ImageAlt119

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

         

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

                 

Spis treści

 

Słownik pomocnych terminów i skrótów.. 4

Zestawienie syntetyczne danych dotyczących Spółki i Grupy Kapitałowej za lata 2013-2020. 6

Istotne zdarzenia w 2020 r. i do dnia sporządzenia sprawozdania. 7

1.      Wprowadzenie. 8

2.      Struktura Grupy Kapitałowej 9

2.1.   Struktura Grupy Kapitałowej 9

2.2.   Struktura organizacyjna KGHM Polska Miedź S.A. 10

2.3.   Główne aktywa. 11

2.4.   Proces produkcyjny. 16

2.5.   Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej, inwestycje kapitałowe i ich finansowanie. 18

3.      Podstawowe produkty Grupy Kapitałowej 21

4.      Uwarunkowania makroekonomiczne i Analiza rynku. 23

4.1.   Uwarunkowania makroekonomiczne. 23

4.2.   Analiza światowego rynku handlu podstawowymi produktami Grupy Kapitałowej 28

5.      Strategia KGHM Polska Miedź S.A. 33

5.1.   Podstawowe elementy i realizacja Strategii KGHM Polska Miedź S.A. 33

5.2.   Strategia a działania dla klimatu. 41

5.3.   Korzyści ze Strategii 4E po dwóch latach jej obowiązywania. 44

6.      Wyniki ekonomiczne Grupy Kapitałowej 47

6.1.   Wyniki produkcyjne. 47

6.2.   Struktura skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. 48

6.3.   Koszt produkcji miedzi płatnej C1 w Grupie Kapitałowej 48

6.4.   Wyniki finansowe. 49

6.5.   Realizacja założeń Budżetu w 2020 r. i założenia Budżetu na 2021 r. 54

6.6.   Informacja o wpływie COVID-19 na funkcjonowanie Spółki i Grupy Kapitałowej 55

6.7.   Finansowanie w Grupie Kapitałowej 57

7.      Wyniki ekonomiczne KGHM Polska Miedź S.A. 62

7.1.   Wyniki produkcyjne. 62

7.2.   Sprzedaż. 66

7.3.   Koszty. 67

7.4.   Wyniki finansowe. 69

7.5.   Nakłady inwestycyjne. 74

8.      Wyniki ekonomiczne KGHM INTERNATIONAL LTD. 76

8.1.   Wyniki produkcyjne. 76

8.2.   Przychody. 76

8.3.   Koszty. 77

8.4.   Wyniki finansowe. 77

8.5.   Wydatki inwestycyjne. 79

9.      Wyniki ekonomiczne Sierra Gorda S.C.M. 80

9.1.   Wyniki produkcyjne. 80

9.2.   Sprzedaż. 80

9.3.   Koszty. 81

9.4.   Wyniki finansowe. 82

9.5.   Wydatki inwestycyjne. 83

10.    Wyniki finansowe pozostałych segmentów.. 84

11.    Akcjonariusze i rynek kapitałowy. 85

11.1. Struktura akcjonariatu KGHM Polska Miedź S.A. 85

11.2. KGHM Polska Miedź S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych. 86

11.3. Relacje inwestorskie. 87w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

                 

12.    Zarządzanie ryzykiem w Grupie Kapitałowej 89

12.1. Kompleksowy System Zarządzania Ryzykiem w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 89

12.2. Ryzyko korporacyjne – kluczowe ryzyko i czynniki ryzyka oraz mitygacja. 91

12.3. Ryzyko rynkowe, kredytowe i płynności 103

12.4. Zarządzanie ryzykiem rynkowym.. 104

13.    Zasoby ludzkie w Spółce i Grupie Kapitałowej 109

13.1. Zatrudnienie. 109

13.2. Projekty w zakresie HR. 110

13.3. Relacje ze związkami zawodowymi 112

13.4. Bezpieczeństwo pracy. 113

14.    Umowy znaczące dla działalności Spółki i Grupy Kapitałowej 115

14.1. Transakcje z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. 115

14.2. Informacja o umowach z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. 115

14.3. Informacje o odbiorcach i dostawcach. 116

15.    Sprawy sporne. 117

16.    Ochrona środowiska. 118

16.1. KGHM Polska Miedź S.A. 118

16.2. Grupa Kapitałowa KGHM INTERNATIONAL LTD. 119

16.3. Pozostałe krajowe spółki Grupy Kapitałowej 120

17.    Zarząd i Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej 121

17.1. Biogramy oraz zakres obowiązków członków Zarządu. 121

17.2. Biogramy członków Rady Nadzorczej 124

17.3. Zmiany w składzie władz Jednostki Dominującej 126

17.4. Wynagrodzenia członków organów Jednostki Dominującej

i pozostałego kluczowego personelu kierowniczego Grupy Kapitałowej
127

18.    Etyka i Ład Korporacyjny. 131

19.    Informacja o raportach bieżących opublikowanych po dniu bilansowym... 134

Załącznik 1 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego. 134

Załącznik 2 Struktura Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 146

Załącznik 3 Struktura Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. 147

Załącznik 4 Przedmiot działalności podmiotów zależnych i wspólnych przedsięwzięć KGHM Polska Miedź S.A. 148

Spółki krajowe. 148

Spółki zagraniczne (oraz Future 1 Sp. z o.o.) 149

Spis tabel, wykresów i schematów.. 151

Tabele  151

Wykresy. 152

Schematy. 152

Na podstawie Art. 49b pkt 9 Ustawy o Rachunkowości „Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2020 r.” nie zawiera oświadczenia na temat informacji niefinansowych, ze względu na fakt sporządzenia i publikacji odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych.w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

                 

Słownik pomocnych terminów i skrótów

BAT 

(Best Available Technique) 

Najlepsza Dostępna Technika, zgodnie z definicją zawartą w Dyrektywie 96/61/WE, to najbardziej efektywny i zaawansowany etap rozwoju i metod prowadzenia danej działalności, który wskazuje możliwe wykorzystanie poszczególnych technik jako podstawy dla dopuszczalnych wartości emisji mający na celu zapobieganie powstawaniu, a jeżeli nie jest to możliwe, ogólne ograniczenie emisji i oddziaływania na środowisko naturalne jako całość

BGP

Bloki Gazowo-Parowe

BREF

„BAT REFerence document” dokument referencyjny o najlepszych dostępnych technikach (BAT)

Całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi ze wsadów własnych

Suma kosztów wydobycia, flotacji, przerobu hutniczego przypadającego na katodę, funkcji wsparcia (COPI, JRGH oraz Centrala) wraz z kosztami sprzedaży katod skorygowana o wartość zapasów półfabrykatów i produkcji w toku i pomniejszona o wycenę szlamów anodowych podzielona przez wolumen produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych.

Dług netto

(Net Debt)

Wartość zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz dłużnych papierów wartościowych pomniejszona o wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. W kategorii tej są uwzględnione zobowiązania z tytułu leasingu i nie są zobowiązania z tytułu faktoringu dłużnego.

Drut OFE

Produkowany w HM Cedynia drut z miedzi beztlenowej w oparciu o technologię UPCAST

EBITDA skorygowana

(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)

Zysk netto na sprzedaży powiększony o amortyzację ujętą w wyniku finansowym oraz odpisy/odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych

Elektrorafinacja

Proces elektrolizy z rozpuszczalną anodą, wykonaną ze stopu poddawanego rafinacji. W czasie procesu na katodzie, dzięki specjalnie dobranym warunkom, następuje selektywne wydzielanie metalu rafinowanego, a zanieczyszczające go domieszki pozostają w elektrolicie w postaci stałej lub rozpuszczonej

Filar (górnictwo)

Nietknięta część górotworu, pozostawiona do podparcia stropu i podtrzymania go przed zawałem

Flotacja (wzbogacanie flotacyjne)

Proces rozdziału rudy na frakcje o zróżnicowanej zawartości składników użytecznych wykorzystujący różnice zwilżalności ziaren poszczególnych minerałów. Minerały dobrze zwilżalne opadają na dno komory flotacyjnej, natomiast źle zwilżalne (te, których zwilżalność obniża się dodatkowo za pomocą odczynników zwanych kolektorami, np. ksantogenianów) unoszą się na powierzchni zawiesiny rozwiniętej dzięki odpowiednim odczynnikom pianotwórczym

Grupa Kapitałowa

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

HM

Huta miedzi

ISO 

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ang. International Organization for Standardization)

Katody miedziane

Podstawowa postać miedzi elektrolitycznie rafinowanej, produkt elektrolitycznej rafinacji miedzi

Koncentrat miedzi

Produkt powstały przez wzbogacenie niskoprocentowych rud metali miedzi

Koszt produkcji miedzi płatnej (C1)

Jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej uwzględniający koszty wydobycia i przerobu urobku, koszty transportu, podatek od wydobycia niektórych kopalin, koszty administracyjne fazy górniczej oraz premię przerobową hutniczo-rafinacyjną (TC/RC) pomniejszony o wartość produktów ubocznych. Koszt C1 odnoszony jest do miedzi płatnej w koncentracie własnym w przypadku segmentu KGHM Polska Miedź S.A. oraz miedzi płatnej w produktach końcowych poszczególnych kopalń segmentu KGHM INTERNATIONAL LTD. i segmentu Sierra Gorda S.C.M.

Kopalina

Surowiec o znaczeniu gospodarczym wydobywany z ziemi np. węgiel, ropa naftowa, sól, rudy metali

Metal płatny

Wolumen wyprodukowanego metalu pomniejszony o straty związane z dalszym przetwarzaniem produktu do postaci czystego metalu

Miedź elektrolityczna

Produkt elektrolitycznej rafinacji miedzi

NBP

Narodowy Bank Polski

Odpady flotacyjne (końcowe)

Produkt końcowy procesu wzbogacania, będący przedmiotem utylizacji lub składowania

OUOW

Obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

rdr

„Rok do roku” – skrót oznaczający porównanie wartości w dwóch kolejnych latach

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

                 

REACH

Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę, oraz w niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń i ograniczenia handlu i stosowania niektórych chemikaliów

Ruda

Kopalina, z której uzyskuje się jeden lub więcej składników. Rudy dzielą się na monometaliczne (zawierające jeden metal) i polimetaliczne (zawierające więcej niż jeden metal)

Skała płonna

Skała, która przy wydobywaniu ze złoża określonej kopaliny jest uważana za nieużyteczną

Sprzężony jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych

Suma kosztów wydobycia, flotacji, przerobu hutniczego przypadającego na katodę, funkcji wsparcia (COPI, JRGH oraz Centrala) wraz z kosztami sprzedaży katod, skorygowana o wartość zapasów półfabrykatów i produkcji w toku podzielona przez wolumen produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych. Wskaźnik wykorzystywany wyłącznie w Jednostce Dominującej.

SX-EW

(solvent extraction and electrowinning)

Technologia produkcji miedzi katodowej stosowana w niektórych zakładach KGHM INTERNATIONAL LTD. polegająca na ługowaniu (proces rozpuszczania użytecznych składników pod wpływem roztworu) w warunkach atmosferycznych hałdy rudy miedzi za pomocą rozcieńczonego kwasu siarkowego.

Technologia elektrolitycznej rafinacji miedzi

Proces elektrorafinacji metali w zastosowaniu do miedzi. Okresowo wycofywane partie elektrolitu stanowią warunek utrzymywania zanieczyszczeń na dopuszczalnym poziomie, współdecydującym o jakości miedzi rafinowanej elektrolitycznie. Zanieczyszczony elektrolit i szlam są surowcami do odzyskiwania niektórych metali towarzyszących miedzi, takich jak: srebro, złoto, selen czy nikiel

Technologia wytopu i elektrolitycznej rafinacji srebra

Składa się z: przygotowania wsadu (mieszanie składników wsadu, suszenie), wytopu metalu Dore’a i odlewania anod (topienie wsadu w piecu Kaldo celem ożużlowania lub odpędzenia do fazy gazowej składników zanieczyszczających, zakończone odlaniem produktu [99% srebra] w postać anod), elektrorafinacji srebra (osad katodowy o zawartości min. 99,99% srebra), przetopu w indukcyjnym piecu elektrycznym i odlewania srebra rafinowanego w postać handlową (sztabki lub granulat).

TPM

(Total Precious Metals)

Metale szlachetne (złoto, platyna, pallad).

Uncja trojańska (troz)

Jednostka masy używana głównie w krajach anglosaskich. Uncja trojańska (w skrócie troz) jest powszechnie stosowana w jubilerstwie i handlu metalami szlachetnymi. Dokładna masa 1 uncji trojańskiej odpowiada masie 31,1035 grama.

Urobek

Materiał skalny wybrany w przodku górniczym. Obejmuje zarówno kopalinę jak i skałę płonną.

Walcówka miedziana

Walcowany pręt miedziany, najczęściej o średnicy 6-12 mm, powszechnie stosowany jako surowiec dla przemysłu kablowego.

Wyrobisko

Przestrzeń powstała w wyniku robót górniczych.

Wskaźnik LTIFRKGHM

(Lost Time Injury Frequency Rate)

Wskaźnik ilości liczby wypadków przy pracy (wg definicji obowiązującej w Polsce) w Spółce KGHM Polska Miedź S.A. standaryzowanych do 1 mln przepracowanych godzin

Wskaźnik TRIR

(Total Recordable

Incident Rate)

Wskaźnik liczby wypadków przy pracy spełniających warunki rejestracji w rozumieniu standardu ICMM (International Council on Mining & Metals) standaryzowanych do 200000 przepracowanych godzin.

WTR

Węzeł Topielno-Rafinacyjny

ZG

Zakłady górnicze

Złoże

Naturalne nagromadzenie kopalin w obrębie skorupy ziemskiej, powstałe w wyniku różnorodnych procesów geologicznych.

ZWR

Zakłady Wzbogacania Rudyw mln PLN, chyba że wskazano inaczej

                 

Zestawienie syntetyczne danych dotyczących Spółki i Grupy Kapitałowej

za lata 2013-2020

Podstawowe elementy sprawozdania skonsolidowanego

 

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Przychody z umów z klientami

mln PLN

23 632

22 723

20 526

20 358

19 156

20 008

20 492

24 110

Wynik netto

mln PLN

1 797

1 421

1 658

1 525

(4 449)

(5 009)

2 451

3 033

EBITDA skorygowana

mln PLN

6 623

5 229

4 972

5 753

4 666

4 710

4 890

5 948

Suma aktywów

mln PLN

42 780

39 409

37 237

34 122

33 442

36 764

40 374

34 465

Zobowiązania i rezerwy

mln PLN

21 699

19 207

18 012

16 337

17 531

16 350

14 844

11 401

Wynik netto na akcję (EPS) (1

PLN

9,00

7,11

8,29

7,84

(21,86)

(25,06)

12,25

15,18

Wartość rynkowa akcji Spółki (2

PLN

183,00

95,58

88,88

111,20

92,48

63,49

108,85

118,00

Dług netto/EBITDA (3

 

0,9

1,5

1,6

1,3

1,6

1,4

0,9

0,4

Produkcja miedzi płatnej (4

tys. t

709,1

701,6

633,9

656,4

676,9

697,1

662,9

666,0

Produkcja srebra płatnego (4

t

1 353

1 417

1 205

1 234

1 207

1 299

1 258

1 164

Koszt produkcji miedzi płatnej C1 (4

USD/funt

1,59

1,70

1,81

1,59

1,41

1,59

1,89

1,85

Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne

mln PLN

3 467

3 232

2 875

2 796

3 251

3 939

3 434

3 188

Podstawowe elementy sprawozdania jednostkowego

 

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Przychody z umów z klientami

mln PLN

19 326

17 683

15 757

16 024

15 112

15 939

16 633

18 579

Wynik netto

mln PLN

1 779

1 264

2 025

1 323

-4 085

-2 788

2 414

3 058

EBITDA skorygowana

mln PLN

4 458

3 619

3 416

4 160

3 551

4 163

4 331

4 976

Suma aktywów

mln PLN

39 342

35 989

34 250

30 947

30 100

33 120

32 312

29 038

Zobowiązania i rezerwy

mln PLN

18 616

16 100

15 205

13 691

14 200

12 841

8 035

5 740

Wynik netto na akcję (EPS)(1

PLN

8,90

6,32

10,13

6,62

-20,42

-13,94

12,07

15,29

Produkcja miedzi elektrolitycznej

tys. t

560,4

565,6

501,8

522,0

535,6

574,3

576,9

565,2

Produkcja srebra metalicznego

t

1 323

1 400

1 189

1 218

1 191

1 283

1 256

1 161

Koszt produkcji miedzi płatnej C1

USD/funt

1,62

1,74

1,85

1,52

1,3

1,47

1,82

1,78

Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne

mln PLN

2 422

2 366

1 907

1 991

2 604

2 481

2 203

2 174

Dane makroekonomiczne (średniorocznie)

 

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Notowania miedzi wg LME

USD/t

6 181

6 000

6 523

6 166

4 863

5 495

6 862

7 322

Notowania srebra wg LBMA

USD/troz

20,54

16,21

15,71

17,05

17,14

15,68

19,08

23,79

Kurs walutowy

USD/PLN

3,90

3,84

3,61

3,78

3,94

3,77

3,15

3,17

(dane za lata 2013-2018 zgodnie z raportami rocznymi za te okresy, dane za lata 2019-2020 zgodnie z bieżącym raportem rocznym)

1) Przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej

2) Na koniec okresu

3) Wartość skorygowana EBITDA za rok, bez uwzględnienia EBITDA wspólnego przedsięwzięcia Sierra Gorda S.C.M.

4) Obejmuje Sierra Gorda S.C.M. odpowiednio do posiadanych udziałów (55%)w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

                 

Istotne zdarzenia w 2020 r. i do dnia sporządzenia sprawozdania

Data

Zdarzenie

Rozdział

Zmiana warunków makroekonomicznych

2020

Zwiększenie średniorocznych notowań miedzi i srebra odpowiednio o 3% i 27% przy spadku notowań molibdenu o 25%

4.1

2020

Zmiany średniorocznych kursów walutowych: USD/PLN o +2%, USD/CAD o +1% i USD/CLP o +13%

4.1

KGHM Polska Miedź S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych

2020

Wzrost ceny akcji KGHM Polska Miedź S.A. o 91% z poziomu 95,58 PLN do 183,00 PLN

11.1

Zmiany w składzie organów KGHM Polska Miedź S.A.

19 czerwca 2020 r.

Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Leszka Banaszaka i powołanie Katarzyny Lewandowskiej

17.3

3 sierpnia 2020 r.

Wygaśnięcie na skutek śmierci mandatu członka Rady Nadzorczej Ireneusza Pasisa

17.3

26 listopada 2020 r.

Powołanie do składu Rady Nadzorczej Przemysława Darowskiego, wybranego w wyborach uzupełniających, przez pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

17.3

Utrata wartości aktywów

15 stycznia 2020 r.

Informacja o wystąpieniu przesłanek do weryfikacji wartości odzyskiwalnej zagranicznych aktywów górniczych

6, 7

27 lutego 2020 r.

Informacja o zakończeniu zasadniczych prac związanych z testami na utratę wartości należących do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. zagranicznych aktywów górniczych oraz aktywów spółki „Energetyka” sp. z o.o. (spółka zależna KGHM Polska Miedź S.A. - 100% kapitału zakładowego) oraz jej jednostki zależnej - WPEC S.A. (100% kapitału zakładowego)

6, 7

17 lutego 2021 r.

Informacja o wystąpieniu przesłanek do weryfikacji wartości odzyskiwalnej krajowych i zagranicznych aktywów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

11 marca 2021 r.

Informacja o zakończeniu zasadniczych prac związanych z testami na utratę wartości krajowych i zagranicznych aktywów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Podział zysku

20 maja 2020 r.

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2019 r.

11.2

19 czerwca 2020 r.

Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o przekazanie całości wypracowanego w 2019 r. zysku na kapitał zapasowy Spółki

11.2

Znaczące umowy

15 stycznia 2020 r.

Zawarcie z grupą Nexans wieloletniej umowy na sprzedaż katod Cu na rynek francuski i niemiecki

14

30 grudnia 2020 r.

Podpisanie pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i Tele-Fonika Kable S.A. Aneksu Nr 12 do Umowy Wieloletniej na dostawy walcówki miedzianej

14

FINANSOWANIE W gRUPIE kAPITAŁOWEJ

12 maja 2020 r.

Udzielenie finansowania Sierra Gorda

2.5

27 października 2020 r.

Zgoda na wydłużenie terminu obowiązywania umowy kredytu konsorcjalnego

6.7

4 grudnia 2020 r.

Wydłużenie terminu obowiązywania umowy kredytu konsorcjalnego

6.7

Pozostałe

16 stycznia 2020 r.

Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Budżetu KGHM Polska Miedź S.A. oraz Budżetu Grupy Kapitałowej KGHM na 2020 r.

6.5

1 października 2020 r.

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o.

2.5

7 października 2020 r.

Powzięcie informacji o rozpoczęciu działań przygotowawczych do sprzedaży przez Sumitomo udziałów w spółce joint-venture – Sierra Gorda S.C.M.

28 stycznia 2021 r.

Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Budżetu KGHM Polska Miedź S.A. oraz Budżetu Grupy Kapitałowej KGHM na 2021 r.

6.5

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

                 

1.       Wprowadzenie

KGHM Polska Miedź S.A. – Jednostka Dominująca Grupy Kapitałowej jest czołowym światowym producentem miedzi i srebra z 60‑letnim doświadczeniem w branży wydobywczej i przetwórczej rud miedzi. W Polsce KGHM Polska Miedź S.A., eksploatuje jedno z największych na świecie złóż miedzi, o zasobności pozwalającej na kontynuowanie produkcji w Polsce przez kolejne kilkadziesiąt lat. KGHM Polska Miedź S.A. produkuje również m.in. srebro, złoto, molibden, ołów i sól kamienną, jest jednym z czołowych eksporterów w kraju i jedną z największych spółek w Polsce.

Grupa Kapitałowa jest globalną oraz innowacyjną organizacją, która prowadzi zaawansowaną technologicznie działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą i posiada geograficznie zdywersyfikowane portfolio projektów górniczych. Model biznesowy podzielony jest na 7 obszarów poprzez które Grupa Kapitałowa zapewnia pełny łańcuch tworzenia wartości od eksploracji po sprzedaż gotowych produktów:

Schemat 1.     Model biznesowy Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.