Ocena Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem

dotycząca sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020 sporządzonego wraz ze Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020  w zakresie ich zgodności

z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym

 

 

Zgodnie z art.382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, § 70 ust.1 pkt 14 i § 71 ust.1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz § 20 ust. 2 punkty 1) i 3) Statutu KGHM Polska Miedź S.A., na podstawie:

ü treści przedłożonych przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. dokumentów, w szczególności:

1)   Sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.,

2)   Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.,

3)   Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020 sporządzonego wraz ze Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2020 r.

ü sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020,

ü sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020,

ü sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.,

oraz na podstawie

ü spotkań Rady Nadzorczej z przedstawicielami firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem,

ü rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie zaopiniowania zbadanych sprawozdań finansowych

 

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 23 marca 2021 r. dokonała pozytywnej oceny:

1)      Sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.,

2)      Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.,

3)      Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020 sporządzonego wraz ze Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2020 r.

 

Wyniki dokonanej oceny wraz z uzasadnieniem przedstawiono poniżej.

 

1.         Ocena sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.  

 

Rada Nadzorcza zapoznała się oraz przeanalizowała sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. obejmujące:

ü  Sprawozdanie z wyniku wykazujące zysk netto w wysokości

1 779 mln PLN

ü  Sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości

837 mln PLN

ü  Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto w kwocie

1 545 mln PLN

ü  Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę bilansową w wysokości

39 342 mln PLN

ü  Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę

837 mln PLN

ü  Noty objaśniające do sprawozdania finansowego,

 

oraz zapoznała się z przedstawionymi przez audytora KGHM Polska Miedź S.A. (PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp.k.) wynikami przeprowadzonego badania.

Zgodnie ze sprawozdaniem z badania wydanym przez biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską:

ü  przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych,

ü  jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki,

ü  zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

 

Rada Nadzorcza stwierdza, że Jednostkowe sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i jest zgodne z księgami

i dokumentami, jak i stanem faktycznym.

 

2.         Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.

 

 

Rada Nadzorcza zapoznała się oraz przeanalizowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. obejmujące:

 

ü  Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku wykazujące zysk netto w wysokości

1 797 mln PLN

ü  Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości

879 mln PLN

ü  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto w kwocie

1 447 mln PLN

ü  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę bilansową w wysokości

42 780 mln PLN

ü  Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę

879 mln PLN

ü  Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

 

oraz zapoznała się z przedstawionymi przez audytora KGHM Polska Miedź S.A. (PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp.k.) wynikami przeprowadzonego badania.

Zgodnie ze sprawozdaniem z badania wydanym przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską:

ü  przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych,

ü  jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem Spółki,

ü  zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

 

Rada Nadzorcza stwierdza, że Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym.

3.         Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020 sporządzonego wraz ze Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2020 r.

 

Rada Nadzorcza poddała ocenie Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020 sporządzone wraz ze Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2020 r. i stwierdza, iż sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia

29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 70 i § 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącymi państwem członkowskim i jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony

31 grudnia 2020 r. i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową, ekonomiczno-finansową, a także rozwojową Spółki i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Kompletność sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz jego zgodność w zakresie ujawnionych w nim informacji została potwierdzona przez biegłego rewidenta.

Ponadto biegły rewident w sprawozdaniu z badania potwierdził, iż Spółka zamieściła w sprawozdaniu z działalności informację o sporządzeniu odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych, o których mowa w art. 49b ust.9 Ustawy o rachunkowości oraz, że Spółka sporządziła takie odrębne sprawozdanie.

 

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2020 r. oraz Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 Andrzej Kisielewicz

Członek Rady Nadzorczej

Józef Czyczerski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Katarzyna Lewandowska

Członek Rady Nadzorczej

Przemysław Darowski

Sekretarz Rady Nadzorczej

Jarosław Janas

Członek Rady Nadzorczej

Bartosz Piechota

Członek Rady Nadzorczej

Marek Pietrzak

Członek Rady Nadzorczej

Bogusław Szarek

Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Winnik-Kalemba

 

na oryginale właściwe podpisy

 

Lubin, 23 marca 2021 r.