Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

środa, 21 Czerwiec 2017 - 12:15PM
16/2017

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 200 000 000,00 PLN, z zysków netto KGHM Polska Miedź S.A. z lat ubiegłych, co stanowi 1,00 PLN na jedną akcję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. ustaliło:

  • dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 14 lipca 2017 r.,
  • terminy wypłaty dywidendy:

17 sierpnia 2017 r. – I rata w kwocie 100 000 000,00 PLN (0,50 PLN na akcję);

16 listopada 2017 r. – II rata w kwocie 100 000 000,00 PLN (0,50 PLN na akcję).

Dywidendą objęte są wszystkie akcje KGHM Polska Miedź S.A. tj. 200 000 000 sztuk.

Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133 z późniejszymi zmianami).

Newsletter email list: