Podjęcie decyzji w sprawie emisji obligacji i warunki krajowej emisji obligacji KGHM Polska Miedź S.A.

poniedziałek, 24 Czerwiec, 2019
24/2019

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”, „KGHM”) informuje, że w wyniku zakończenia procesu budowania księgi popytu w dniu 24 czerwca 2019 r. podjął uchwałę w sprawie emisji dwóch serii obligacji na rynku polskim („Obligacje”), w ramach programu obligacji krajowych do maksymalnej kwoty 4 000 000 000 PLN na następujących warunkach:

 1. Łączna wartość nominalna obu serii emitowanych Obligacji:  2 000 000 000 PLN, w tym serii A z okresem zapadalności 5 lat: 400 000 000 PLN oraz serii B z okresem zapadalności 10 lat: 1 600 000 000 PLN.
 2. Wartość nominalna jednej Obligacji: 1 000 PLN.
 3. Cena emisyjna jednej Obligacji: równa wartości nominalnej Obligacji.
 4. Data emisji: 27 czerwca 2019 r. („Data Emisji”).
 5. Data wykupu Obligacji: 27 czerwca 2024 r. (seria A) oraz 27 czerwca 2029 r. (seria B).
 6. Oprocentowanie Obligacji:
  a).  seria A: zmienne, w oparciu o stopę procentową stanowiącą sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,18%,
  b).  seria B: zmienne, w oparciu o stopę procentową stanowiącą sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,65%.
 7. Świadczenia z tytułu Obligacji będą mieć wyłącznie charakter pieniężny.
 8. Obligacje będą niezabezpieczonymi obligacjami zwykłymi na okaziciela.
 9. Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r.
  o obligacjach.
 10. Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia emisji.
 11. Cel emisji, w rozumieniu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, nie został określony.

Patrz także raporty bieżące nr: 16/2019 z dnia 9 maja 2019 r., 19/2019 z dnia 27 maja 2019 r. i 23/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

Newsletter email list: