Rekomendacja zarządu co do wysokości dywidendy

Kwotę 600 mln złotych na wypłatę dywidendy za rok 2009 czyli 3 zł za jedną akcję zarekomenduje zarząd KGHM Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. 

czwartek, 15 Kwiecień, 2010

Przedstawiona rekomendacja podziału zysku za rok 2009 wynika przede wszystkim ze znacznej zmienności notowań miedzi i kursu walutowego, planowanych inwestycji spółki oraz wysokiego poziomu wypłaconych dywidend w latach poprzednich. 

– Zaproponowana wysokość dywidendy to kompromis pomiędzy oczekiwaniami akcjonariuszy, a potrzebami naszej firmy. Zdajemy sobie sprawę z wysokiej zmienności notowań miedzi, jak i kursu walutowego, dlatego nasza propozycja zapewni bezpieczne finansowanie realizacji strategii, której długoterminowym celem jest wzrost wartości naszej spółki – wyjaśnia Herbert Wirth, prezes KGHM. 

- Taka wysokość dywidendy jest podyktowana także zadaniami ze strategii uruchamianymi w tym roku, a których ciężar finansowy będziemy ponosić w kolejnych latach. Mam tu na myśli m.in. zakup aktywów zagranicznych, a także inwestycje w projekty energetyczne oraz zakup certyfikatów w zamkniętych funduszach inwestycyjnych – dodaje Maciej Tybura, wiceprezes ds. finansowych KGHM.

Pozostawiona do dyspozycji Spółki część zysku zwiększy kapitał zapasowy i zostanie przeznaczona na kontynuację realizacji „Strategii Spółki na lata 2009-2018”, w szczególności w zakresie realizacji projektów rozwojowych w ramach podstawowej działalności operacyjnej oraz projektów związanych z dywersyfikacją działalności. 

Zarząd proponuje także dzień nabycia prawa do dywidendy na 17 czerwca 2010 r., a wypłatę na 8 lipca 2010 r.

Wniosek zanim trafi pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oceniony zostanie przez Radę Nadzorczą KGHM.