WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż rur preizolowanych

Data publikacji: 
czwartek, 13 Październik 2022 - 9:01AM

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY

Spółka Akcyjna

ul. Poznańska 48  59-220 Legnica

 

ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż n/w mienia:

 

Rury preizolowane o średnicy rury przewodowej od dn25 do dn500 o łącznej długości 117,35m i średniej grubości izolacji 10cm, pozostałe po inwestycjach i remontach.

Cena wywoławcza: 500,- zł. (pięćset złotych) plus podatek VAT 23%

Wadium:   nie ustanowiono.

Warunki przetargu:

Ofertę należy złożyć wyłącznie na załączonym formularzu (oferta na zakup), w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie na adres: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna, 59-220 Legnica ul. Poznańska 48 w sekretariacie – pokój nr 100 z opisem:

 

„Przetarg - RURY”

 

w ostatecznym terminie do dnia 15.11.2022 r. do godz. 12.00.

 

Niezłożenie oferty na załączonym formularzu (oferta na zakup) stanowi podstawę do odrzucenia oferty.

 

Do oferty należy dołączyć :

  1. Oświadczenie o zachowaniu poufności oraz przetwarzanie danych osobowych podpisane przez osoby uprawnione.
  2. Odpis aktualny z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do KRS).

 

Rury preizolowane przeznaczone do sprzedaży można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 na terenie przy ul. Niklowej 4 w Legnicy – osoba do kontaktu: Czesław Oniszczuk tel. 785 802 355.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2021 r. o godz. 12.00 i jest niejawne.

 

Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie powiadomiony telefonicznie, natomiast pozostali uczestnicy postępowania mogą uzyskać telefoniczną informację o wysokości uzyskanej najkorzystniejszej ceny - na swoją prośbę.

 

Zapłata ceny nabycia powinna nastąpić w formie przelewu na konto 34 1240 3464 1111 0010 4753 4763 Bank Pekao S.A. w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

 

Odbiór rur preizolowanych nastąpi po uiszczeniu ceny zakupu, własnym staraniem nabywcy i na jego koszt.

 

Ogłoszenie o w/w sprzedaży jest również dostępne na stronie internetowej Spółki  www.wpec.legnica.pl – zakładka Ogłoszenia/sprzedaż majątku oraz na stronie internetowej www.kghm.pl w zakładce przetargi/ogłoszenia/sprzedaż środków trwałych.

 

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

 

  1. Druk: „Oferta na zakup”,
  2. Oświadczenie o zachowaniu poufności oraz przetwarzanie danych osobowych,