WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż pojazdu Fiat Ducato.

Data publikacji: 
czwartek, 1 Czerwiec 2023 - 8:43AM

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY

Spółka Akcyjna

ul. Poznańska 48  59-220 Legnica

 

ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż n/w pojazdu:

 

Samochód ciężarowy Fiat Ducato  nr rej. DL 60057.

-     kod wersji 00.250.5L1.0,

-     rok produkcji 2009,

-     nr nadwozia ZFA25000001666215

-     badanie techniczne do 30.08.2023r,

-     ubezpieczenie OC do 23.08.2023,

-     przebieg 158329 km,

-     kolor pojazdu: biały,

-     silnik o mocy 100 KM, napędzany olejem napędowym pojemność silnika 2198 cm3

(uszkodzone 4 wtryskiwacze, brak kompresji w komorze spalania, uszkodzona odma olejowa)

-     podwójna kabina, 6 osobowa

-     przestrzeń ładunkowa o długości min.2,0 i wysokości max.1,7 m

-     hak holowniczy.

 

 

Cena wywoławcza: 5.400,- zł.  plus podatek VAT 23%

 

Wadium wynosi: 1.000 zł.

 

 

Warunki przetargu:

Ofertę należy złożyć wyłącznie na załączonym formularzu (oferta na zakup)  w  zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie na adres: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna, 59-220 Legnica ul. Poznańska 48 w sekretariacie – pokój nr 100 z opisem:

Sprzedaż - Fiat Ducato”

w ostatecznym terminie do dnia 14.06.2023r. do godz. 15.00.

 

Niezłożenie oferty na załączonym formularzu (oferta na zakup) stanowi podstawę do odrzucenia oferty.

 

Do oferty należy dołączyć :

  1. Dowód wpłaty wadium w w/w wysokości, które należy wpłacić na konto WPEC w Legnicy S.A. ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica, nr 34 1240 3464 1111 0010 4753 4763 Bank Pekao S.A.
  2. Oświadczenie o zachowaniu poufności oraz przetwarzanie danych osobowych podpisane przez osoby uprawnione.
  3. Odpis aktualny z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do KRS).

 

Wadium należy wnieść na w/w konto w formie przelewu, w terminie do 14.06.2023r.

Niewniesienie wadium stanowi podstawę odrzucenia oferty.

 

Pojazd przeznaczony do sprzedaży można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 na terenie na terenie Wydziału Utrzymania Ruchu przy ul. Dobrzejowskiej 6 w Legnicy - kontakt p. Waldemar Budny tel. stacj. (76) 75 43 145 lub tel. kom. 601-263-498.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2023r. o godz. 10.00 i jest niejawne.

 

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferenta, przelewem na konto, z którego zostało wpłacone.

 

Zapłata ceny nabycia winna nastąpić w formie przelewu na w/w konto w terminie 7 dni od powiadomienia o wyborze oferty, zgodnie z p.3 w ofercie. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

 

Wadium nie zostanie zwrócone jeżeli oferent, którego ofertę wybrano wycofa się z transakcji.

 

Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie powiadomiony telefonicznie, natomiast pozostali uczestnicy postępowania mogą uzyskać telefonicznie informację o wysokości najkorzystniejszej ceny - na swoją prośbę.

 

W przypadku otrzymania kilku porównywalnych cenowo ofert zakupu w/w pojazdu  zastrzegamy sobie możliwość dodatkowej licytacji w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

 

Ogłoszenie o w/w sprzedaży jest również dostępne na stronie internetowej www.kghm.pl w zakładce przetargi/sprzedaż środków trwałych.

 

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

  1. oferta,
  2. oświadczenie o zachowaniu poufności oraz przetwarzanie danych osobowych,
  3. fotografie .