Wzrost przychodów i EBITDA Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź w II kwartale

Wzrost przychodów i EBITDA Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź w II kwartale dzięki utrzymaniu pozytywnego sentymentu na rynkach surowcowych przy stabilnej produkcji.

czwartek, 17 Sierpień, 2017

Wyraźne wzrosty przychodów i wyników operacyjnych Grupy KGHM w II kwartale są głównie efektem utrzymujących się pozytywnych tendencji makroekonomicznych, w szczególności wzrostowego trendu cen naszych podstawowych metali na rynku międzynarodowym. Pomimo faktu, że wzrost ten został w ciągu pierwszego półrocza osłabiony przez spadek kursu dolara pozytywny sentyment na rynkach surowcowych nadal przekłada się na poprawę wyników Grupy Kapitałowej KGHM. – powiedział Radosław Domagalski-Łabędzki, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Wzrost skonsolidowanych przychodów o 6% r/r w drugim kwartale br. jest głównie efektem wzrostu cen miedzi o ponad 900 USD/t (+20% r/r) i srebra o ponad 0,4 USD/uncję (+3% r/r) przy częściowym skompensowaniu tego efektu cenowego przez niższy o 7% r/r wolumen sprzedaży miedzi oraz osłabienie kursu USD/PLN o 1% r/r.

Produkcja miedzi płatnej w Grupie była tylko o 1% niższa niż w drugim kwartale ubiegłego roku (168 tys. t vs 170 tys. t) – głównie w wyniku niepełnych mocy przerobowych Huty Miedzi Głogów związanych z wczesną fazą eksploatacji nowego pieca zawiesinowego. Był to także efekt eksploatacji gorszej jakościowo rudy
w Kopalniach Sudbury w KGHM International.

W drugim kwartale nastąpiła wyraźna poprawa produkcji pozostałych głównych metali:

  • srebra o 10% r/r do 302 t w drugim kwartale br. przede wszystkim w wyniku wyższej zawartości tego metalu w rudzie wydobywanej przez KGHM Polska Miedź S.A., oraz
  • ponad czterokrotny wzrost produkcji molibdenu w Sierra Gorda do 8,2 mln funtów (dla 55% udziału KGHM Polska Miedź S.A.), głównie dzięki znaczącej poprawie uzysków osiąganych w procesie produkcji, a także wyższej zawartości metalu w przerabianej rudzie. Łączna produkcja molibdenu w Grupie w wyniosła 8,5 mln funtów.

Skorygowana skonsolidowana EBITDA[i] w drugim kwartale 2017 r. była wyższa o 19% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (z 1.075 mln PLN do 1.282 mln PLN). Był to głównie efekt wzrostu przychodów (o 258 mln PLN) częściowo skompensowanego wyższym podatkiem od wydobycia niektórych kopalin (o 79 mln PLN), przy stabilnej bazie pozostałych kosztów operacyjnych.

Skonsolidowany wynik netto wyniósł w drugim kwartale 96 mln PLN i był o 29% niższy niż rok wcześniej. Różnica ta, pomimo wzrostu EBITDA wynika przede wszystkim z niezrealizowanych ujemnych różnic kursowych na wartości pożyczek udzielonych dla Sierra Gorda – analogicznie jak miało to miejsce w pierwszym kwartale br.

Dług netto na koniec II kwartału wyniósł 6.706 mln PLN (1.809 mln USD), a poziom długu netto do skorygowanego wskaźnika EBITDA spadł do 1,3 z poziomu 1,6 na koniec roku 2016.

Był to kolejny kwartał poprawy stabilności sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej KGHM. Po pierwsze, wskaźnik długu netto do skonsolidowanej EBITDA ponownie obniżył się dzięki poprawie wyników operacyjnych przy jednoczesnym spadku wartości długu w efekcie osłabienia notowań dolara, w której to walucie denominowany jest nasz kredyt. W perspektywie dwunastu miesięcy skonsolidowana EBITDA wzrosła o ponad 1.200 mln PLN, a dług netto obniżył się o ponad 700 mln PLN, dając w efekcie spadek relacji zadłużenia do EBITDA z 1,8 do 1,3. Ponadto, poprzez zmianę finansowania Sierra Gorda z „project finance” na kredyt korporacyjny osiągnęliśmy istotny krok w zwiększeniu elastyczności działalności operacyjnej i finansowej tej kopalni. – powiedział Stefan Świątkowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.

w mln zł

 II kwartał 2017 r.


 II kwartał 2016 r.

Zmiana
w mln zł

Zmiana
w %

Przychody ze sprzedaży

4 802

4 544

+ 258

+ 5,7%

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

-3 999

-3 916

- 83

+ 2,1%

Skorygowana EBITDA

1 282

1 075

+ 207

+ 19,3%

Wynik netto ze sprzedaży

803

628

+ 175

+ 27,9%

Wynik netto

96

135

- 39

- 28,9%

w mln zł

 I półrocze 2017 r.

 I półrocze 2016 r.

Zmiana
w mln zł

Zmiana
w %

Przychody ze sprzedaży

9 713

8 456

+ 1 257

+ 14,9%

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

-7 836

-7 338

- 489

+ 6,8%

Skorygowana EBITDA

2 863

2 062

+ 801

+ 38,8%

Wynik netto ze sprzedaży

1 877

1 118

+ 759

+ 67,9%

Wynik netto

494

298

+ 196

+65,8%[i]  Skorygowany wskaźnik EBITDA uwzględniający 55% EBITDA Sierra Gorda, której wyniki są konsolidowane metodą praw własności.

Data kompetencji: 
piątek, 30 Czerwiec 2017
Okres kompetencji: 
1H