WPEC w Legnicy S.A. ogłasza przetarg na sprzedaż odcinka przyłącza cieplnego nad drogą krajową nr 36

Data publikacji: 
czwartek, 31 Marzec 2022 - 12:11PM

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY

Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 48,  59-220 Legnica

 

ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż składnika majątku przeznaczonego do rozbiórki i złomowania: Odcinek przyłącza cieplnego będący estakadą nad drogą krajową nr 36 (ul. Zielonogórska w Lubinie przy skrzyżowaniu z ul. Ścinawską).

W skład odcinka przeznaczonego do sprzedaży wchodzi:

-         rurociąg 2 x Dn 100 o długości ok. 60mb w izolacji termicznej z wełny mineralnej i płaszcza z blachy osłonowej ocynkowanej - odcinki pionowe przed i za estakadą oraz odcinek poziomy ułożony w rurze osłonowej;

-         rura osłonowa Dn 1020 nad drogą krajową nr 36 o długości ok. 45mb,

-         dwie podpory żelbetowe w rozstawie ok. 45 mb.

Granicami ww. odcinka są dna kanału ciepłowniczego przed i za estakadą oraz kolana rurociągów, łączące podziemne odcinki poziome z pionowymi w podporach.

Cena wywoławcza: 1.000,- zł plus podatek VAT 23%

Wadium wynosi: 500,- zł.

  

Warunki przetargu:

Ofertę należy złożyć wyłącznie na załączonym formularzu (oferta na zakup), w  zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie na adres: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna, 59-220 Legnica ul. Poznańska 48 w sekretariacie – pokój nr 100 z opisem: „Przetarg estakada”

w terminie do dnia 10.05.2022 r. do godz. 15.00.

Niezłożenie oferty na załączonym formularzu (oferta na zakup) stanowi podstawę do odrzucenia oferty.

 

Do oferty należy dołączyć :

  1. Dowód wpłaty wadium w w/w wysokości, które należy wpłacić na konto WPEC w Legnicy S.A. ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica, nr 34 1240 3464 1111 0010 4753 4763 Bank Pekao S.A.
  2. Oświadczenie o zachowaniu poufności oraz przetwarzanie danych osobowych podpisane przez osoby uprawnione.
  3. Odpis aktualny z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do KRS).

Wadium należy wnieść na ww. konto w formie przelewu, w terminie do 10.05.2022r. Niewniesienie wadium stanowi podstawę odrzucenia oferty.

Przedmiotowy obiekt przeznaczony do sprzedaży można oglądać – codziennie w Lubinie na ul. Zielonogórskiej przy skrzyżowaniu z ul. Ścinawską

 

Kupujący własnym staraniem i na swój koszt wykona wszystkie niezbędne czynności i roboty dotyczące rozbiórki przedmiotów sprzedaży :

a)      Wypełni wymogi ustawowe związane z rozbiórką obiektów budowlanych,

b)     Dokona wymaganych uzgodnień w sprawie zajęcia terenu i wykonywania robót z właścicielami działek, na których zlokalizowany jest przedmiotowy odcinek przyłącza cieplnego,

c)      Dokona rozbiórki przedmiotowego odcinka przyłącza cieplnego,

d)     Zagospodaruje wszystkie odpady powstałe przy rozbiórce w/w odcinka przyłącza cieplnego,

e)      Uporządkuje i wyrówna teren/otoczenie w miejscu prowadzonych robót.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2022 r. o godz. 9.00 i jest niejawne.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferenta, przelewem na konto, z którego zostało wpłacone.

Zapłata ceny nabycia winna nastąpić w formie przelewu na konto w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Wadium nie zostanie zwrócone jeżeli oferent, którego ofertę wybrano wycofa się z transakcji.

Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie powiadomiony telefonicznie, natomiast pozostali uczestnicy postępowania mogą uzyskać telefoniczną informację o wysokości uzyskanych najkorzystniejszych cen - na swoją prośbę.

W przypadku otrzymania kilku porównywalnych cenowo ofert zakupu zastrzegamy sobie możliwość dodatkowej licytacji w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym po wniesieniu całości ceny nabycia.

Ogłoszenie o w/w sprzedaży jest również dostępne na stronie internetowej Spółki  www.wpec.legnica.pl – zakładka Przetargi oraz na stronie internetowej www.kghm.pl w zakładce przetargi/sprzedaż środków trwałych.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

  1. Oferta na zakup ,
  2. Oświadczenie o zachowaniu poufności oraz przetwarzanie danych osobowych.