Strategia odpowiedzialności społecznej

Priorytetowe znaczenie w działalności KGHM mają zagadnienia zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.

Strategia dąży do dalszego wzmacniania pozytywnego wizerunku Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. pod kątem kształtowania właściwych relacji z otroczeniem (interesariuszami).

Strategia Społecznej Odpowiedzialnego Biznesu – kierunek

Wzmocnienie wizerunku Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. – to główny cel Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM na lata 2017-2021.

Strategia koncentruje się na wzmocnieniu pozytywnego wizerunku i reputacji spółki dominującej oraz spółek zależnych, wykorzystując efekt synergii Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., co pozwoli kształtować właściwe relacje z otoczeniem – interesariuszami.

Strategia Społecznej Odpowiedzialnego Biznesu Grupy KGHM

Strategia SOB jest strategią globalną dla całego KGHM, stąd nie ma w niej rozróżnienia na obszar KGHM Polska Miedź i obszar KGHM International.

Dokument opiera się na pięciu filarach - celach strategicznych, które zostały zidentyfikowane jako kluczowe.

Pięć kluczowych filarów strategii to: kształtowanie współpracy ze społecznościami lokalnymi i interesariuszami wewnętrznymi, ugruntowanie pozycji zaufanego i stabilnego partnera biznesowego, utrzymanie pozycji odpowiedzialnego pracodawcy, budowa wizerunku Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. przyjaznej środowisku i zdrowiu, wzrost efektywności komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Strategia powstała w oparciu o Dziesięć Zasad Global Compact – inicjatywy ONZ poświęconej realizacji misji CSR w ujęciu globalnym. Spełnia przy tym wytyczne Międzynarodowej Rady ds. Górnictwa i Metali, a także wytyczne Światowej Inicjatywy Sprawozdawczej (G4) dotyczące sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju.