Oświadczenie w sprawie zasad ładu korporacyjnego

poniedziałek, 21 Marzec, 2005

OŚWIADCZENIE 
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBINIE 
W SPRAWIE STOSOWANIA W SPÓŁCE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 

Działając w oparciu o postanowienia § 27 ust.2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wykonując uchwałę Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku urzędowym, Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. składa oświadczenie o przyjęciu przez KGHM Polska Miedź S.A. zasad ładu korporacyjnego wynikających z „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”, o treści przedstawionej poniżej : 

ZASADA 

TAK/ NIE 

KOMENTARZ 
KGHM Polska Miedź S.A. 

ZASADY OGÓLNE 


Cel spółki 

Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie spółki, w szczególności wierzycieli spółki oraz jej pracowników. 

Tak 
Organy Spółki dokładają wszelkich starań, aby Spółka prowadziła efektywną działalność ekonomiczną, z poszanowaniem interesów wszystkich grup akcjonariuszy oraz innych grup związanych z interesem Spółki. 

II 
Rządy większości i ochrona mniejszości 

Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi być uznawana zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należytą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości. 

Tak 
Zarząd i Rada Nadzorcza prowadząc i nadzorując sprawy Spółki dbają aby realizacja uprawnień dominującego akcjonariusza nie prowadziła do pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych. Zasada ta realizowana jest w praktyce m.in. poprzez odpowiedni skład Rady Nadzorczej, co prowadzi do uwzględnienia w funkcji nadzoru wspólnego interesu wszystkich grup związanych ze Spółką, w tym także posiadaczy GDR, którzy mają swojego przedstawiciela w Radzie. W tym zakresie realizowany jest także interes akcjonariuszy – pracowników Spółki, którzy wybierają do Rady trzech członków. 
Działalność Spółki determinowana jest więc wspólnym interesem ogółu zaangażowanych grup, a nie interesem jednostkowym. 
W spółce dba się także o realizację zasady proporcjonalności zysków i strat. 

III 
Uczciwe intencje i nienadużywanie uprawnień 

Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie może wykraczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu na które instytucje te zostały ustanowione. Nie należy podejmować działań, które wykraczając poza tak ustalone ramy stanowiłyby nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerszą ochronę słusznych interesów akcjonariuszy i innych uczestników obrotu. 

Tak 
Członkowie organów Spółki sprawują swoje funkcje i wykonują przysługujące im prawa i obowiązki, z najwyższą starannością i w najlepszej wierze. 
Składając swoje podpisy pod treścią niniejszego oświadczenia, członkowie organów Spółki, przyjęli tym samym do stosowania zasady wynikające z „Dobrych praktyk (...) ”. 

IV 
Kontrola sądowa 

Organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa. 

Tak 
Organy Spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie powstrzymują się od rozstrzygnięć, które powinny być dokonywane przez organy sądowe, chyba, że dotyczy to formalnych rozstrzygnięć podejmowanych podczas obrad walnego zgromadzenia. Niezależność opinii zamawianych przez spółkę 

Przy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie, w tym w szczególności usługi biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego oraz usługi prawnicze spółka powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające niezależność tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zadań. 

Tak 
Spółka podejmuje starania o zapewnienie pełnej niezależności zamawianych przez Spółkę opinii lub ekspertyz. Warunki wyboru podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta Spółka określiła w „Zasadach wyboru podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych oraz rewidenta ds. szczególnych” przyjętych przez Radę Nadzorczą. 

DOBRE PRAKTYKI WALNYCH ZGROMADZEŃ 


Walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu. 

Tak 
Walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, ale mogą się odbyć także w Warszawie lub Wrocławiu. Takie możliwości przewidziane statutem, dają Spółce możliwość przyjęcia miejsca odbycia Walnego Zgromadzenia, najbardziej korzystnego dla akcjonariuszy. 
W Spółce od lat przyjęto zasadę, iż walne zgromadzenie zwoływane jest na godz.11.00, w celu umożliwienia jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy, dotarcie na walne zgromadzenie. 


Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, a czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. 
Tak 
W przypadku, gdy żądanie zwołania walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku określonych spraw przez akcjonariusza lub akcjonariuszy nie będzie zawierało uzasadnienia, to niezależnie od wykonania obowiązku zwołania walnego zgromadzenia Zarząd zwróci się o takie uzasadnienie. 
Zgodnie z praktyką przyjętą w Spółce wszystkie istotne materiały na walne zgromadzenie przekazywano największym akcjonariuszom na 15 dni przed terminem zwołania. 
Spółka udostępnia w/w materiały wszystkim akcjonariuszom, którzy zgłoszą się na 15 dni przed walnym zgromadzeniem. 
Stosowanie zasady zostało dodatkowo „wzmocnione” poprzez jej wprowadzenie do postanowień Statutu Spółki( § 25 ust 3). 
Istotne materiały na walne zgromadzenie są zamieszczane na stronie internetowej Spółki i są dostępne dla wszystkich zainteresowanych w tym: akcjonariuszy, inwestorów oraz analityków. 


Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady. 

Tak 
Zarząd stosuje zasadę, że walne zgromadzenia zwoływane na wniosek akcjonariuszy odbywają się w terminach wskazanych w żądaniu, przy uwzględnieniu wymogów formalnych wynikających z obowiązujących przepisów, chyba, że z przyczyn obiektywnych jest to niemożliwe – wtedy wyznaczany jest, w porozumieniu z żądającym zwołania, inny termin. 
Stosowanie zasady zostało dodatkowo „wzmocnione” poprzez jej wprowadzenie do postanowień Statutu Spółki ( § 22 ust 4). 


Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie. 

Tak 
Spółka stosuje generalną zasadę nie odwoływania lub zmiany już ogłoszonych terminów walnych zgromadzeń, chyba że zachodzą nadzwyczajne lub szczególnie uzasadnione okoliczności. W dotychczasowej praktyce Spółki, taka sytuacja się nie zdarzyła. 
Stosowanie zasady zostało dodatkowo „wzmocnione” poprzez jej wprowadzenie do postanowień Statutu Spółki ( § 22 ust 6-8) oraz Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia. 


Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego walnego zgromadzenia. 

Tak 
Do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymagane jest jedynie pełnomocnictwo (w formie pisemnej pod rygorem nieważności) udzielone przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, lub w przypadku osób fizycznych zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 
Przy sporządzaniu listy obecności na walnym zgromadzeniu Spółka dokonuje tylko kontroli ww. dokumentów. 


Walne zgromadzenie powinno mieć stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom; wskazane jest, aby zmiany wchodziły w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia. 

Tak 
Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 maja 2003 r. przyjęto nowy Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowy Regulamin obowiązywał od 1998 r. Nowy Regulamin uwzględnia dotychczasowe doświadczenia Spółki w przeprowadzaniu walnych zgromadzeń oraz zawiera m.in. postanowienia dotyczące przeprowadzania wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej, w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Nowy Regulamin będzie obowiązywał od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 


Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. 

Tak 

Stosowny zapis znajduje się w obowiązującym w Spółce Regulaminie Walnego Zgromadzenia (§ 5 ust.2). 


Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia. 

Tak 
Zgodnie z obowiązującym w Spółce Regulaminem Walnego Zgromadzenia ( § 6 ust.1): 
„Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien prowadzić obrady Walnego Zgromadzenia w taki sposób, aby zapewnić sprawny przebieg i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy”. 
Dalsze postanowienia Regulaminu mają taki charakter i treść, aby zapewnić przestrzeganie tej zasady. 


Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki. Nieobecność członka zarządu lub członka rady nadzorczej na walnym zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na walnym zgromadzeniu. 

Tak 
Stosowanie zasady zostało dodatkowo „wzmocnione” poprzez jej wprowadzenie do postanowień § 28 ust.3 i 4 Statutu Spółki, które przewidują, że: 
„3. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Członkowie Zarządu powinni być obecni w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia... 
4. Zarząd Spółki jest zobowiązany zapewnić obecność biegłego rewidenta na tych Walnych Zgromadzeniach, których porządek obrad przewiduje rozpatrywanie spraw finansowych Spółki”. 

Do umowy z podmiotem świadczącym usługi biegłego rewidenta wprowadzony jest zapis o obowiązku obecności biegłego rewidenta podczas obrad walnego zgromadzenia, jeżeli przedmiotem tych obrad mają być sprawy finansowe Spółki. 

10 
Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki. 

Tak 
Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident – jeśli zachodzi taka konieczność, którzy są obecni na walnych zgromadzeniach, udzielają uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia omawianych spraw. 
Stosowanie zasady zostało dodatkowo „wzmocnione” poprzez jej wprowadzenie do postanowienia § 8 ust.2 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia. 

11 
Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów. 

Tak 
Organy Spółki nie ograniczają informacji, o które zwraca się w szczególności walne zgromadzenie, ale jednocześnie przestrzegają przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie (...) oraz rozporządzenia dotyczącego obowiązków informacyjnych. 

12 
Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. 

Tak 
Zgodnie z zapisem zawartym w Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia, krótkie przerwy w obradach mogą być zarządzane przez Przewodniczącego. Jednakże Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może zarządzać przerw w obradach albo uwzględniać wniosków uczestników Zgromadzenia w tym zakresie, które miałyby na celu wyłącznie utrudnienie akcjonariuszom wykonywania ich praw (§ 6 ust.3 lit.a oraz ust.4). 

13 
Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw. 

Tak 
Zgodnie z zapisem zawartym w Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia(§ 10 ust.1), głosowania nad sprawami porządkowymi, mogą dotyczyć tylko spraw związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. 

14 
Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia. 

Tak 
Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia podczas obrad powinny być rozpatrywane wszystkie sprawy będące w porządku obrad. 
Zasada w poprzednim brzmieniu, została wprowadzona na wprost do Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia (§ 11).Ze względu na jej modyfikację i wprowadzenie wymaganej większości głosów, odpowiedniej modyfikacji poddany zostanie § 11 Regulaminu. 

15 
Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. 
Tak 
Zgodnie z dotychczasową praktyką, każdy ze zgłaszających sprzeciw wobec uchwały miał możliwość przedstawienia swoich argumentów i uzasadnienia sprzeciwu. 
Zasada wprowadzona na wprost do Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia (§ 12). 

16 
Z uwagi na to, że Kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku niepodjęcia przez walne zgromadzenie uchwały, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia. 

Tak 
Przewodniczący walnego zgromadzenia ma za zadanie czuwać nad tym, aby uchwały były formułowane w jasny i przejrzysty sposób. Zarząd Spółki zapewnia także możliwość skorzystania przez przewodniczącego z pomocy obsługi prawnej Spółki. 
Zarząd podejmuje starania, aby projekty uchwał Walnego Zgromadzenia przygotowywane w poszczególnych punktach porządku obrad, formułowane były w sposób jednoznaczny i umożliwiający ich zaskarżanie. 

17 Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie 
Tak Zgodnie z praktyką do protokołu były przyjmowane pisemne oświadczenia uczestników walnego zgromadzenia, jeśli akcjonariusz takowe przedkładał. 
Aby zapewnić przestrzeganie tej zasady, Zarząd Spółki lub osoby odpowiedzialne za zapewnienie udziału notariusza, który będzie obsługiwał obrady walnego zgromadzenia, informują notariusza o konieczności przestrzegania tej zasady. 

DOBRE PRAKTYKI RAD NADZORCZYCH 

18 
Rada nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem. 

Tak 
Stosowanie zasady zostało wprowadzone do postanowień Statutu Spółki jako dodatkowy obowiązek Rady Nadzorczej (§ 20 ust.2 punkt 5 oraz § 34 ust.2) oraz do Regulaminu Rady Nadzorczej (§ 6 ust.2 punkt 5). 
Założeniem Spółki jest, że Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę, w której zawarta będzie własna ocena Rady na temat sytuacji Spółki. Podstawę oceny stanowić będą zaopiniowane przez Audytora dokumenty przekazane Radzie Nadzorczej przez Zarząd, najpóźniej na 30 dni przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia. Rada Nadzorcza dokona oceny sytuacji Spółki w takim czasie, aby Zarząd Spółki mógł udostępnić ocenę wszystkim akcjonariuszom w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nią przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem. 

19 
Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru. 

Tak 
Według dotychczasowej praktyki, akcjonariusze zgłaszają na Walnym Zgromadzeniu kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy posiadają należyte wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe i życiowe. Kandydatury członków Rady zgłaszane walnemu zgromadzeniu są zawsze uzasadniane. Do przekazywanych materiałów dołączany jest szczegółowy życiorys kandydata. Zgłaszający kandydaturę dokonuje jej oceny merytorycznej i formalnej. Ta praktyka nadal będzie stosowana. Uwzględnić jednakże trzeba specyfikę Spółki, do której nadal stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (art.14), w oparciu o którą, 3 członków Rady Nadzorczej (na 9 osobową Radę), powoływanych jest do Rady Nadzorczej po ich wybraniu przez pracowników Spółki. 

20 
a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, z zastrzeżeniem pkt d). Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji; 
b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki; 
c) Bez zgody większości niezależnych członków rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach: 
• świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu; 
• wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; 
• wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki. 
d) W spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, rada nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków, w tym niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony. 

Tak 
(wprowadzenie do 30 czerwca 2005 roku) 
z zastrzeżeniami jak w komentarzu 

Ze względu na specyfikę i charakter Spółki, do której nadal stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, w zakresie dotyczącym składu Rady Nadzorczej (1/3 członków rady Nadzorczej jest wybierana przez pracowników Spółki), jak też biorąc pod uwagę, że Skarb Państwa jako specyficzny akcjonariusz, posiadając ponad 44% akcji Spółki, nadal jest akcjonariuszem dominującym, a także ze względu na charakterystykę rozkładu głosów na walnych zgromadzeniach i radzie nadzorczej, Zarząd i Rada nadzorcza Spółki, postanowiły zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu zmianę statutu, w myśl której Spółka wypełniać będzie kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej w sposób analogiczny jak opisany pod lit.d) Zasady Nr 20, gdy jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów. Projekt zmiany statutu w tym zakresie przedstawia się następująco: 
W § 16 Statutu po ust.4, dodaje się postanowienia ust. 5-8, w następującym brzmieniu: 
„5. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi, spełniając następujące kryteria: 
1) nie pozostaje ze Spółką, jej oddziałem, ani z podmiotem powiązanym ze Spółką w stosunku pracy lub jakimkolwiek innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, 
2) nie jest członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu podmiotu powiązanego ze Spółką, 
3) nie jest wspólnikiem lub akcjonariuszem dysponującym 5% lub większą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zgromadzeniu podmiotu powiązanego, 
4) nie jest członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub większą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zgromadzeniu podmiotu powiązanego, 
5) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, bratem lub siostrą, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych powyżej w punktach 1-4. 
6. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności określone w ust.5, przez cały okres trwania jego mandatu. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza lub Zarząd Spółki poweźmie wiadomość, że niezależny członek Rady Nadzorczej Spółki, przestał w trakcie trwania mandatu spełnić kryteria niezależności, należy niezwłocznie podjąć czynności, mające na celu wcześniejsze złożenie mandatu przez takiego członka Rady Nadzorczej lub jego odwołanie. 
7. Przed powołaniem do składu Rady Nadzorczej Spółki, osoba kandydująca na niezależnego członka Rady, zobowiązana jest złożyć oświadczenie na piśmie, iż spełnia kryteria niezależności, określone w ust. 5. 
8. Przez podmiot powiązany, o którym mowa w ust.5, rozumie się podmiot dominujący wobec Spółki, podmiot zależny wobec Spółki lub podmiot zależny wobec podmiotu dominującego wobec Spółki. Dominację lub zależność wobec Spółki, określa się odpowiednio w oparciu o właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych lub ustawy o rachunkowości”. 
Zasadę i kryteria niezależności conajmniej dwóch członków rady, Spółka zamierza wprowadzić do 30 czerwca 2005 roku, dokonując odpowiedniej zmiany statutu. 

21 
Członek rady nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes spółki. 

Tak 
Członkowie Rady Nadzorczej podczas pełnienia swojej funkcji mają na względzie przede wszystkim interes Spółki. W szczególności nadzorują realizację strategii i planów długookresowych Spółki. 

22 
Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. 
Tak 
Rada Nadzorcza uchwala na każdy rok plan i terminarz swoich prac, który określa szczegółowo problematykę czynności wykonywanych przez Radę Nadzorczą. Plan jest przekazywany Zarządowi, co umożliwia właściwe przygotowanie regularnych i wyczerpujących informacji dla Rady o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki. 
W porządku obrad każdego posiedzenia Rady Nadzorczej przewidziane są stałe punkty, obejmujące informacje o sytuacji ekonomicznej Spółki oraz sytuacji społecznej w Spółce, jak też o bieżącej pracy Zarządu. 
Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, Zarząd zobowiązuje się przekazywać relacje z wszelkich istotnych spraw dotyczących działalności Spółki. Rada powołuje także doraźne Komisje, do wykonania określonych czynności nadzorczych i złożenia sprawozdania całej Radzie. 
Spółka posiada także system wewnętrznej kontroli. 

