Wyniki finansowe segmentów sprawozdawczych. 19

Nota 2.3 Przychody z umów z klientami Grupy Kapitałowej – podział według asortymentu. 24

Nota 2.4 Przychody z umów z klientami Grupy Kapitałowej – podział według kategorii 29

Nota 2.5 Przychody z umów z klientami Grupy Kapitałowej – podział geograficzny według lokalizacji finalnych odbiorców.. 31

Nota 2.6 Główni klienci 33

Nota 2.7 Aktywa trwałe – podział geograficzny. 33

Część 3 - Utrata wartości aktywów.. 34

Nota 3.1 Utrata wartości aktywów na dzień 31 grudnia 2020 r. 34

Nota 3.2 Utrata wartości aktywów na dzień 31 grudnia 2019 r. 44

Część 4 - Noty objaśniające do sprawozdania z wyniku. 52

Nota 4.1 Koszty według rodzaju. 52

Nota 4.2 Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne. 53

Nota 4.3 Przychody i (koszty) finansowe. 54

Nota 4.4 Odwrócenie strat i straty z tytułu utraty wartości ujęte w sprawozdaniu z wyniku. 54

Część 5 - Opodatkowanie. 55

Nota 5.1 Podatek dochodowy w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku. 55

Nota 5.2 Pozostałe podatki i opłaty. 62

Nota 5.3 Należności i zobowiązania z tytułu podatków.. 63

Część 6 – Zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcia. 64

Nota 6.1 Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności 64

Nota 6.2 Pożyczki udzielone wspólnemu przedsięwzięciu (Sierra Gorda S.C.M.) 67

Część 7 – Instrumenty finansowe i zarządzanie ryzykiem finansowym.. 68

Nota 7.1 Instrumenty finansowe. 68

Nota 7.2 Pochodne instrumenty finansowe. 73

Nota 7.3 Inne instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej 77

Nota 7.4 Inne instrumenty finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie. 78

Nota 7.5 Zarządzanie ryzykiem finansowym.. 79

Część 8 - Zadłużenie, zarządzanie płynnością i kapitałem.. 103

Nota 8.1 Polityka zarządzania kapitałem.. 103

Nota 8.2 Kapitały. 104

Nota 8.3 Polityka zarządzania płynnością. 106

Nota 8.4 Zadłużenie. 108

Nota 8.5 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty. 113

Nota 8.6 Zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń. 114

Część 9 – Aktywa trwałe i związane z nimi zobowiązania. 116

Nota 9.1 Rzeczowe i niematerialne aktywa górnicze i hutnicze. 116

Nota 9.2 Pozostałe aktywa rzeczowe i niematerialne. 122

Nota 9.3 Amortyzacja. 125

Nota 9.4 Rezerwa na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów.. 125

Nota 9.5 Aktywowane koszty finansowania zewnętrznego. 126

Nota 9.6 Wartość bilansowa aktywów spółek Grupy Kapitałowej stanowiąca zabezpieczenie spłaty zobowiązań. 126

Nota 9.7 Ujawnienia dotyczące leasingu – Grupa jako leasingobiorca. 127

Nota 9.8 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i związane z nimi zobowiązania. 129

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

 

Część 10 – Kapitał obrotowy. 130

Nota 10.1 Zapasy. 130

Nota 10.2 Należności od odbiorców.. 131

Nota 10.3 Zobowiązania wobec dostawców i podobne. 132

Nota 10.4 Zmiana stanu kapitału obrotowego. 134

Część 11 – Świadczenia pracownicze. 137

Nota 11.1 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych. 137

Nota 11.2 Zmiana stanu zobowiązań z tytułu programów przyszłych świadczeń pracowniczych. 139

Część 12 – Inne noty. 142

Nota 12.1 Transakcje z podmiotami powiązanymi 142

Nota 12.2 Dywidendy wypłacone. 143

Nota 12.3 Pozostałe aktywa. 144

Nota 12.4 Pozostałe zobowiązania. 145

Nota 12.5 Aktywa, zobowiązania nieujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 145

Nota 12.6 Umowne zobowiązania inwestycyjne związane z aktywami rzeczowymi i niematerialnymi 146

Nota 12.7 Struktura zatrudnienia. 146

Nota 12.8 Pozostałe korekty w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych. 146

Nota 12.9 Wynagrodzenie członków kluczowego personelu kierowniczego. 147

Nota 12.10 Wynagrodzenie podmiotu badającego sprawozdanie finansowe i podmiotów z nim powiązanych. 149

Nota 12.11 Skład Grupy Kapitałowej 150

Nota 12.12 Informacja o wpływie COVID-19 na funkcjonowanie Spółki i Grupy Kapitałowej 154

Nota 12.13 Zdarzenia po dniu kończącym okres sprawozdawczy. 156

Część 13 – Kwartalna informacja finansowa Grupy Kapitałowej 158

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU.. 158

Nota 13.1 Koszty według rodzaju. 159

Nota 13.2 Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne. 160

Nota 13.3 Przychody i (koszty) finansowe. 161

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU

 

od 01.01.2020

do 31.12.2020

 

od 01.01.2019

do 31.12.2019

Nota 2.3

Przychody z umów z klientami

23 632

22 723

Nota 4.1

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

(18 981)

(18 767)

Zysk brutto ze sprzedaży

4 651

3 956

Nota 4.1

Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu

(1 490)

(1 501)

Zysk netto ze sprzedaży

3 161

2 455

Nota 6.1

Udział w stratach wspólnego przedsięwzięcia wycenianego

metodą praw własności

( 204)

( 438)

Nota 6.2

Zysk z tytułu odwrócenia utraty wartości pożyczek

udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu

74

106

Nota 6.2

Przychody odsetkowe od pożyczek udzielonych wspólnemu

przedsięwzięciu obliczone z zastosowaniem metody

efektywnej stopy procentowej

377

341

Wynik z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcie

247

9

Nota 4.2

Pozostałe przychody operacyjne, w tym:

702

809

pozostałe odsetki obliczone z zastosowaniem metody

efektywnej stopy procentowej

4

9

Nota 4.2

Pozostałe koszty operacyjne, w tym:

(1 326)

( 623)

straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych

( 6)

( 17)

Nota 4.3

Przychody finansowe

259

38

Nota 4.3

Koszty finansowe

( 287)

( 566)

Zysk przed opodatkowaniem

2 756

2 122

Nota 5.1

Podatek dochodowy

( 959)

( 701)

ZYSK NETTO

1 797

1 421

Zysk netto przypadający:

 

 

Akcjonariuszom Jednostki Dominującej

1 800

1 421

Na udziały niekontrolujące

( 3)

-

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.)

200

200

Zysk na akcję podstawowy i rozwodniony (w PLN)

9,00

7,11

 

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

od 01.01.2020

do 31.12.2020

od 01.01.2019

do 31.12.2019

Zysk netto

1 797

1 421

Nota 8.2.2

Wycena instrumentów zabezpieczających

po uwzględnieniu efektu podatkowego

 

( 850)

 

( 315)

Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań

jednostek o walucie funkcjonalnej innej niż PLN

 

39

 

( 6)

 

Pozostałe całkowite dochody, które zostaną

przeklasyfikowane do wyniku

 

( 811)

 

( 321)

Nota 8.2.2

Wycena kapitałowych instrumentów finansowych

wycenianych w wartości godziwej

przez pozostałe całkowite dochody,

po uwzględnieniu efektu podatkowego

 

158

 

( 78)

Straty aktuarialne po uwzględnieniu efektu

podatkowego

 

( 265)

 

( 45)

 

Pozostałe całkowite dochody, które nie zostaną

przeklasyfikowane do wyniku

 

( 107)

 

( 123)

Razem pozostałe całkowite dochody

( 918)

( 444)

ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY

879

977

Łączne całkowite dochody przypadające:

 

 

Akcjonariuszom Jednostki Dominującej

882

977

Na udziały niekontrolujące

( 3)

-

 

 

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

od 01.01.2020

do 31.12.2020

od 01.01.2019

do 31.12.2019

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

 

 

Zysk przed opodatkowaniem

2 756

2 122

Nota 9.3

Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym

1 963

1 920

Nota 6.1

Udział w stratach wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą

praw własności

204

438

Nota 4.4

Zysk z tytułu odwrócenia utraty wartości pożyczek udzielonych

wspólnemu przedsięwzięciu

( 74)

( 106)

Nota 6.2

Odsetki od pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu

( 377)

( 341)

Pozostałe odsetki

159

244

Straty z tytułu utraty wartości aktywów trwałych

239

51

Różnice kursowe, z tego:

( 101)

184

z działalności inwestycyjnej i wyceny środków pieniężnych

87

( 29)

z działalności finansowej

( 188)

213

Zmiana stanu rezerw na likwidację kopalń, zobowiązań

na świadczenia pracownicze oraz pozostałych rezerw

-

114

Zmiana stanu pozostałych należności i zobowiązań innych

niż kapitał obrotowy

584

( 176)

Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu instrumentów pochodnych

( 171)

( 31)

Przekwalifikowanie pozostałych całkowitych dochodów do wyniku

w związku z realizacją instrumentów pochodnych zabezpieczających

( 42)

( 86)

Nota 12.9

Pozostałe korekty

11

2

Razem wyłączenia przychodów i kosztów

2 395

2 213

Podatek dochodowy zapłacony

( 667)

( 410)

Nota 10.4

Zmiana stanu kapitału obrotowego, w tym:

1 172

1 123

zmiana stanu zobowiązań handlowych przekazanych do faktoringu

652

595

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

5 656

5 048

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

Nota 9.1.3

Wydatki związane z aktywami górniczymi i hutniczymi, w tym:

(3 060)

(2 872)

zapłacone aktywowane odsetki od zadłużenia

( 129)

( 123)

Wydatki na pozostałe rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe

( 397)

( 360)

Wydatki na aktywa finansowe przeznaczone na likwidację kopalń

i innych obiektów technologicznych

( 22)

( 293)