PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k., ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, Polska;
T: +48 (71) 366 1200, F: +48 (71) 366 1201,
www.pwc.pl
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k., wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000750050, NIP 526-021-02-28. Siedzibą Spółki jest Warszawa,
ul. Polna 11.
Image should be here
Image should be here
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna
Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem załączone roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. („Grupa”), w której jednostką dominująca jest KGHM Polska Miedź S.A. (“Jednostka dominująca”) na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych Grupy za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem Jednostki dominującej
Niniejsza opinia jest spójna z naszym sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy z dniem niniejszego sprawozdania.
Przedmiot naszego badania
Przeprowadziliśmy badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., które zawiera:
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 r.
oraz sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.:
skonsolidowane sprawozdanie z wyniku
skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, oraz
informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.
2
Image should be here
Podstawa opinii
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do postanowień ustawy z dn.11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach”) a także Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE” ). Nasza odpowiedzialność zgodnie z KSB została dalej opisana w sekcji Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
Niezależność
Jesteśmy niezależni od Grupy zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych (w tym Międzynarodowymi Standardami Niezależności) wydanym przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych (“Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do naszego badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Grupy zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu UE.
3
Image should be here
Nasze podejście do badania
Podsumowanie
Istotność ogólna przyjęta do badania została określona na poziomie 293 mln zł, co stanowi 4,5% średniej arytmetycznej skonsolidowanego zysku przed opodatkowaniem z trzech ostatnich lat obrotowych, skorygowanego o wpływ podatku od wydobycia niektórych kopalin .
Przeprowadziliśmy badanie Jednostki dominującej, Grupy KGHM International LTD. oraz 10. spółek zależnych mających siedzibę w Polsce.
Zakres naszego badania pokrył 98% przychodów Grupy oraz 98% sumy aktywów wszystkich skonsolidowanych spółek Grupy przed dokonaniem wyłączeń konsolidacyj nych.
Rozpoznawanie przychodów z umów z klientami.
Wycena aktywów finansowych z tytułu pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu Sierra Gorda SCM.
Ocena odzyskiwalności aktywów trwałych KGHM International LTD. i krajowych jednostek zależnych oraz inwestycji we wspólne przedsięwzięcie Sierra Gorda SCM.
Wycena instrumentów pochodnych do wartości godziwej oraz rachunkowość zabezpieczeń.
Zaprojektowaliśmy nasze badanie ustalając istotno ść i oceniając ryzyko istotnego zniekształcenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W szczególności rozważyliśmy gd zie Zarząd Jednostki dominującej dokonał subiektywnych osądów; na przykład w odniesieniu do znaczących szacunków księgowych, które wymagały przyjęcia założeń oraz rozważenia wystąpienia przyszłych zdarzeń , które z natury są niepewne. Odnieśliśmy się równ ież do ryzyka obejścia przez Zarząd kontroli wewnętrznej, w tym – wśród innych spraw – rozważyliśmy czy wystąp iły dowody na stronniczość Zarządu, która stanowiłaby ryzyko istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem.
Dostosowaliśmy zakres naszego badania w celu wykonania wystarczającej pracy umożliwiającej nam wydanie opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako całości, biorąc pod uwagę strukturę Grupy, procesy księgowe i kontrole oraz branżę, w której działa Grupa.
Image should be here
4
Image should be here
Istotność
Na zakres naszego badania miał wpływ przyjęty poziom istotności. Badanie zaprojektowane zostało w celu uzyskania racjonalnej pewności czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia. Zniekształcenia mogą powstać na skutek oszustwa lub błędu. Zniekształcenia są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje ekonomiczne użytkowników podjęte na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Na podstawie naszego zawodowego osądu ustaliliśmy progi ilościowe dla istotności, w tym ogólną istotność w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego jako całości, którą przedstawiamy poniżej. Progi te, wraz z czynnikami jakościowymi umożliwiły nam określenie zakresu naszego badania oraz rodzaj, czas i zasięg procedur badania, a także ocenę wpływu zniekształceń, zarówno indywidualnie, jak i łącznie na skonsolidowane sprawozdanie finansowe jako całość.
Ogólna istotność dla Grupy
293 mln zł.
Podstawa ustalenia
4,5% średniej arytmetycznej skonsolidowanego zysku przed opodatkowaniem z trzech ostatnich lat obrotowych, skorygowanego o kwotę podatku od wydobycia niektórych kopalin.
Uzasadnienie przyjętej podstawy
Przyjęliśmy skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem jako podstawę określenia istotności, ponieważ naszym zdaniem miernik ten jest powszechnie używany do oceny działalności Grupy przez użytkowników sprawozdań finansowych oraz jest ogólnie przyjętym wskaźnikiem odniesienia. Przyjęliśmy średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat z uwagi na zmienność wyniku finansowego. Dokonaliśmy korekty wpływu podatku od wydobycia niektórych kopalin z uwagi na to, że nie jest to opłata zależna od wyników osiąganych przez Grupę. Istotność przyjęliśmy na poziomie 4,5% ponieważ na podstawie naszego profesjonalnego osądu mieści się on w zakresie akceptowalnych progów ilościowych istotności.
Uzgodniliśmy z Komitetem Audytu Jednostki dominującej, że poinformujemy o zidentyfikowanych podczas badania zniekształceniach skonsolidowanego sprawozdania finansowego o wartości większej niż 25 mln zł, a także zniekształceniach poniżej tej kwoty, jeżeli w naszej ocenie byłoby to uzasadnione ze względów na czynniki jakościowe.
5
Image should be here
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej znaczące podczas naszego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za bieżący okres. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
Kluczowa sprawa badania
Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy
Rozpoznawanie przychodów z umów z klientami
W 2021 roku Grupa rozpoznała przychody z umów z klientami w kwocie 29 803 mln zł, które zostały opisane w części 2 sprawozdania finansowego.
Grupa generuje przychody głównie ze sprzedaży miedzi (71,7%), srebra (13,4%) i złota (2,6%). Przychody ujmowane są w momencie spełnienia przez Grupę zobowiązania do wykonania świadczenia w postaci przekazanego dobra lub usługi z jednoczesnym przejęciem kontroli nad tym składnikiem aktywów przez nabywcę. Przychody ujmuje się w kwocie równej cenie transakcyjnej, stanowiącej wynagrodzenie za przekazane dobra i usługi, z uwzględnieniem stosowanych formuł cenowych
Mając na uwadze istotność pozycji w sprawozdaniu finansowym Grupy, a także podatność pozycji na ryzyko zniekształcenia uznaliśmy, że jest to kluczowe zagadnienie dla naszego badania.
Nasze procedury badania obejmowały w szczególności:
ustalenie czy w odniesieniu do poprzedniego badanego roku wystąpiły zmiany systemu kontroli wewnętrznej lub zasad przyjętych w Grupie w zakresie rozpoznawania przychodów z umów z klientami oraz identyfikacji momentu przejścia kontroli nad przekazanym dobrem lub usługą, oraz zrozumienie ewentualnych zmian w wyżej wskazanym zakresie,
analizę warunków zawartych w istotnych kontraktach sprzedaży,
przeprowadzenie, na wybranej próbie, testów efektywności wybranych kontroli wewnętrznych, istotnych dla ustalenia prawidłowego momentu ujęcia przychodu oraz prawidłowej wartości przychodów z umów z klientami,
analizę trendów rozpoznawanych przychodów z umów z klientami oraz wyjaśnienie nietypowych zdarzeń oraz transakcji jednorazowych,
przeprowadzenie testów detalicznych na wybranej próbie, przy doborze której zastosowano kryteria ilościowe i jakościowe, polegających m.in. na uzgodnieniu zastosowanych stawek cenowych i ilości na wystawionych fakturach sprzedaży do umów z klientami, dokumentów dostawy i płatności,
potwierdzenie wybranych transakcji sprzedażowych z kontrahentami Grupy,
Image should be here
6
Image should be here
weryfikację, na wybranej próbie, ujęcia sprzedaży w prawidłowym okresie sprawozdawczym z uwzględnieniem stosowanych warunków Incoterms oraz warunków umów zawartych z kontrahentami Grupy,
ocenę poprawności i kompletności ujawnień w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dotyczących przychodów z umów z klientami.
Wycena aktywów finansowych z tytułu pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu Sierra Gorda SCM
Na dzień 31 grudnia 2021 r. Grupa wykazuje saldo pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu Sierra Gorda SCM w kwocie 8 314 mln zł, co stanowi 17,3% sumy aktywów Grupy.
Wykazywane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym należności z tytułu udzielonych pożyczek do Sierra Gorda SCM wyceniane są w zamortyzowanym koszcie z uwzględnieniem odpisu z tytułu oczekiwanej straty kredytowej. Pożyczki na moment początkowego ujęcia zgodnie z MSSF 9 “Instrumenty finansowe” zostały zaklasyfikowane jako pożyczki POCI (z ang. purchased or originated credit-impaired), tj. dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe.
W roku obrotowym ujęty został zysk z tytułu odwrócenia utraty wartości tych pożyczek w kwocie 2 380 mln zł.
Ujawnienia w zakresie wyceny należności z tytułu udzielonych pożyczek do Sierra Gorda SCM, w tym oceny ich odzyskiwalności zostały przedstawione w nocie 6.2 oraz nocie 7.5.2.4 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Nasze procedury badania obejmowały w szczególności:
zrozumienie i ocenę prawidłowości zastosowanej zasady wyceny należności z tytułu udzielonych pożyczek zgodnie z odpowiednimi standardami sprawozdawczości finansowej,
sprawdzenie poprawności matematycznej i spójności metodologicznej (z wykorzystaniem wewnętrznych ekspertów z zakresu wycen) modelu wyceny odpisu z tytułu utraty wartości należności z tytułu udzielonych pożyczek sporządzonego przez Zarząd Jednostki dominującej, z wykorzystaniem ekspertów zewnętrznych,
krytyczną ocenę przyjętych przez Zarząd Jednostki dominującej założeń i dokonanych szacunków służących określeniu oczekiwanych strat kredytowych, obejmujących między innymi:
okres projekcji przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez kopalnię oraz założony w nim poziom przychodów, marży operacyjnej i przyszłych nakładów inwestycyjnych,
planowane scenariusze odzysku przyjęte do oszacowania poziomu przyszłych przepływów z tytułu należności pożyczkowych oraz przypisane im wagi prawdopodobieństwa,
porównanie wyceny należności z możliwymi do ustalenia warunkami transakcji sprzedaży 45% zaangażowania we wspólne przedsięwzięcie dokonanej pomiędzy drugim wspólnikiem wspólnego przedsięwzięcia a inwestorem niepowiązanym w celu ustalenia czy dokonana
Image should be here
7
Image should be here
Określenie oczekiwanych strat kredytowych w odniesieniu do aktywów finansowych z tytułu udzielonych pożyczek wiąże się z koniecznością przyjęcia szeregu istotnych założeń i dokonania osądów, w szczególności dotyczących strategii Jednostki dominującej wobec inwestycji we wspólne przedsięwzięcie, założeń makroekonomicznych i rynkowych oraz przewidywań co do uwarunkowań prawnych, planów finansowych i prognoz przepływów pieniężnych.
Mając na uwadze nieodłączne ryzyko niepewności związane z istotnymi szacunkami dokonywanymi przez Zarząd, a także istotność pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym uznaliśmy, że jest to kluczowe zagadnienie dla naszego badania.
przez Grupę wycena własnego zaangażowania w to wspólne przedsięwzięcie (tj. należności z tytułu pożyczek oraz inwestycji w instrumenty kapitałowe) nie odbiega istotnie od wartości jaka mogłaby zostać ustalona poprzez odniesienie do ceny transakcyjną w tej transakcji sprzedaży w zakresie w jakim ustalenie tej ceny na bazie publicznie dostępnych informacji było możliwe; Uzyskanie wyjaśnień Zarządu co do przyczyn występowania różnic,
ocenę przeprowadzonej przez Zarząd analizy wrażliwości przyjętych założeń na wynik wyceny, ocenę poprawności i kompletności ujawnień w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w zakresie wyceny aktywów finansowych z tytułu udzielonych pożyczek oraz oceny ich odzyskiwalności.
Ocena odzyskiwalności aktywów trwałych KGHM International LTD. i krajowych jednostek zależnych oraz zaangażowania we wspólne przedsięwzięcie Sierra Gorda SCM
Na dzień 31 grudnia 2021 r. w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa wykazuje aktywa rzeczowe i niematerialne w łącznej kwocie 26 723 mln zł, co stanowi 55,6% sumy aktywów wykazywanej w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej.
W trakcie roku 2021 Grupa zidentyfikowała przesłanki do przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów następujących spółek zależnych:
WPEC w Legnicy S.A;
Energetyka Sp. z o. o.;
Interferie S.A.;
KGHM International Ltd. (Kopalnia Robinson,
Nasze procedury badania obejmowały w szczególności:
● zrozumienie i ocenę procesu identyfikacji przesłanek wystąpienia utraty wartości aktywów lub zmniejszenia uprzednio ujętego odpisu,
zrozumienie i ocenę prawidłowości zastosowanych metod przeprowadzenia testów na utratę wartości zgodnie z odpowiednimi standardami sprawozdawczości finansowej,
● zrozumienie i ocenę zasad ustalania ośrodków wypracowujących środki pieniężne,
● krytyczną ocenę założeń i osądów przyjętych przez Zarząd przy ustalaniu wartości odzyskiwalnej poszczególnych ośrodków wypracowujących środki pieniężne poddanych testom na utratę wartości, w tym:
○ okres projekcji przyszłych przepływów pieniężnych na bazie zatwierdzonych budżetów ośrodków wypracowujących środki pieniężne, dla których przeprowadzono test na utratę wartości
Image should be here
8
Image should be here
Zagłębie Sudbury,
projekt Victoria).
W efekcie przeprowadzonych testów na utratę wartości Grupa:
ujęła odpis z tytułu utraty wartości aktywów trwałych WPEC w Legnicy S.A. w kwocie 50 mln zł;
ujęła odpis z tytułu utraty wartości aktywów trwałych Energetyka Sp. z o. o. w kwocie 79 mln zł;
● ujęła odpis z tytułu utraty wartości aktywów trwałych Zagłębia Sudbury w ramach grupy KGHM International Ltd. w kwocie 166 mln zł,
● odwróciła odpis z tytułu utraty wartości aktywów trwałych kopalni Robinson w ramach grupy KGHM International Ltd. w kwocie 38 mln zł,
Ujawnienia w zakresie oceny utraty wartości aktywów trwałych zostały zaprezentowane w części 3 skonsolidowanego sprawozdania finansowego (nota 3.1).
Na dzień 31 grudnia 2021 r. Grupa wykazywała wartość bilansową inwestycji we wspólne przedsięwzięcie Sierra Gorda SCM w kwocie 0 (zero) mln zł. W roku 2021 wystąpił wzrost szacowanych oczekiwanych przepływów pieniężnych z aktywów wspólnego przedsięwzięcia co wpłynę ło na wycenę pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu na dzień 31 grudnia 2021 (kluczowa sprawa badania “Wycena aktywów finansowych z tytułu pożyczek udzielonych pożyczek wspólnemu przedsięwzięciu Sierra Gorda SCM”) lecz nie spowodowało odwrócenia uprzednio ujętego odpisu
oraz założony w nich poziom przychodów, marży operacyjnej i przyszłych nakładów odtworzeniowych i inwestycyjnych,
○ zastosowaną stopę dyskonta (w oparciu o średnioważony koszt kapitału),
● sprawdzenie poprawności matematycznej i spójności metodologicznej (z wykorzystaniem wewnętrznych ekspertów z zakresu wycen) sporządzonego przez Zarząd Jednostki dominującej modelu wyceny na bazie zdyskontowanych przepływów pieniężnych,
● sprawdzenie poprawności matematycznej i spójności metodologicznej (z wykorzystaniem wewnętrznych ekspertów z zakresu wycen) sporządzonych przez niezależnych rzeczoznawców operatów szacunkowych,
ocenę prac wykonanych przez zewnętrznych ekspertów wykorzystanych przez Zarząd Jednostki dominującej, w tym ich kompetencji i niezależności,
ocenę przeprowadzonej przez Zarząd Jednostki dominującej analizy wrażliwości przyjętych założeń na wynik oceny utraty wartości,
● ocenę poprawności i kompletności ujawnień w zakresie testów na utratę wartości w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Image should be here
9
Image should be here
z tytułu utraty wartości inwestycji. Ujawnienia w tym zakresie zostały przedstawione w nocie 6.1.
Zgodnie z polityką rachunkowości Grupy inwestycje we wspólne przedsięwzięcia wyceniane są metodą praw własności i pomniejszane o odpisy z tytułu utraty wartości.
Zgodnie z MSR 36 „Utrata wartości aktywów”, Zarząd Jednostki dominującej przeprowadza na koniec okresu sprawozdawczego, a w przypadku zaistnienia szczególnych zdarzeń również w trakcie roku, ocenę występowania przesłanek wskazujących na możliwość wystąpienia utraty wartości lub zmniejszenia uprzednio ujętego odpisu w odniesieniu do rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz inwestycji we wspólne przedsięwzięcia.
W przypadku wystąpienia przesłanek Zarząd kalkuluje wartość odzyskiwalną ośrodków wypracowujących środki pieniężne.
Określenie wa rtości odzyskiwalnej wiąże się z koniecznością przyjęcia szeregu istotnych założeń i dokonania osądów dla każdego z testowanych ośrodków wypracowujących środki pieniężne obejmujących w szczególności strategię Jednostki dominującej wobec poszczególnych podmiotów, założenia makroekonomiczne i rynkowe, przewidywania co do uwarunkowań prawnych, plany finansowe i prognozy przepływów pieniężnych.
Mając na uwadze nieodłączne ryzyko niepewności związane z istotnymi szacunkami dokonywanymi przez Zarząd Jednostki dominującej przy wycenie wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych uznaliśmy, że jest to kluczowe zagadnienie dla naszego badania.
Image should be here
10
Image should be here
Wycena instrumentów pochodnych do wartości godziwej oraz rachunkowość zabezpieczeń
Grupa jest stroną w transakcjach instrumentów pochodnych opartych o zmienność cen, stóp procentowych i kursów walutowych. Instrumenty pochodne zostały opisane w nocie 7.2 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Wartość aktywów finansowych z tytułu otwartych instrumentów pochodnych na 31 grudnia 2021 r. wyniosła 849 mln zł, w tym w rachunkowości zabezpieczeń 834 mln zł.
Wartość zobowiązań finansowych z tytułu otwartych instrumentów pochodnych na 31 grudnia 2021 r. wyniosła 2 023 mln zł, w tym w rachunkowości zabezpieczeń 1 904 mln zł.
Grupa stosuje rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych.
Zgodnie z polityką rachunkowości Jednostki dominującej instrumenty pochodne są wyceniane do wartości godziwej na każdy dzień bilansowy lub dzień rozliczenia. W przypadku instrumentów zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne, zyski i straty wynikające ze zmian wartości godziwej instrumentu w części uznanej za efektywne zabezpieczenie ujmowane są pozostałych całkowitych dochodach i skumulowane w kapitale z tytułu wyceny instrumentów finansowych do momentu kiedy transakcje, które są przedmiotem zabezpieczenia będą miały wpływ na wynik finansowy. Na 31 grudnia 2021 r. saldo innych całkowitych dochodów z tytułu wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających skumulowane w kapitale własnym wyniosło 1 295 mln zł.
Nasze procedury badania obejmowały w szczególności:
ocenę zgodności stosowanej przez Jednostkę dominującą polityki rachunkowości w zakresie początkowego ujęcia i wyceny instrumentów pochodnych z odpowiednimi standardami sprawozdawczości finansowej,
zrozumienie przyjętej przez Jednostkę dominującą polityki zabezpieczeń przed ryzykiem zmian cen metali, ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym,
zrozumienie i ocenę procesu wyceny instrumentów pochodnych, w tym przyjętej metodologii oraz źródeł pozyskania danych rynkowych i nieobserwowalnych parametrów,
weryfikację kluczowych parametrów wybranych instrumentów pochodnych do danych zewnętrznych, niezależnych od Grupy,
wykonanie, z wykorzystaniem wewnętrznych specjalistów PwC w zakresie wycen, niezależn ych wycen wszystkich otwartych na dzień bilansowy instrumentów pochodnych do wartości godziwej i porównanie ich z wyceną Grupy,
weryfikacja, przez wewnętrznych specjalistów PwC w zakresie wycen, prawidłowości zastosowania rachunkowości zabezpieczeń, poprawności wyznaczania części efektywnej relacji zabezpieczających, przeprowadzenie jakościowych testów efektywności oraz weryfikacja podziału powiązań na część efektywną i nieefektywną,
dokonanie oceny różnic w wycenie do wartości godziwej instrumentów pochodnych między niezależnymi wycenami PwC a wycenami przygotowanymi przez Grupę. W przypadkach, w których uzyskane wyniki odbiegały od tych skalkulowanych przez kierownictwo Jednostki dominującej, oceniliśmy czy różnice te mieszczą się w zakresach akceptowanych w świetle uwzględniania w wycenie szacunków dotyczących przyszłych cen metali, stóp procentowych, kursów walutowych,
Image should be here
11
Image should be here
Określenie wartości godziwej instrumentów pochodnych i efektywności zabezpieczenia jest obszarem wymagającym istotnego szacunku Zarządu co do kształtowania się w przyszłości cen metali, stóp procentowych, kursów walutowych oraz wiąże się z zastosowaniem odpowiedniego w danej sytuacji modelu wyceny instrumentu.
