Rejestracja spółki KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny spółka akcyjna.

środa, 05 Wrzesień, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 29 sierpnia 2007 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców podmiotu pod firmą KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny spółka akcyjna z siedzibą w Legnicy.
Kapitał zakładowy nowo utworzonego podmiotu wynosi 20 000 tys. zł i dzieli się na 20 000 akcji imiennych serii A po 1 000 zł każda, co jest tożsame z liczbą głosów . W zawiązanej spółce KGHM Polska Miedź S.A. objęła 18 990 akcji o łącznej wartości nominalnej 18 990 tys. zł, co stanowi 94,95% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Spółka KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny spółka akcyjna została zawiązana w dniu 2 lipca 2007 roku (raport bieżący 36/2007 z dnia 2 lipca 2007).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz 1744)