Nabycie akcji Polkomtel S.A. od TDC Mobile International A/S (TDC A/S)

czwartek, 18 Grudzień, 2008
Raport nr 53/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 18 grudnia 2008 roku nastąpiło rozliczenie transakcji nabycia przez KGHM Polska Miedź S.A. akcji Polkomtel S.A. od TDC Mobile International A/S (TDC A/S) („TDC”) na podstawie umowy w przedmiocie akceptacji oferty i warunkowego zbycia akcji Polkomtel S.A., z dnia 10 marca 2006 roku, zawartej pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A., PKN ORLEN S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.(obecnie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.) i WĘGLOKOKS S.A. jako kupującymi oraz TDC Mobile International A/S (obecnie TDC) jako sprzedawcą. 

W wyniku rozliczenia transakcji KGHM Polska Miedź S.A. nabyła 980 486 akcji zwykłych imiennych w Polkomtel S.A., o wartości nominalnej 100 PLN każda, stanowiących około 4,78% kapitału zakładowego Polkomtel S.A., za cenę 180,50 EUR (o równowartości 753,41 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 18 grudnia 2008 roku) za jedną akcję, to jest łącznie za cenę 176 977 723 EUR (o równowartości 738 705 016 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 18 grudnia 2008 roku). Cena za akcje Polkomtel S.A. nabyte przez KGHM Polska Miedź S.A. została pokryta w formie gotówki. Wartość ewidencyjna nabytych przez KGHM Polska Miedź S.A. akcji Polkomtel S.A. zostanie ujęta w księgach rachunkowych KGHM Polska Miedź S.A. po cenie ich nabycia obejmującej koszty transakcji. W wyniku rozliczenia transakcji KGHM Polska Miedź S.A. posiada 24,39 % udziału w kapitale zakładowym Polkomtel S.A. 

Pozostali akcjonariusze Polkomtel S.A. (w tym Vodafone Americas Inc. za pośrednictwem Vodafone International Holdings B.V. spółki należącej do grupy Vodafone) także nabyli w dniu dzisiejszym akcje Polkomtel S.A. należące do TDC. Łącznie z akcjami nabytymi przez KGHM Polska Miedź S.A. akcjonariusze nabyli 4 019 780 akcji zwykłych imiennych w Polkomtel S.A od TDC w proporcji równej procentowi akcji będących w posiadaniu każdego z nich w Polkomtel S.A. 

Polscy akcjonariusze, tj. KGHM Polska Miedź S.A., PKN ORLEN S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i WĘGLOKOKS S.A. posiadają aktualnie łącznie ponad 75% ogólnej liczby akcji Polkomtel S.A. 


Patrz także: raport bieżący nr 19/2006 z 10 marca 2006 roku oraz raport bieżący nr 51/2008 z 21 listopada 2008 roku. 


Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 Poz. 1539).