Motywacyjny system wynagradzania w KGHM

Nowe regulaminy premiowania oraz programy przeszeregowań wypracowane bezpośrednio na poszczególnych oddziałach składają się na motywacyjny system wynagradzania wprowadzony w KGHM. Na wzrost wynagrodzeń mogą liczyć prawie wszyscy, ale będzie to wzrost w różnym zakresie. Po raz pierwszy w historii spółki największy nacisk położono na pracowników produkcyjnych w kopalniach. Po raz pierwszy także, o nowych regulaminach decydowały zakładowe organizacje związkowe i dyrekcje oddziałów, a nie jak dotychczas centrale związkowe i zarząd spółki. 

czwartek, 06 Maj, 2010

W każdym z dziesięciu oddziałów spółki jest różna specyfika i warunki pracy, dlatego bezpośrednio na oddziałach wynegocjowano i wprowadzono w życie nowe zasady wynagradzania.

– Motywacyjny system, to kierowanie pieniędzy w określony, wypracowany indywidualnie na oddziałach sposób. Rozmowy o płacach zawsze są trudne, ale gdy podejdzie się do nich w sposób racjonalny i merytoryczny, to szybko widać efekty - wyjaśnia Ryszard Janeczek, wiceprezes KGHM ds. produkcji.

Nowe regulaminy premiowania bądź zawierane w tej sprawie porozumienia, poddawane były konsultacjom zakładowych organizacji związkowych. Ich opinie różniły się w oddziałach, różny był także poziom akceptacji wprowadzanych zmian. Dla przykładu, w HM Głogów pod regulaminem podpisało się pięć z sześciu działających tam związków zawodowych. Regulamin zaakceptowały m.in. NSZZ „Solidarność” oraz ZZPPM, przeciwny zmianom pozostał Związek Zawodowy „Polska Miedź”. Natomiast w HM Legnica koncepcje motywacyjnego systemu wynagradzania zaakceptowały wszystkie zakładowe związki zawodowe. 
Różnie sytuacja wyglądała także w zakładach górniczych. Dla przykładu, w O/ZG Lubin nowy regulamin pozytywnie zaopiniowały trzy z sześciu organizacji związkowych, mianowicie ZZPTiA „Dozór”, ZZPD oraz Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników LGOM. Przeciwne regulaminowi były: NSZZ „Solidarność”, ZZPD Polska Miedź oraz ZZPPM. 
W O/ZG Polkowice-Sieroszowice regulamin zaakceptowało siedem, czyli większość zakładowych organizacji związkowych. Natomiast ZZPPM pozytywnie odniósł się do idei zawartej w nowym regulaminie, jednak uznając niektóre szczegółowe rozwiązania za mało satysfakcjonujące wstrzymał się od podpisania dokumentu. Nowym zasadom premiowania przeciwny był m.in. NSZZ „Solidarność”. 
Nowe regulaminy premiowania obowiązują od 1 kwietnia 2010 roku.

– Za tę samą pracę, którą pracownicy wykonywali w kwietniu ubiegłego roku, teraz dzięki nowemu systemowi mogą otrzymać wyższe premie. Dodatkowo za przekroczone plany produkcyjne przysługiwać będzie premia efektywnościowa, w wysokości zależnej od wkładu włożonej pracy i poziomu realizacji wykonania zadań przez oddział – mówi Jarosław Kuźniar, dyr. O/ZG Polkowice-Sieroszowice.

Systemy premiowania tworzą prawidłowe relacje wynagrodzeń w obrębie poszczególnych oddziałów. Wyodrębnione zostały trzy obszary: bezpośrednia produkcja, pozostali pracownicy produkcyjni oraz oddziały logistyki i wsparcia. Największy strumień gotówki popłynie bezpośrednio do pracowników produkcyjnych w kopalniach. To główne założenie systemów premiowania.

- Nowy system pozwala lepiej zmotywować do ciężkiej, trudnej i odpowiedzialnej pracy. Co do tego, że kopalnie są najważniejszym ogniwem produkcyjnym KGHM, nikt chyba nie ma wątpliwości. Podobnie jak nie można mieć wątpliwości,, że ludzie pracujący na przodku, którzy często narażają swoje zdrowie i życie zasługują na wyższe zarobki – mówi Piotr Walczak, dyr. O/ZG Rudna

Nowe zapisy są korzystniejsze od dotychczas obowiązujących.

– Regulaminy uwzględniają wagę i wkład pracowników w wynik produkcji. Wysokość premii i nagród nie jest związana z wysokością inflacji, ale z wydajnością i jakością pracy pracowników – mówi wiceprezes Ryszard Janeczek.

Regulaminy zawierają nowe mechanizmy premiowania pracowników, dlatego też przez kilka miesięcy będą monitorowane i efekty ich wdrożenia zostaną poddane ocenie. Jeśli zaistnieje potrzeba dokonania modyfikacji w systemie, to dyrekcje oddziałów są otwarte na konstruktywne propozycje. 
Na motywacyjny system wynagradzania w KGHM oprócz nowych regulaminów premiowania składają się także programy przeszeregowań. W większości oddziałów przeszeregowania zrealizowano już od 1 kwietnia 2010.