Odstąpienie od realizacji Projektu budowy bloku gazowo-parowego w „Elektrowni Blachownia Nowa” sp. z o.o.

czwartek, 28 Lipiec, 2016
27/2016

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. o czasowym zawieszeniu realizacji projektu budowy bloku gazowo-parowego w spółce „Elektrownia Blachownia Nowa” sp. z o.o., informuje, że w dniu 28 lipca 2016 r. KGHM Polska Miedź S.A. oraz TAURON Polska Energia S.A. („TAURON") i TAURON Wytwarzanie S.A. (spółka zależna TAURON) (dalej: „Strony”) podpisały porozumienie („Porozumienie”), na mocy którego zgodnie postanawiają odstąpić od realizacji projektu budowy bloku gazowo-parowego w „Elektrowni Blachownia Nowa” sp. z o.o. („Projekt”) i rozwiązać łączącą KGHM Polska Miedź S.A. oraz TAURON Wytwarzanie S.A. Umowę Wspólników, co oznacza wygaśnięcie wszelkich zobowiązań określonych w Umowie Wspólników oraz zakończenie wszelkich prac w niej przewidzianych, w szczególności określonych we wstępnym harmonogramie realizacji Projektu, jak również w dalszych uzgodnieniach i porozumieniach.

KGHM Polska Miedź S.A. oraz TAURON Wytwarzanie S.A., zgodnie postanawiają, że przystąpią do likwidacji spółki „Elektrownia Blachownia Nowa” sp. z o. o., która przeprowadzona zostanie zgodnie z postanowieniami Umowy Spółki oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Strony będą współdziałać ze sobą oraz z „Elektrownia Blachownia Nowa” sp. z o. o., aby zapewnić realizację Porozumienia. Strony zgodnie postanawiają rozwiązać łączące je porozumienie z dnia 30 grudnia 2013 r., na mocy którego postanowiono o czasowym zawieszeniu realizacji Projektu budowy bloku gazowo-parowego w spółce „Elektrownia Blachownia Nowa” sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)