Mając na uwadze nieodłączne ryzyko niepewności związane z istotnymi szacunkami dokonywanymi przez Zarząd, a także istotność wpływu tych transakcji na skonsolidowane sprawozdanie finansowe uznaliśmy, że jest to kluczowe zagadnienie dla naszego badania.
weryfikacja zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ujawnień pod kątem spełnienia wymogów standardów.
Image should be here
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Grupy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Grupę przepisami prawa i statutem Jednostki dominującej, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uważa za niezbędną aby umożliwić sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Grupy do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Grupy, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
Zarząd Jednostki dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości”). Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej.
12
Image should be here
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje ekonomiczne użytkowników podjęte na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Grupy ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Jednostki dominującej obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:
identyfikujemy i szacujemy ryzyka istotnego zniekształcenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Grupy;
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Jednostki dominującej;
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Jednostki dominującej zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, które mogą poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Grupy do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Grupa zaprzestanie kontynuacji działalności;
oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację;
uzyskujemy wystarczające odpowiednie dowody badania odnośnie informacji finansowych jednostek lub działalności gospodarczych wewnątrz Grupy w celu wyrażenia opinii na temat skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Jesteśmy odpowiedzialni za kierowanie, nadzór i przeprowadzenie badania Grupy i jesteśmy wyłącznie odpowiedzialni za naszą opinię z badania.
13
Image should be here
Komunikujemy się z Komitetem Audytu Jednostki dominującej odnośnie, między innymi, planowanego zakresu i czasu przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleń badania, w tym wszelkich znaczących słabości kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.
Składamy Komitetowi Audytu oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych dotyczących niezależności oraz komunikujemy wszystkie powiązania i inne sprawy, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o działaniach podjętych w celu wyeliminowania tych zagrożeń oraz zastosowanych zabezpieczeniach.
Spośród spraw komunikowanych Komitetowi Audytu ustaliliśmy te sprawy, które były najbardziej znaczące podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za bieżący okres i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ujawnienia na ich temat lub gdy, w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna być komunikowana w naszym sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje przeważyłyby korzyści dla interesu publicznego takiego ujawnienia.
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Inne informacje
Na inne informacje składa się łączne sprawozdanie z działalności Jednostki dominującej i Grupy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. („Łączne Sprawozdanie z działalności”) wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego, które jest wyodrębnioną częścią tego Łącznego Sprawozdania z działalności, a także odrębne Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Jednostki dominującej i Grupy oraz łączne sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej (“Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej”) (razem “Inne Informacje”).
Inne Informacje nie obejmują sprawozdania finansowego i sprawozdania biegłego rewidenta na jego temat.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie z przepisami prawa.
Zarząd Jednostki dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Łączne Sprawozdanie z działalności Jednostki dominującej i Grupy oraz Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej spełniały wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji.
W związku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest przeczytanie Innych informacji, i czyniąc to, rozważenie czy są one istotnie niespójne ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, z naszą wiedzą uzyskaną w trakcie badania, lub w inny sposób wydają się być istotnie zniekształcone. Jeżeli, na podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenie Innych informacji, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych
14
Image should be here
rewidentach jest również wydanie opinii, czy Łączne Sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Ponadto jesteśmy zobowiązani do wydania opinii, czy Jednostka dominująca i Grupa w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła wymagane informacje oraz do poinformowania czy Grupa sporządziła odrębne Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.
Opinia o Łącznym Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej pracy w trakcie badania, naszym zdaniem, Łączne Sprawozdanie z działalności Jednostki dominującej i Grupy:
zostało sporządzone zgodnie z wymogami art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafu 70 i paragrafu 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie o informacjach bieżących”);
jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Ponadto oświadczamy, że w świetle wiedzy o Jednostce dominującej i Grupie i ich otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania nie stwierdziliśmy w Łącznym Sprawozdaniu z działalności Jednostki dominującej i Grupy oraz pozostałych Innych informacjach istotnych zniekształceń.
Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Jednostka dominująca i Grupa zawarła informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 Rozporządzenia o informacjach bieżących. Ponadto, naszym zdaniem, informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz i tego Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Informacja na temat informacji niefinansowych
Zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach potwierdzamy, że Grupa zamieściła w Łącznym Sprawozdaniu z działalności informację o sporządzeniu odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 55 ust. 2c Ustawy o rachunkowości oraz że Grupa sporządziła takie odrębne sprawozdanie.
Nie wykonaliśmy żadnych prac atestacyjnych dotyczących odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych i nie wyrażamy jakiegokolwiek zapewnienia na jego temat.
15
Image should be here
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Opinia o zgodności oznakowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego z wymogami Jednolitego Europejskiego Formatu Elektronicznego („ESEF”)
W związku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostaliśmy zaangażowani przez Zarząd Jednostki dominującej do przeprowadzenia usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w celu wyrażenia opinii czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku sporządzone w jednolitym elektronicznym formacie raportowania zawarte w pliku o nazwie [G30CO71KTT9JDYJESN22-2021-12-31.zip] („skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF”) zostało oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w artykule 4 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniającego Dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania („Rozporządzenie ESEF”).
Opis przedmiotu zlecenia i mające zastosowanie kryteria
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF zostało sporządzone przez Zarząd Jednostki dominującej w celu spełnienia wymogów dotyczących wymogów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania oraz oznakowania, które są określone w Rozporządzeniu ESEF.
Przedmiotem naszej usługi atestacyjnej jest zgodność skonsolidowanego sprawozdania finansowego w formacie ESEF z wymogami Rozporządzenia ESEF, a wymogi tam określone stanowią, naszym zdaniem, odpowiednie kryteria do sformułowania przez nas opinii.
Odpowiedzialność Zarządu Jednostki dominującej i Rady Nadzorczej
Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego w formacie ESEF zgodnie z wymogami technicznymi dotyczącymi specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania, które są określone w Rozporządzeniu ESEF. Odpowiedzialność ta obejmuje wybór i zastosowanie odpowiednich znaczników XBRL przy użyciu taksonomii określonej w Rozporządzeniu ESEF. Odpowiedzialność Zarządu obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającej sporządzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego w formacie ESEF wolnego od istotnych niezgodności z wymogami Rozporządzenia ESEF oraz jego oznakowanie zgodnie z tymi wymogami.
Członkowie Rady Nadzorczej Jednostki dominującej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, obejmującej również sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z formatem wynikającym z przepisów prawa.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Naszym celem było wyrażenie opinii, na podstawie przeprowadzonej usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF zostało oznakowane, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymogami Rozporządzenia ESEF.
16
Image should be here
Naszą usługę wykonaliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3001pl - badanie sprawozdań finansowych sporządzonych w jednolitym elektronicznym formacie raportowania (”KSUA 3001pl”) oraz gdzie jest to stosowne z Krajowym Standardem Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) - „Usługi atestacyjne inne niż badania i przeglądy historycznych informacji finansowych” wydanym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSUA 3000 (Z)”. Standardy te nakładają na nas obowiązek przestrzegania wymogów etycznych, planowania i wykonywania procedur w celu uzyskania racjonalnej pewności, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF zostało oznakowane, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi kryteriami.
Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że usługa przeprowadzona zgodnie z KSUA 3001pl oraz gdzie stosowne z KSUA 3000 (Z) zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie (istotną niezgodność z wymogami).
Wybór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oszacowania ryzyka wystąpienia istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem. Przeprowadzając oszacowanie tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego w formacie ESEF oraz jego oznakowaniem, w celu zaplanowania stosownych procedur, które mają zapewnić biegłemu rewidentowi wystarczające i odpowiednie do okoliczności dowody. Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej nie została przeprowadzona w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności jej działania.
Wymogi kontroli jakości i etyczne
Stosujemy postanowienia uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie zasad wewnętrznej kontroli jakości w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 i zgodnie z nim utrzymujemy kompleksowy system kontroli jakości obejmujący udokumentowane polityki i procedury odnośnie do zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.
