MERCUS Logistyka sp. z o.o. ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Polkowicach przy ul. Młyńskiej 3.

Data publikacji: 
wtorek, 16 Listopad 2021 - 10:26AM

MERCUS Logistyka sp. z o.o., 59-101 Polkowice, ul. Kopalniana 11, ogłasza I przetarg nieograniczony ustny  na sprzedaż nieruchomości (własności budynku wraz z prawem użytkowania wieczystego)

 

I. Opis nieruchomości położonej w Polkowicach przy ul. Młyńskiej 3: Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, obejmującej działkę gruntu  o numerze ewidencyjnym 114/7 (o powierzchni 3.412 m2) ujawnionej w księdze wieczystej LE1U/00017650/7. Prawo własności budynku usytuowanego na ww. działce: pawilon handlowy o powierzchni zabudowy 2.137m2 w tym użytkowej 2.011,83m2 (zgodnie z PN-70/B-02365)  jednokondygnacyjny, (powierzchnia sprzedaży, magazyny,  pomieszczenia biurowo-socjalne), wpisany do księgi wieczystej o nr LE1U/00017650/7 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego w Lubinie. Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Polkowice i pozostaje w użytkowaniu wieczystym MERCUS Logistyka  Sp. z o.o., należącej do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

II. Cena wywoławcza nieruchomości: wynosi 5.500.000zł netto (słownie: pięć  milionów pięćset tysięcy złotych, 00/100). Sprzedaż nieruchomości może podlegać zwolnieniu z opodatkowania na mocy art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U.2021.685 z późn. zm.) stosowanie do art. 43 ust. 10 i 11 ww. ustawy.

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży zawiera załącznik - Ogłoszenie.

 

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Mirosław Strzęciwilk – Kierownik Zespołu Zarządzania Nieruchomościami, telefon : 781 988 404, e-mail: miroslaw.strzeciwilk@mercus.com.pl.