Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości (dz. 67/2) Grodziszcze

Data publikacji: 
wtorek, 5 Styczeń 2016

Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości (dz. 67/2) Grodziszcze

 „Energetyka” sp. z o.o., ul. Marii Skłodowskiej – Curie  58, 59-301 Lubin Tel. 76/847-85-12, Fax 76/847-85-16; ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  położonej  we wsi Grodziszcze, gm. Grębocice, powiat polkowicki, na którą składa się prawo własności działki geodezyjnej nr 67/2, (obręb Krzydłowice, o pow. 2 700m², KW LE1G/00024588/0) oraz prawo własności budynku hydroforni ( o powierzchni użytkowej 48,5m²) i dwóch nieczynnych zbiorników na wodę.  

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 22 000,00 zł.

Informujemy, że istnieje możliwość obejrzenia oferowanej nieruchomości, w terminie uzgodnionym z Panią Izabellą Jankowską, Kierownikiem Wydziału W-1 „Energetyka” sp. z o.o. w Lubinie. Kontakt telefoniczny pod nr 76 74 86 207.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży oraz procedury sprzedaży ww. nieruchomości udziela Pan Józef Pieróg - Wydział Zarządzania Majątkiem WPEC Legnica S.A.  pod nr telefonu: 76 74 98 226.

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 

1. Złożenie oferty na adres: „Energetyka” sp. z o.o. w Lubinie, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 58, 59-301 Lubin w  nieprzezroczystych kopertach, z opisem: „Przetarg – nieruchomość Grodziszcze” w ostatecznym terminie do dnia 04.03.2016r. do godz. 12:00.

a) oferta, powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej oraz zawierać:

• dane identyfikujące Kupującego:

• imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu (dot. osób fizycznych),

• pełną nazwę, adres pocztowy, numer telefonu, numer faksu, e-mail, zaświadczenie o nadaniu NIP odpis aktualny z KRS (dot. podmiotów wpisanych do KRS) lub z innego rejestru, w przypadku osób będącymi osobami fizycznymi dokumenty mogą być przedstawione w postaci wydruku  wygenerowanego ze strony CEIDG.
b) cenę za przedmiot sprzedaży,
c) zobowiązanie Kupującego do pokrycia wszelkich kosztów, podatków i opłat związanych z nabyciem przedmiotu sprzedaży,

d) dowód wpłaty wadium.
2. Wpłacenie wadium w wysokości:  5 000,00 zł ( pięć tysięcy złotych 00/100) na konto ”Energetyka”        sp. z o.o. w Lubinie  nr 65 1020 3017 0000 2102 0148 2876  do dnia 02.03.2016r.
• wadium nie podlega oprocentowaniu.
• nie wniesienie wadium stanowi podstawę odrzucenia oferty.
• wadium złożone przez kupujących, których oferty nie zostały wybrane, będzie zwrócone bezzwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
• wadium złożone przez kupującego zostaje zaliczone na poczet ceny.
• wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy kupujący, którego ofertę wybrano wycofa się z transakcji.

3. Złożenie oświadczenia, że w razie wyboru oferty zobowiązuje się wpłacić oferowaną cenę na konto „Energetyka” sp. z o.o.  na trzy dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

Energetyka” sp. z o.o.  zastrzega możliwość :

  1. Unieważnienia przetargu na      każdym etapie, bez podania przyczyny,
  2. Podpisania umowy sprzedaży w      formie aktu notarialnego po uzyskaniu korporacyjnej zgody Zgromadzenia      Wspólników Spółki na dokonanie sprzedaży.

Oferent ponosi we własnym zakresie wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty, „Energetyka” sp. z o.o. w Lubinie nie będzie zobowiązana do zwrotu oferentowi jakichkolwiek kosztów, również  w razie unieważnienia przetargu.

 

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
• została złożona po wyznaczonym terminie,
• gdy nie wniesiono wadium w terminie i w pełnej wysokości,
• oferta nie zawiera danych wymaganych ogłoszeniem o przetargu oraz gdy dane te są niekompletne lub nieczytelne, a uzupełnienia nie dały wymaganego rezultatu lub nie zawiera oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.c) niniejszego ogłoszenia.

 

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.03.2016 r. o godz. 12.15. i jest niejawne.

Sprzedający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji.
Na negocjacje zostaną zaproszeni trzej oferenci, którzy zaoferują najwyższe ceny.
Negocjacje odbędą się w siedzibie Spółki w Lubinie ul. Marii Skłodowskiej – Curie 58.
O wynikach postępowania oferenci biorący w nich udział zostaną powiadomieni w formie pisemnej.
Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego działki oraz własności budynków umową w formie aktu notarialnego nastąpi w uzgodnionym terminie po uzyskaniu korporacyjnej zgody Zgromadzenia Wspólników Spółki na dokonanie sprzedaży.

Zaoferowana cena nabycia nieruchomości płatna jest na trzy dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Kupującym, których oferta nie została wybrana, na ich zapytanie, udziela się informacji o wysokości oferty wybranej bez podania nazwy kupującego. 

 

Ogłoszenie o sprzedaży jest również dostępne na internetowej stronie Spółek: WPEC w Legnicy S.A. www.wpec.legnica.pl, Energetyka Sp. z o.o. www.energetyka.lubin.pl oraz na stronie KGHM www.kghm.pl.