Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. oraz treść uchwał podjętych w dniu 26 czerwca 2018 roku

wtorek, 26 Czerwiec, 2018
25/2018

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 26 czerwca 2018 roku postanowiło o zarządzeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Obrady zostaną wznowione w dniu 6 lipca 2018 roku o godzinie 14:00. Zgromadzenie kontynuowane będzie w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie nr 48 (sala im. Jana Wyżykowskiego).

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 26 czerwca 2018 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść głosowanej uchwały, która nie została podjęta.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5 - 6  i 8 Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Uchwały_ZWZ_2018

Newsletter email list: