Wzrost przychodów oraz EBITDA Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź w II kwartale

Najwyższe od początku 2013 roku notowania miedzi w PLN zapewniły wzrost przychodów oraz EBITDA Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź w drugim kwartale pomimo negatywnego wpływu planowego remontu Huty Miedzi Głogów II na zrealizowane poziomy produkcji i sprzedaży.

czwartek, 16 Sierpień, 2018

Wzrost skonsolidowanych przychodów o 7 proc. rok do roku do poziomu 5 157 mln zł w drugim kwartale 2018 roku jest przede wszystkim efektem wzrostu cen miedzi o ponad 1 200 USD/t (+21 proc. r/r) przy częściowym skompensowaniu tego efektu przez niższy o 7 proc. r/r wolumen sprzedaży miedzi oraz osłabienie kursu USD/PLN o 7 proc r/r. Średnie notowania miedzi wyrażone w złotówkach w drugim kwartale były najwyższe od pierwszego kwartału 2013 r.

Produkcja miedzi płatnej w Grupie była o 10 proc. niższa niż w drugim kwartale ubiegłego roku (152 tys. t vs 168 tys. t), głównie w efekcie przestoju remontowego pieca w Hucie Miedzi Głogów II. Produkcja z aktywów zagranicznych pozostała stabilna. Remont pieca wpłynął również negatywnie na produkcję metali towarzyszących, głównie srebra metalicznego (-20 proc. r/r). Produkcja molibdenu spadła o 55 proc. do poziomu 3,8 mln funtów, przede wszystkim ze względu na niższą zawartość tego metalu w rudzie eksploatowanej w kopalni Sierra Gorda.

Skorygowana skonsolidowana EBITDA[i] w drugim kwartale 2018 r. była wyższa o 9 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (z 1.282 mln zł do 1.391 mln zł). Wpływ na wskaźnik miała większa EBITDA kopalni Sierra Gorda (o 97 mln zł) przy zmianach przychodów i kosztów pozostałych segmentów dających dodatni efekt netto na poziomie 12 mln zł.

Skonsolidowany wynik netto wyniósł w drugim kwartale 172 mln zł i był o połowę niższy niż rok wcześniej. Różnica wynika przede wszystkim ze wzrostu amortyzacji, utworzenia rezerw (głównie z tytułu spraw spornych) oraz niższego wyniku z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia.

Dług netto na koniec drugiego kwartału wyniósł 8 019 mln zł (2 142 mln USD), a poziom długu netto do skorygowanego wskaźnika EBITDA wynosi 1,7.

w mln zł

II kwartał 2018 r.

II kwartał 2017 r.

Zmiana
w mln zł

Zmiana
w %

Przychody ze sprzedaży

5 157

4 802

+ 355

+ 7,4%

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

-4 464

-3 999

- 465

+ 11,6%

Skorygowana EBITDA

1 391

1 282

+ 109

+ 8,5%

Wynik netto ze sprzedaży

693

803

- 110

- 13,7%

Wynik netto

172

344

- 172

- 50,0%


w mln zł

 I półrocze 2018 r.

 I półrocze 2017 r.

Zmiana
w mln zł

Zmiana
w %

Przychody ze sprzedaży

9 423

9 713

- 290

- 3,0%

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

-8 071

-7 836

- 235

+ 3,0%

Skorygowana EBITDA

2 565

2 863

- 298

- 10,4%

Wynik netto ze sprzedaży

1 352

1 877

- 525

- 28,0%

Wynik netto

611

1 054

- 443

- 42,0%

[i]  Skorygowany wskaźnik EBITDA uwzględniający 55% EBITDA Sierra Gorda, której wyniki są konsolidowane metodą praw własności.