Przestrzegamy wymogów niezależności i innych wymogów etycznych Międzynarodowego Kodeksu Etyki Zawodowych Księgowych (w tym Międzynarodowych Standardów Niezależności) wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych i przyjętego uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, który jest oparty na podstawowych zasadach uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, poufności i profesjonalnego postępowania.
Podsumowanie wykonanej pracy
Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury miały na celu uzyskanie racjonaln ej pewności, czy skonsolidowane sprawozdanie finan sowe w formacie ESEF zostało oznakowane, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z obowiązującymi wymogami. Nasze procedury obejmowały między inn ymi:
uzyskanie zrozumienia procesu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego w formacie ESEF obejmującego proces wyboru i zastosowania przez Grupę znaczników XBRL i zapewniania zgodności z Rozporządzeniem ESEF, w tym zrozumienie mechanizmów systemu kontroli wewnętrznej związanych z tym procesem;
uz godnienie, na wybranej próbie, ozna kowanych informacji zawartych w skonsolidowanym sp rawozdaniu finansowym w formacie ESEF do zbadanego skonsoli dowanego sprawozdania finansow ego;
17
Image should be here
ocenę spełnienia standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania, w tym zastosowania formatu XHTML przy użyciu specjalistycznego narzędzia informatycznego;
ocenę kompletności oznakowania informacji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w formacie ESEF znacznikami XBRL;
ocenę czy znaczniki XBRL z taksonomii określonej w Rozporządzeniu ESEF zostały odpowiednio zastosowane oraz, czy odpowiednio użyto rozszerzeń taksonomii w sytuacjach, gdy w podstawowej taksonomii określonej w Rozporządzeniu ESEF nie zidentyfikowano odpowiednich elementów;
ocenę prawidłowości zakotwiczenia zastosowanych rozszerzeń taksonomii w podstawowej taksonomii określonej w Rozporządzeniu ESEF.
Uważamy, że uzyskane przez nas dowody są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę naszej opinii.
Opinia
Naszym zdaniem, na podstawie przeprowadzonych procedur, skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF zostało oznakowane, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymogami Rozporządzenia ESEF.
Oświadczenie na temat świadczenia usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Jednostki dominującej i jej spółek zależnych są zgodne z prawem i przepisami obowiązującymi w Polsce oraz że nie świadczyliśmy usług niebędących badaniem, które są zakazane na mocy art. 5 ust.1 Rozporządzenia UE oraz art.136 Ustawy o biegłych rewidentach.
W badanym okresie świadczyliśmy na rzecz Jednostki dominującej i jednostek przez nią kontrolowanych w Unii Europejskiej następujące usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych i które nie zostały ujawnione w Łącznym Sprawozdaniu z działalności Jednostki dominującej i Grupy lub w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym:
Usługa Poświadczająca w zakresie prawidłowości wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, średniej arytmetycznej poniesionych kosztów energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne i jednostkowej wartości dodanej brutto ustalonych z godnie z wytycznymi zawartymi w Art. 52 ust.3 i Art. 53 ust. 2 - 3 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz w Rozp orządzeniu Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2 020 r. w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego;
Uzgodnione procedury dotyczące weryfikacji kowenantów finansowych, w odniesieniu do wybranych umów pożyczek zawartych pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym;
Usługa Atestacyjna w zakresie odpowiedzialnego łańcucha dostaw dla złota i srebra zgodnie z wytycznymi LBMA dla odpowiedzialnego pozyskiwania złota oraz odpowiedzialnego pozyskiwania srebra;
18
Image should be here
Usługa Atestacyjna dotycząca wyliczenia wspó łczynnika akcyzowego zgodnie z wymogami za wartymi w art. 31d ust. 8 Ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 20 08 r.;
Usługa Atestacyjna w zakresie zawierania przez Sprawozdanie o wynagrodzeniach informacji wymaganych przez Ustawę o Ofercie Publicznej.
Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani do badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 7 grudnia 2018 r. na okres trzyletni, to jest za lata 2019-2021. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy badamy nieprzerwanie począwszy od roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2019 r., to jest przez 3 kolejne lata.
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., spółki wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 144, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Katarzyna Ignaszak.
Katarzyna Ignaszak
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 11715
Wrocław, 23 marca 2022 r.