Przegląd

Celem KGHM jest osiągnięcie pozycji stabilnego, rozwijającego się lidera, dbającego o dobro wspólne i zrównoważoną gospodarkę zasobami.

KGHM dzieli się wiedzą w ramach współpracy z interesariuszami, poszukuje innowacyjnych rozwiązań operacyjnych i wyznacza standardy w zakresie CSR

Dotrzymanie rygorystycznych norm środowiskowych, wynikających z prawa, możliwe jest dzięki systematycznemu modernizowaniu instalacji służących ochronie środowiska zarówno tych wybudowanych w przeszłości, jak i nowych inwestycji w tej dziedzinie.

Strategiczne podejście cechuje się troską o utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy oraz inicjowaniem lokalnych i regionalnych przedsięwzięć pobudzających aktywność społeczną i gospodarczą.

W trosce o zadowolenie i satysfakcję z wykonywanej pracy KGHM inwestuje w rozwój zawodowy pracowników oraz dobrą atmosferę w miejscu pracy. Firma stosuje najlepsze dostępne praktyki w celu minimalizowania zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa naszej załogi.

Strategiczne cele społecznej odpowiedzialności KGHM

Kształtowanie współpracy ze społecznościami lokalnymi i interesariuszami wewnętrznymi Zakłada się kontynuowanie współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi dla budowy partnerskiego dialogu społecznego, prowadzącego do wypracowania spójnych stanowisk w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz interesariuszy zewnętrznych. Rozszerzony zostanie także dialog z organizacjami aktywnymi wewnątrz podmiotów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. - związki zawodowe, i organizacjami społecznymi, w których aktywny udział biorą pracownicy Grupy KGHM Polska Miedź S.A.
Ugruntowanie pozycji zaufanego i stabilnego partnera biznesowego KGHM Polska Miedź S.A. od lat ma opinię zaufanego partnera biznesowego. Zostały wypracowane i wdrożone standardy współpracy z otoczeniem biznesowym. Zaplanowane w tej sferze działania będą koncentrowały się na utrwalaniu pozycji wizerunkowo-biznesowej Spółki oraz rozszerzeniu standardów na Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A.
Utrzymanie pozycji odpowiedzialnego pracodawcy
KGHM Polska Miedź S.A. plasuje się na wysokich miejscach w rankingach na najbardziej atrakcyjnego i pożądanego pracodawcę. Utrzymanie tego statusu pozostaje jednym z ważniejszych elementów Strategii CSR. Pozytywny  wewnętrzny wizerunek firmy wśród pracowników ma integrować załogi wokół wspólnych celów i wartości, motywować do działania i współpracy. 
Budowa wizerunku Grupy KGHM Polska Miedź S.A. przyjaznej środowisku i zdrowiu
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. dysponuje zasobami, eksploatuje je, przetwarza, jednocześnie minimalizując swój wpływ na środowisko naturalne, zdrowie, bezpieczeństwo pracowników i otoczenia, w którym funkcjonuje. Zasady zrównoważonego rozwoju oraz zabezpieczenie dóbr naturalnych dla przyszłych pokoleń, przy zachowaniu interesów interesariuszy, w tym społeczności lokalnych, stanowią bazę dla podejmowania działań rozwojowych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
Wzrost efektywności komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. W celu wyeliminowania luk informacyjnych, czy niespójnego zarządzania przepływem informacji, z uwagi na wymogi informacyjne narzucane podmiotom giełdowym oraz restrykcyjność prawa w tym zakresie, uznano za priorytetowe wzmocnienie efektywności komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.