Wyniki KGHM po trzech kwartałach 2014

Konsekwentna dyscyplina kosztowa oraz stabilny poziom produkcji górniczej były odpowiedzią KGHM na pogorszenie warunków makroekonomicznych w pierwszych trzech kwartałach 2014 roku. Spółka osiągnęła w tym okresie 11 843 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 1 748 mln zł zysku netto. Istotnym obciążeniem wyników finansowych był podatek od wydobycia niektórych kopalin, który wyniósł 1 131 mln zł.

piątek, 14 Listopad, 2014

KGHM wyprodukował w Polsce w pierwszych trzech kwartałach 2014 roku 320 tys. ton miedzi w koncentracie. To poziom zbliżony do tego w analogicznym okresie roku ubiegłego, kiedy produkcja wyniosła 325 tys. ton. Wydobycie urobku wyniosło 23,5 mln ton, z czego 209 tys. ton przypadło na uruchomiony w kwietniu 2014 roku obszar „Głogów Głęboki – Przemysłowy”. Jednocześnie wzrosła produkcja miedzi elektrolitycznej (o 3 proc.) i srebra metalicznego (o 8 proc.), co było efektem zwiększonego przerobu zarówno ze wsadów własnych, jak i obcych. Produkcja w całej grupie kapitałowej, obejmującej także kopalnie w USA, Kanadzie i Chile, wyniosła w trakcie pierwszych dziewięciu miesięcy 2014 roku 603 tys. ton miedzi ekwiwalentnej.

Na wyniki finansowe KGHM w pierwszych trzech kwartałach 2014 roku wpływ miał przede wszystkim spadek notowań miedzi i srebra, a także niekorzystna zmiana kursu dolara do złotego. Notowania miedzi były niższe o 6 proc., zaś srebra – aż o 20 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Kurs dolara do złotego obniżył się w tym czasie o 3 proc., przy czym oznaki spowolnienia w polskiej gospodarce, spowodowane sytuacją w strefie euro i ograniczeniami w handlu z Rosją, oraz relatywnie lepsze perspektywy gospodarki amerykańskiej przyczyniły się do umocnienia się dolara w stosunku do złotego w trzecim kwartale.

– W obliczu trudnych warunków makroekonomicznych podjęliśmy działania, które przyniosły wymierne korzyści spółce i akcjonariuszom. W obszarze hutnictwa produkcja – zarówno miedzi elektrolitycznej, jak i srebra metalicznego – jest wyższa niż w roku poprzednim, zaś do końca roku możliwe jest nieznaczne przekroczenie zakładanych wolumenów. To z kolei ma bezpośrednie przełożenie na sprzedaż i pozwala nam ograniczyć wpływ niższych cen metali na globalnych rynkach. W efekcie wyniki finansowe planowane na cały 2014 rok pozostają aktualne – powiedział Herbert Wirth, prezes KGHM.

Wpływ niekorzystnych warunków makroekonomicznych został częściowo zniwelowany także poprzez utrzymanie dyscypliny kosztowej. Koszty rodzajowe za trzy kwartały 2014 roku wyniosły 9 814 mln zł i były niższe o 6 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wpływ na to miał przede wszystkim niższy koszt pozyskania energii cieplnej i elektrycznej, jak również planowe ograniczenie zakresu górniczych robót przygotowawczych. Jednocześnie wzrosły koszty pracy, a także podatków – w tym z tytułu użytkowania górniczego oraz opłaty eksploatacyjnej. Nie zmieniała się także formuła naliczania podatku od wydobycia niektórych kopalin, który wyłączony jest z kosztów uzyskania przychodów. W rezultacie efektywna stawka podatkowa CIT płacona przez KGHM jest o ponad połowę wyższa niż nominalna i wynosi blisko 28 proc.

– W pierwszych trzech kwartałach 2014 roku udało się nam obniżyć koszty o 87 mln zł, nie licząc podatku od wydobycia niektórych kopalin i wsadów obcych. Także analiza kosztu jednostkowego produkcji miedzi pokazuje, że w warunkach rynkowych z ubiegłego roku byłby on o 4 proc. niższy niż w roku 2013. Jednocześnie wzrost produkcji pozwolił nam znacząco, bo aż o 7 proc., obniżyć sprzężony koszt ze wsadów własnych. Wprawdzie było to możliwe także dzięki niższemu podatkowi od wydobycia niektórych kopalin, to jednak wpływ tego podatku na działalność KGHM – szczególnie w obszarze inwestycji – pozostaje negatywny. To szczególnie istotne ze względu na fakt, że ponad jedna trzecia nakładów inwestycyjnych ma w KGHM charakter rozwojowy – powiedział Jarosław Romanowski, wiceprezes KGHM.

W trzecim kwartale 2014 roku uruchomiona została produkcja miedzi w należącej do KGHM kopalni Sierra Gorda w Chile. 25 października 2014 roku z portu Antofagasta wypłynął statek z ponad 5 tys. ton koncentratu miedzi wyprodukowanego w kopalni. Obecnie kontynuowane są prace projektowe nad drugim etapem inwestycyjnym, związanym z rozbudową infrastruktury zakładu przeróbczego. Postęp prac górniczych nastąpił także w zlokalizowanych w Kanadzie projektach Victoria i Afton-Ajax. W polskich projektach kontynuowano m.in. głębienie szybu wentylacyjnego GG-1 oraz finalizowano prace związane z produkcją energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji w blokach gazowo-parowych w Polkowicach i Głogowie. Otwarcie obu bloków nastąpiło 3 listopada 2014 roku.