Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „MERCUS” sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach przy ulicy Kopalnianej 11, 59-101 Polkowice, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż wiązki praw do nieruchomości zabudowanej położonej w Legnicy przy ulicy Jaworzyński

Data publikacji: 
środa, 31 Grudzień 2014 - 12:48PM

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „MERCUS” sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach przy ulicy Kopalnianej 11, 59-101 Polkowice, ogłasza przetarg nieograniczony na

sprzedaż wiązki praw do nieruchomości zabudowanej położonej w Legnicy przy ulicy Jaworzyńskiej 114, obejmujących budynki Centrum Sprzedaży i Serwisu Samochodów SEAT o łącznej powierzchni użytkowej 3.599,96 m2 oraz działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów nr 395, 398, 399, o łącznej powierzchni 12.880 m2, wyposażonych w składniki rzeczowe majątku trwałego.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Legnicy, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LE1L/00048090/1. Właścicielem nieruchomości gruntowej jest Gmina Legnica. Użytkownikiem wieczystym gruntu oraz właścicielem budynków jest PHP „MERCUS” sp. z o.o.

Nieruchomość zlokalizowana jest w południowej części miasta Legnica przy ulicy Jaworzyńskiej 114, na terenach, gdzie dominuje funkcja mieszkaniowo-usługowa oraz usługowo-przemysłowa.

Nieruchomość położona jest w odległości 5 km od autostrady A4; 2,5 km od Dworca PKP; 2 km od centrum miasta Legnica.

Otoczenie nieruchomości stanowią zabudowane tereny mieszkaniowo-usługowe i usługowo-przemysłowe, tereny zielone (w tym ogródki działkowe) oraz kompleks garaży. W dalszym otoczeniu znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej (jedno i wielorodzinnej) oraz tereny przemysłowe. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do ulicy Jaworzyńskiej (jedna z głównych ulic miasta).

Działki będące przedmiotem sprzedaży stanowią zwarty kompleks o kształcie zbliżonym do prostokąta. Nieruchomość jest ogrodzona. Działki zabudowane są obiektami o funkcji biurowej, handlowej i magazynowej, utwardzonymi ciągami jezdnymi i parkingiem. Aktualnie nieruchomość wykorzystywana do prowadzenia działalności Centrum Sprzedaży i Serwisu Samochodów (salon samochodowy, blacharnia, lakiernia, myjnia, warsztat z zapleczem magazynowym i biurowym), część nieruchomości jest przedmiotem umów najmu. 

Budynki znajdujące się na przedmiotowych działkach są w dobrym i bardzo dobrym stanie technicznym (budynki ocieplone, stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym, remonty przeprowadzane na bieżąco).

W obrębie działek znajduje się także infrastruktura techniczna, obejmująca:
• sieci: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, energetyczną,
• przyłącze gazu – rurociąg PE 63 mm,
• telefon stacjonarny,
• drogi i place,
• ogrodzenie.

Zabudowania wyposażone są w rzeczowe składniki majątku trwałego w dobrym i bardzo dobrym stanie technicznym, których opis techniczno-użytkowy znajduje się w Spółce - do zapoznania się.

Ofertę należy złożyć na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „MERCUS” sp. z o.o., ul. Kopalniana 11, 59-101 Polkowice – Zespół Przetargów, w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach z opisem „Centrum Sprzedaży i Serwisu Samochodów”, w ostatecznym terminie do dnia 31.03.2015 r. do godz. 12.00.

I. Oferta, powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej oraz zawierać: 
a) dane identyfikujące Kupującego, tj.:
• dane identyfikujące Kupującego: 
• imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu (dot. osób fizycznych), PESEL/NIP,
• pełną nazwę, adres pocztowy, numer telefonu, numer faksu, e-mail, odpis aktualny z KRS (dot. podmiotów wpisanych do KRS) oraz NIP,
• podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli,
b) proponowaną cenę za przedmiot sprzedaży, 
c) zobowiązanie Kupującego do pokrycia wszelkich podatków i opłat związanych z nabyciem nieruchomości.

Wpłacenie wadium w wysokości 30 000,00 PLN na konto PHP „MERCUS” sp. z o.o. w Polkowicach nr 53 1090 2109 0000 0001 1065 5910 przed upływem terminu do składania ofert.

- Wadium nie podlega oprocentowaniu. 
- Nie wniesienie wadium stanowi podstawę odrzucenia oferty. 
- Wadium złożone przez kupujących, których oferty nie zostały wybrane, będzie zwrócone bezzwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. 
- Wadium złożone przez kupującego zostaje zaliczone na poczet ceny. 
- Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy kupujący, którego ofertę wybrano wycofa się z transakcji. 
II. Oferta zostanie odrzucona jeżeli: 
- została złożona po wyznaczonym terminie, 
- gdy nie wniesiono wadium w terminie i w pełnej wysokości, 
- oferta nie zawiera danych wymaganych ogłoszeniem o przetargu, oraz gdy dane te są niekompletne lub nieczytelne, a uzupełnienia nie dały wymaganego rezultatu.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.03.2015 r. o godz. 12.15 i jest niejawne.

Informacje dodatkowe:

1. Sprzedający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji.
2. Na negocjacje zostaną zaproszeni trzej oferenci, którzy zaoferują najwyższe ceny.
3. Negocjacje odbędą się w siedzibie Spółki w Polkowicach, ul. Kopalniana 11.
4. O wynikach postępowania oferenci biorący w nim udział zostaną powiadomieni w formie pisemnej.
5. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego nie później niż 30 dni roboczych od daty powiadomienia kupującego. 
6. Przeniesienie prawa własności w formie aktu notarialnego nastąpi nie później niż 30 dni od daty wpłaty ustalonej ceny na konto Sprzedającego.

PHP „MERCUS” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Osobą upoważnioną do kontaktów jest Michał Pelczar – Dyrektor Handlowy PHP „MERCUS” sp. z o.o., nr telefonu 76 724 81 14 lub tel. komórkowy 603 956 089.

Ogłoszenie umieszczone zostało także na stronie www.mercus.com.pl