23 
O zaistniałym konflikcie interesów członek rady nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. 

Tak 
Zasada wprowadzona na wprost do Regulaminu Rady Nadzorczej (§ 13 ust.10). 

24 
Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej i ich upubliczniania. 

Tak 
Zasada wprowadzona do Regulaminu Rady Nadzorczej na wprost (§ 15). Członek Rady zobowiązany jest złożyć niezwłocznie oświadczenie, w formie pisemnej, w terminie umożliwiającym Spółce odpowiednie upublicznienie informacji. 
Uzyskane w tym trybie informacje są dostępne - na wniosek zainteresowanego podmiotu w siedzibie Spółki. 

25 
Posiedzenia rady nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków zarządu. 

Tak 
Członkowie Zarządu są zapraszani na posiedzenia Rady Nadzorczej. 
Zasada wprowadzona do Regulaminu Rady Nadzorczej na wprost (§ 12). 

26 
Członek rady nadzorczej powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej. 

Tak 
Zasada wprowadzona do Regulaminu Rady Nadzorczej na wprost (§ 16). Członek Rady zobowiązany jest złożyć oświadczenie pisemne, w treści i formie przyjętej przez Spółkę. 
Uzyskane w tym trybie informacje są dostępne w siedzibie Spółki na wniosek zainteresowanego podmiotu. 

27 
Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków rady nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania. 

Tak 
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie stanowi znaczącej pozycji w kosztach funkcjonowania Spółki. 
Wynagrodzenie członków rady nadzorczej ustalane jest na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. 

28 
Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać powołanie co najmniej dwóch komitetów: 
• audytu oraz 
• wynagrodzeń 
W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Zadania komitetów powinien szczegółowo określać regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składać radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te spółka powinna udostępnić akcjonariuszom. 

Tak 
Spółka posiada Regulamin Rady Nadzorczej, którego treść jest dostępna na stronie internetowej Spółki. Zasada została odpowiednio „wzmocniona” poprzez odpowiedni zapis w Statucie Spółki (§19 ust.6). 
W najbliższym czasie, Rada Nadzorcza dokona odpowiedniej zmiany swojego Regulaminu, w celu jego dostosowania do obecnej treści zasady. 

29 
Porządek obrad rady nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie rady nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez radę nadzorczą jest konieczne dla uchronienia spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką. 

Tak 
Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej jest ustalany zgodnie z planem i terminarzem prac Rady Nadzorczej. Na 7 dni przed planowaną datą posiedzenia, członkowie Rady otrzymują zaproszenia na posiedzenie Rady wraz z niezbędnymi dokumentami chyba że zachodzą ważne przypadki, uzasadniające skrócenie tego terminu przez Przewodniczącego. 
Porządek posiedzenia może być zmieniony lub uzupełniony w przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają na to zgodę. 
Zasady wprowadzone do Regulaminu Rady Nadzorczej (§ 10, § 13 ust.4). 

30 
Członek rady nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji. 
Tak 
W dotychczasowej praktyce Spółki, nie było takiego przypadku. Jeśli taka sytuacja zajdzie, członkowie Rady Nadzorczej oddelegowani przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru składają Radzie Nadzorczej szczegółowe, pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji na każdym posiedzeniu. 

31 
Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały. 

Tak 
Członkowie Rady Nadzorczej Spółki, zaakceptowali tę zasadę. 

DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDÓW 

32 
Zarząd, kierując się interesem spółki, określa strategię oraz główne cele działania spółki i przedkłada je radzie nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką. 

Tak 
Zarząd opracowuje strategię Spółki. 
Strategia podlega akceptacji Rady Nadzorczej. 
Co najmniej raz w roku Rada Nadzorcza przeprowadza dyskusję na temat strategii i długookresowych planów Spółki i ocenia ich realizację. 
Zarząd jest odpowiedzialny za wdrożenie strategii i jej realizację. 
Zasada potraktowana jako obowiązek Zarządu, wprowadzona do Regulaminu Zarządu Spółki (§ 11 punkty 1 i 2).

33 
Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze wzglądu na interes spółki. Przy ustalaniu interesu spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze spółką w zakresie jej działalności gospodarczej a także interesy społeczności lokalnych. 

Tak 
Zarząd Spółki wnikliwie analizuje podejmowane działania i decyzje. 
Członkowie Zarządu wypełniają swoje obowiązki ze starannością i z wykorzystaniem najlepszej posiadanej wiedzy oraz doświadczenia życiowego. 
Zasada potraktowana jako obowiązek Zarządu, wprowadzona do Regulaminu Zarządu Spółki(§ 11 ). 

34 
Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes spółki, zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych 
Tak 
Podstawą określenia wartości transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, jest cena rynkowa, jeśli jest znana, a gdy nie jest znana, transakcje te zawierane są na warunkach ustalonych według kryteriów rynkowych. 

35 
Członek zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności spółki, członek zarządu powinien przedstawić zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu spółki  

Tak 
Składając niniejsze oświadczenie w sprawie stosowania przez Spółkę „Dobrych praktyk...”, Członkowie Zarządu zobowiązali się tym samym także do ich osobistego stosowania w zakresie, który wynika z oświadczenia złożonego przez Spółkę. 
Zasada potraktowana jako obowiązek każdego członka Zarządu, wprowadzona do Regulaminu Zarządu Spółki(§ 11 punkt 5 ). 

36 
Członek zarządu powinien traktować posiadane akcje spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową. 

Tak 
Przyjęto do stosowania przez Członków Zarządu Spółki. 

37 
Członkowie zarządu powinni informować radę nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania. 
Tak 
Członkowie Zarządu są zobowiązani do informowania Rady Nadzorczej o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania. Zasada potraktowana jako obowiązek każdego członka Zarządu, wprowadzona do Regulaminu Zarządu Spółki(§ 11 punkt 6 ). 

38 
Wynagrodzenie członków zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku. 

Tak 
Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, warunki wynagradzania określa Rada Nadzorcza. Na ich podstawie zawarte są umowy z członkami Zarządu. 
Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z części stałej oraz zmiennej dostosowanej i uzależnionej od wyników finansowych Spółki. 
Wysokość wynagrodzenia ustalonego dla członków Zarządu uwzględnia przesłanki wynikające z zasady. 

39 
Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków zarządu w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania. Jeżeli wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu znacznie się od siebie różni, zaleca się opublikowanie stosownego wyjaśnienia. 

Tak 
Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Zarządu jest ujawniana w raporcie rocznym. Taką samą zasadę Spółka przyjęła z osobna wobec każdego członka Zarządu. 

40 Zarząd powinien ustalić zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji w regulaminie, który powinien być jawny i ogólnie dostępny. 

Tak Zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji członków Zarządu zostały określone w Regulaminie Zarządu oraz Regulaminie organizacyjnym przedsiębiorstwa Spółki. Regulamin Zarządu jest dostępny na stronie internetowej Spółki oraz udostępniany na żądanie zainteresowanego 

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE RELACJI Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI 

41 
Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w spółce powinien być wybrany w taki sposób aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań. 
Tak 
W Spółce przyjęte zostały „Zasady wyboru podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych oraz rewidenta ds. szczególnych”, wprowadzone przez Radę Nadzorczą. 
Podmiot świadczący usługi biegłego rewidenta składa oświadczenie o spełnianiu ustawowych kryteriów bezstronności i niezależności przed przystąpieniem do badania oraz po jego zakończeniu. 
Ponadto, zgodnie z zapisaną w „Zasadach...” regułą podmiot świadczący usługi biegłego rewidenta, nie może być rewidentem ds. szczególnych. 

42 
W celu zapewnienia niezależności opinii, spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat. Przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania. Ponadto w dłuższym okresie spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania. 
Tak 
Do „Zasad wyboru podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych oraz rewidenta ds. szczególnych” wprowadzono regułę, że podmiot świadczący usługi biegłego rewidenta zobowiąże się w umowie do zmiany osoby biegłego rewidenta badającego dokumenty Spółki nie rzadziej niż co cztery lata 

43 
Wybór podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta powinien być dokonany przez radę nadzorczą po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu lub przez walne zgromadzenie po przedstawieniu rekomendacji rady nadzorczej zawierającej rekomendacje komitetu audytu. Dokonanie przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie innego wyboru niż rekomendowany przez komitet audytu powinno zostać szczegółowo uzasadnione. Informacja na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcje biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna być zawarta w raporcie rocznym. 
Tak 
Zgodnie z postanowieniem § 20 ust.2 punkt 6) Statutu Spółki, wyboru podmiotu mającego świadczyć usługi biegłego rewidenta, dokonuje Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. wyboru podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta (KOMITET AUDYTU). W skład Komisji wchodzą członkowie Rady Nadzorczej wskazani przez Radę Nadzorczą, a ponadto do prac w Komisji, Rada Nadzorcza może powołać dodatkowo innych członków - przedstawicieli Spółki. 

44 
Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący obecnie lub w okresie, którego dotyczy badanie funkcję biegłego rewidenta w spółce lub w podmiotach od niej zależnych. 

Tak 
Spółka przestrzega zasady, aby rewidentem do spraw szczególnych nie był podmiot świadczący usługi biegłego rewidenta w Spółce lub w podmiotach od niej zależnych. Odpowiednie zastrzeżenie zostało wprowadzone do „Zasad wyboru podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych oraz rewidenta ds. szczególnych” 

45 
Nabywanie własnych akcji przez spółkę powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana. 

Tak 
Spółka nie nabywała dotychczas własnych akcji, ale Zarząd deklaruje, iż w przypadku takiej transakcji dołoży wszelkich starań, aby żadna z grup akcjonariuszy nie była uprzywilejowana. 

46 
Statut spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe powinny być dostępne w siedzibie spółki i na jej stronach internetowych. 

Tak 
Statut Spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe są dostępne w siedzibie Spółki i na jej stronach internetowych. 

47 
Spółka powinna dysponować odpowiednimi procedurami i zasadami dotyczącymi kontaktów z mediami i prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającymi spójne i rzetelne informacje o spółce. Spółka powinna, w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzględniającym jej interesy, udostępniać przedstawicielom mediów informacje na temat swojej bieżącej działalności, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, jak również umożliwić im obecność na walnych zgromadzeniach. 
Tak 
W swej strukturze organizacyjnej, Spółka posiada komórkę organizacyjną Public Relations, organizującą i zapewniającą pełną i rzetelną informację o Spółce. 
Stosując zasadę pełnej informacji o Spółce, Zarząd Spółki (i jej rzecznik prasowy) dokłada starań, aby przedstawicielom mediów były udostępniane rzetelne informacje na temat bieżącej działalności Spółki, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem jednak, iż obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. 
Stosownie do potrzeb, Zarząd organizuje konferencje prasowe lub Prezes Zarządu albo członek Zarządu udzielają wywiadów. 
W dotychczasowej praktyce Spółka umożliwiała przedstawicielom mediów obecność na walnych zgromadzeniach i zamierza tę praktykę stosować. 

48 
Spółka powinna przekazać do publicznej wiadomości w raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. W przypadku odstępstwa od stosowania tych zasad spółka powinna również w sposób publiczny uzasadnić ten fakt. 

Tak 
Spółka przestrzega zasad wynikających z „Dobrych praktyk (...) ” obowiązujących na GPW, stosownie do treści niniejszego oświadczenia. 

Lubin, dnia 7 lutego 2005 roku 

Zarząd (Podpisy) : 
1. Wiktor Błądek – Prezes Zarządu
2. Jarosław Andrzej Szczepek – I Wiceprezes Zarządu
3. Andrzej Krug – Wiceprezes Zarządu 
4. Robert Nowak – Wiceprezes Zarządu 
5. Marek Szczerbiak – Wiceprezes Zarządu
Aprobata (kontrasygnata) Rady Nadzorczej (Podpisy) : 
1. Józef Czyczerski 
2. Leszek Hajdacki 
3. Tadeusz Janusz 
4. Ryszard Kurek
5. Janusz Maciejewicz 
6. Jerzy Markowski 
7. Elżbieta Niebisz 
8. Jan Rymarczyk
9. Marek Wierzbowski