MERCUS Logistyka Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Wieleń i Osłonin (gmina Przemęt)

Data publikacji: 
piątek, 8 Listopad 2019

MERCUS Logistyka Sp. z o.o.

59-101 Polkowice, ul. Kopalniana 11,

ogłasza przetarg nieograniczony ustny  na sprzedaż nieruchomości

 

 

I.      Opis nieruchomości położonej w obrębie Wieleń i Osłonin (gmina Przemęt):

1.     Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, obejmującej działki gruntu o numerach  ewidencyjnych  165/1 i 166/1 (o powierzchni 4.340m2) wraz ze znajdującymi się na ich terenach budynkami, położonej w obrębie Wieleń.

2.      Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, obejmującej działkę gruntu  o numerze ewidencyjnym 196/10 (o powierzchni 1.894m2) wraz ze znajdującymi się na jej terenie budynkami, położonej w obrębie Osłonin.

3.      Prawo własności budynków położonych na ww. działkach: - działki nr 165/1 i 166/1: 6 sztuk domków letniskowych o podobnej charakterystyce, powierzchni 32m2 oraz kubaturze od 118 do 153 m3. Budynki parterowe mogące pomieścić

maksymalnie 5 osób każdy. Budynek dwurodzinny o powierzchni 41,1m2

i kubaturze 167m3 składający się z dwóch pokoi i dwóch aneksów kuchennych przeznaczony maksymalnie dla 6 osób. Budynek recepcji o pow. 16 m2

i wiata-zadaszenie o pow. 16 m2.

- działka nr 196/10:

Budynek z sanitariatami do obsługi całego ośrodka wypoczynkowego oraz pomieszczeniami mieszkalnymi dla gospodarza Ośrodka i magazynkiem podręcznym.

KW o nr PO1E/00041300/5 (dot. dz. 165/1 i 166/1 ) i KW o nr PO1E/00042083/4(dot. dz. 196/10 ) prowadzi IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Sąd Rejonowy w Wolsztynie. Nieruchomości gruntowe pozostają w użytkowaniu

wieczystym, a budynki stanowią własność MERCUS Logistyka Sp. z o.o., należącej do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy  Przemęt  teren działek oznaczony jest:

- działki nr 165/1, 166/1 w obrębie Wieleń: ML, UT – zabudowa letniskowa

  oraz usługi turystyczne (z możliwością uzupełniającej zabudowy letniskowej)

- działka nr 196/10 w obrębie Osłonin: M – zabudowa letniskowa.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami

rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 

II.     Cena wywoławcza nieruchomości: wynosi 570.000zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z opodatkowania na mocy art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o VAT.

 

III.   Informacja o przetargu:

1.     Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2019r. o godz. 12.00

         w Polkowicach, w siedzibie Spółki, ul. Kopalniana 11 (Sala nr 12).

2.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium oraz złożenie pisemnego oświadczenia o akceptacji „Warunków przetargu” wraz z wymaganymi  w „Warunkach przetargu” dokumentami. Warunki przetargu i Oświadczenie dostępne po zgłoszeniu na adres e-mail:miroslaw.strzeciwilk@mercus.com.pl

3.     Oświadczenie i dokumenty określone w pkt 2 należy złożyć na 2 (dwa) dni przed ogłoszoną datą przetargu  w siedzibie Mercus Logistyka Sp. z o.o., 59-101 Polkowice, ul. Kopalniana 11, pokój Registratury, z dopiskiem na kopercie: „Oświadczenie do Przetargu- Sprzedaż Nieruchomości w Wieleniu i Osłoninie (gmina Przemęt)”

IV.    Informacja o wadium:

1.     Wadium w wysokości 28.500zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych 00/100) płatne przelewem w terminie nie później niż na 2 (dwa) dni robocze przed ogłoszoną datą przetargu  na konto MERCUS Logistyka Sp. z o.o. nr 53 1090 2109 0000 0001 1065 5910. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na powyższe konto.

2.      Przelew bezwzględnie należy opisać w następujący sposób: „Wadium do sprzedaży nieruchomości położonej w Wieleniu i Osłoninie (gmina Przemęt) – MERCUS Logistyka Sp. z o.o.”.

3.      Sprzedający nie wyraża zgody na wpłatę wadium w formie gotówkowej.

4.       Wpłacone wadium:

a)   nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży,

b)   złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,

        c)  złożone przez osoby, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, będzie zwrócone w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia Protokołu z przeprowadzonej procedury przetargowej.

V.     Informacja o umowie sprzedaży:

1.     O terminie zawarcia umowy, w formie aktu notarialnego, wygrywający przetarg powiadomiony zostanie na piśmie.

2.      Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej w tym podatku od czynności cywilnoprawnych PCC oraz ujawnieniem w księdze wieczystej ponosi nabywca.

3.      Protokolarne przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego lub innym uzgodnionym terminie po zaksięgowaniu środków wpłaconych przez nabywcę na rachunku bankowym Mercus Logistyka Sp. z o.o..

4.     Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz budynku będzie uzyskanie zgody Zgromadzenia Wspólników   MERCUS Logistyka Sp. z o.o.  na zbycie nieruchomości na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego.

VI.    Informacje dodatkowe:

  1. MERCUS Logistyka Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo zamknięcia( odwołania) przetargu  bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.
  2. Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.
  3. Uczestnik  ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym, w tym koszty złożenia i przygotowania oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
  1. Nieruchomość można oglądać w dni robocze w godzinach od 9.00 do 13.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Mirosławem Strzęciwilkiem – Kierownikiem Zespołu Zarządzania Nieruchomościami  kom. 781 988 404;

 

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Mirosław Strzęciwilk – Kierownik  Zespołu Zarządzania Nieruchomościami kom. 781-988-404, email:  miroslaw.strzeciwilk@mercus.com.pl.