Wyniki KGHM po IV kwartale 2014 roku

Stabilny poziom produkcji górniczej, wzrost produkcji hutniczej i utrzymanie dyscypliny kosztowej to główne czynniki charakteryzujące osiągnięcia Grupy KGHM w 2014 roku. Był to kolejny rok postępu w obszarach produkcyjnych, rozwoju bazy zasobowej oraz zabezpieczenia finansowania. Mimo wielu wyzwań spowodowanych turbulencjami na rynkach metali, zakładane wcześniej cele zostały zrealizowane.

 

poniedziałek, 16 Marzec, 2015

W 2014 roku produkcja miedzi płatnej była zbliżona do produkcji w roku 2013 i ukształtowała się na poziomie 663 tys. ton. Produkcja srebra metalicznego  wzrosła o 8 procent i  sięgnęła 1 256 ton. Natomiast produkcja metali szlachetnych, jak złoto, pallad, platyna wyniosła 152,9 tys. uncji trojańskich, co oznacza wzrost o 15 procent. Grupa KGHM zakończyła 2014 rok wynikiem netto na poziomie 2,45 mld zł.

- Największy wpływ na zmianę wyniku w relacji do roku 2013 miały niskie notowania surowców, przede wszystkim miedzi i srebra. Cena srebra obniżyła się o prawie 20 procent, a miedzi o ponad 6 procent w stosunku do 2013 roku. Istotnym obciążeniem dla wyników  KGHM był podatek od wydobycia niektórych kopalin, który wyniósł 1,5 mld złotych i stanowił 30 procent jednostkowego kosztu produkcji koncentratu. Wynik netto osiągnięty w takich warunkach jest zasługą stabilnej produkcji i utrzymywania dyscypliny kosztowej – wyjaśnia Jarosław Romanowski, I wiceprezes zarządu ds. finansowych.

Jednym z najistotniejszych wydarzeń 2014 roku było rozpoczęcie produkcji w kopalni Sierra Gorda w Chile.

- Realizacja tego projektu potwierdziła wysokie kompetencje KGHM oraz umożliwiła wejście do grona największych producentów miedzi na świecie. Uruchomienie produkcji w Sierra Gorda to dla KGHM nie tylko wzrost produkcji miedzi, ale też istotne zwiększenie efektywności kosztowej oraz poszerzenie portfolio produktów- mówi Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM.

Osiągnięcie zakładanej mocy produkcyjnej pierwszej fazy kopalni Sierra Gorda nastąpi zgodnie z planem w połowie tego roku. Obszary sąsiadujące z obecnie eksploatowanym obszarem charakteryzują się dużym potencjałem eksploracyjnym. Wstępne szacunki wskazują na możliwość istotnego wydłużenia czasu życia kopalni.

Stabilny poziom produkcji w Polsce zapewniają  uruchomiona w 2014 roku eksploatacja w obszarze Głogów Głęboki Przemysłowy na poziomie poniżej 1 200 metrów oraz  intensywne prace zmierzające do rozwoju bazy zasobowej.

- Uzyskaliśmy prawa do nowych koncesji na terenach przylegających do obecnych obszarów eksploatacyjnych. W wyniku prac poszukiwawczo-rozpoznawczych udokumentowaliśmy zasoby złóż rud miedzi w rejonie Gaworzyce-Radwanice na poziomie 4,1 miliona ton miedzi oraz około 7,5 tys. ton srebra. W efekcie szacowany czas eksploatacji złóż w Polsce wynosi obecnie 30-40 lat. Chcemy zastępować jedną tonę miedzi sczerpanej trzema tonami metalu nowo udokumentowanych zasobów – tłumaczy Maciej Koński, dyrektor naczelny Centrum Analiz Strategicznych i Rozwoju Bazy Zasobowej.

KGHM zrealizował wcześniej niż oczekiwano główne założenia strategii na lata 2009-2018, rozszerzając bazę zasobową i osiągając produkcję miedzi zbliżoną do poziomu 700 tys. ton. Na początku  2015 roku została przyjęta Strategia na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2040. Podstawowym celem nowej perspektywy strategicznej jest osiągnięcie rocznych zdolności produkcyjnych na poziomie ponad 1 miliona ton miedzi ekwiwalentnej oraz kontynuacja procesów  zmierzających do podniesienia efektywności prowadzonej działalności wydobywczej.

- Zgodnie ze Strategią, w ciągu najbliższych sześciu lat zrealizujemy program największych inwestycji w historii KGHM o wartości 27 mld zł. Znaczna część tych środków, bo aż 65 procent, przeznaczonych będzie na inwestycje rozwojowe, a pozostałe na  inwestycje odtworzeniowe i utrzymaniowe. Fundamentem do realizacji zamierzeń strategicznych będą efektywność oraz innowacje, które już dzisiaj wyróżniają KGHM, a w przyszłości zapewnią  przewagę konkurencyjną Spółki  – przekonuje Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM.

Realizacja nowych projektów związanych z rozwojem Grupy będzie możliwa dzięki zabezpieczeniu w 2014 roku finansowania rozwojowego programu inwestycyjnego Grupy Kapitałowej. KGHM uzyskał kredyt konsorcjalny w wysokości 2,5 mld USD oraz pożyczkę inwestycyjną z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 2 mld zł.

- Uzyskane środki pozwolą nam realizować przyszłe projekty oraz rozwijać KGHM w następnych latach. Jednocześnie prowadzimy i planujemy kontynuację polityki zrównoważonego finansowania, w myśl której wykorzystujemy wewnętrzne źródła finasowania uzupełnione długiem w takim stopniu, aby wskaźnik dług netto do EBITDA pozostawał na bezpiecznym poziomie – mówi Jarosław Romanowski, I wiceprezes KGHM ds. finansowych.

Na rok 2015 przyjęto następujące cele i priorytety:

  • Utrzymanie stabilnego wolumenu produkcji miedzi elektrolitycznej;
  • Osiągnięcie pełnych zdolności przerobowych w ramach Fazy I (110 tys. ton przerobu dobowego) kopalni Sierra Gorda oraz uruchomienie produkcji molibdenu;
  • Utrzymanie tempa realizacji prac przygotowawczych w projektach Victoria i Ajax;
  • Kontynuacja prac związanych z rozbudową Zbiornika Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most;
  • Kontynuacja prac inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowoczesnej i przyjaznej środowisku struktury hutnictwa.

Mając na względzie zasady przyjętej Polityki Dywidend, założenia i cele Strategii Spółki, w tym niezbędne nakłady inwestycyjne w Grupie Kapitałowej do realizacji programu rozwoju oraz bezpieczny poziom wskaźników zadłużenia, zarząd KGHM proponuje wypłatę dywidendy w wysokości 800 mln zł (4,00 zł na akcję),  co stanowi 33% zysku netto osiągniętego w 2014 roku.

KGHM to dzisiaj firma globalna, która działa z poszanowaniem interesów społecznych, etycznych i środowiskowych, zgodnie ze wspólnymi dla całej Grupy Kapitałowej wartościami, którymi są  bezpieczeństwo, współdziałanie, zorientowanie na wyniki, odpowiedzialność i odwaga. Niezależnie od lokalizacji swoich zakładów, KGHM działa według tych samych, najwyższych standardów. Jest wiarygodnym producentem, zaufanym kontrahentem, stabilnym pracodawcą i firmą konsekwentnie prowadzącą politykę zrównoważonego rozwoju.

Zobacz wideo z konferencji - kliknij tutaj

Zobacz komentarz Herberta Wirtha, prezesa zarządu KGHM - kliknij tutaj

Departament Komunikacji i CSR