Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

wtorek, 01 Grudzień, 2020
37/2020

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 26 listopada 2020 roku, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu:

- SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH – liczba głosów 63 589 900, co stanowi 55,18% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 31,79% w ogólnej liczbie głosów;
- NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY - liczba głosów 12 700 000, co stanowi 11,02% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 6,35% w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 200 000 000. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.)

Newsletter email list: