Rejestracja zmian kapitału zakładowego spółki Avista Media Sp.z o.o.(poprzednio Tele Video Media Sp. z o.o.)

piątek, 20 Lipiec, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 13 lipca 2007 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego została zarejestrowana zmiana kapitału zakładowego jednostki pośrednio zależnej KGHM Polska Miedź S.A. - spółki Avista Media Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ( poprzednio Tele Video Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich - zmiana nazwy i siedziby Spółki została zarejestrowana tym samym postanowieniem Sądu). 

Kapitał zakładowy Avista Media Sp.z o.o. został podwyższony o kwotę 4 000 tys. zł poprzez ustanowienie 8 000 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. 
Nowe udziały w całości zostały objęte przez Telefonię DIALOG S.A. ( jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.) po cenie nominalnej tj. po 500 zł za każdy udział. 
Nowe udziały zostały pokryte gotówką i opłacone 28 czerwca 2007 r. Wartość ewidencyjna nabytych aktywów wynosi 4 000 tys. zł. 
Objęte udziały stanowią 40,00 % kapitału zakładowego Avista Media Sp.z o.o. i uprawniają do takiej samej liczby głosów. 
Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne Telefonii DIALOG S.A. 
Nabyte aktywa mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej 
Obecnie kapitał zakładowy Avista Media Sp.z o.o. wynosi 10 000 tys. zł i dzieli się na 20 000 udziałów po 500 zł każdy. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich udziałów po zarejestrowaniu zmiany kapitału zakładowego wynosi 20 000. 
Po rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego Avista Media Sp.z o.o, 100% kapitału zakładowego tej spółki posiada Telefonia DIALOG S.A. 

Kryterium uznania aktywów za znaczące: obejmowane przez Telefonię DIALOG S.A. aktywa finansowe stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego Avista Media Sp.z o.o. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)