Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 grudnia 2016 roku

czwartek, 8 Grudzień 2016 - 9:45AM
45/2016

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 7 grudnia 2016 roku, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu:

- SKARB PAŃSTWA – liczba głosów 63 589 900, co stanowi 59,16% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 31,79% w ogólnej liczbie głosów;

- NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY - liczba głosów 10 200 000, co stanowi 9,49% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 5,10% w ogólnej liczbie głosów;

- OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ZŁOTA JESIEŃ” - liczba głosów 7 000 000, co stanowi 6,51% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 3,50% w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 200 000 000. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca
z wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2016 poz. 1639)

Newsletter email list: