Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

piątek, 25 Listopad 2022 - 1:54PM
45/2022

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 24 listopada 2022 roku, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu:

  • SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH – liczba głosów 63 589 900, co stanowi 50,17% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 31,79% w ogólnej liczbie głosów;
  • NATIONALE–NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY - liczba głosów 12 251 000, co stanowi 9,67% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 6,13% w ogólnej liczbie głosów;
  • OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" - liczba głosów 7 660 628, co stanowi 6,04% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 3,83% w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 200 000 000. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U.  2021, poz. 1983 z późn. zm.)

Newsletter email list: