MERCUS Logistyka sp. z o.o. 59-101 Polkowice, ul. Kopalniana 11, ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości.

Data publikacji: 
czwartek, 29 Grudzień 2022 - 9:09AM

MERCUS Logistyka sp. z o.o.

59-101 Polkowice, ul. Kopalniana 11,

ogłasza I przetarg nieograniczony ustny  na sprzedaż nieruchomości

( własności budynku wraz z prawem użytkowania wieczystego)

 

I.       Opis nieruchomości położonych w Legnicy, ul. Jaworzyńska 114-116:

1.      Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, obejmującej: działki gruntu o numerze ewidencyjnym  395 (o powierzchni 9 044m2), o numerze ewidencyjnym 398 (o powierzchnia 314m2) oraz o numerze ewidencyjnym 399 (o powierzchni 3 522m2) obręb 0023 Bartniki wraz ze znajdującymi się na ich terenie budynkami, położonej w Legnicy, 59-220 Legnica ul. Jaworzyńska 114-116.     

2.      Prawo własności budynków na ww. działkach: budynek administracyjny o powierzchni ogólnej 412m2, magazyn o powierzchni ogólnej 219m2, warsztat o powierzchni ogólnej 139m2, suszarnia o powierzchni ogólnej 83m2, magazyn  o powierzchni ogólnej 193m2, stolarnia o powierzchni ogólnej 310m2, magazyn o powierzchni ogólnej 165m2, magazyn o powierzchni 210m2, portiernia  o powierzchni ogólnej 9m2, budynek administracyjno-biurowy o powierzchni   ogólnej 164m2, magazyn o powierzchni ogólnej 107m2, warsztat o powierzchni ogólnej 75m2, warsztat o powierzchni ogólnej 285m2, magazyn o powierzchni ogólnej 29m2, warsztat o powierzchni ogólnej 108m2, budynek administracyjny  o powierzchni ogólnej 25m2, oraz urządzeń: wiata o powierzchni ogólnej 113m2, wiata o powierzchni ogólnej 118m2, wiata o powierzchni ogólnej 965m2, wiata  o powierzchni ogólnej 142m2, wiata o powierzchni ogólnej 39m2, trafo o powierzchni ogólnej 39m2, wiata o powierzchni ogólnej 73m2, hydrofornia  o powierzchni ogólnej 13m2, wiata o powierzchni 147m2, wpisanych do księgi wieczystej nr: KW o nr LE1L/00048090/1 prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego w Legnicy. Nieruchomości stanowią własność Gminy Legnica i pozostają w użytkowaniu wieczystym MERCUS Logistyka Sp.                     z o.o., należącej do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Na terenie sprzedawanych nieruchomości prowadzona jest działalność przez Najemców:

 • ORANGE POLSKA S.A. maszt antenowy, umowa zawarta na czas oznaczony do 31.12.2027r.;
 • Piast Patrol Sp. z o.o. – pomieszczenia biurowe, umowa zawarta na czas nieoznaczony;
 • Piast Group Sp. z o.o. –pomieszczenia biurowe, umowa zawarta na czas nieoznaczony;
 • Grudnik Sp. z o.o. – pomieszczenia handlowe, umowa zawarta na czas nieoznaczony;
 • Lean Technik Sp. z o.o. – pomieszczenia magazynowe, umowa zawarta na czas nieoznaczony;
 • Piast Patrol Sp. z o.o. – pomieszczenia magazynowe, umowa zawarta na czas nieoznaczony;
 • ROL-DEN – pomieszczenia usługowe, umowa zawarta na czas nieoznaczony;
 • Alex – pomieszczenia magazynowo – biurowe, umowa zawarta na czas nieoznaczony;
 • H&J Promotions Sp. z o.o. – pomieszczenia magazynowe, umowa zawarta na czas nieoznaczony;
 • HUMBAG – pomieszczenia magazynowe, umowa zawarta na czas nieoznaczony;
 • Serwis Dźwigowy – pomieszczenia magazynowe, umowa zawarta na czas nieoznaczony;
 • JW. Motors Warsztat Samochodowy – pomieszczenia usługowe, umowa  zawarta na czas nieoznaczony;
 • Elektroniczny Zakład Usługowy INVAR – pomieszczenia usługowe, umowa zawarta na czas oznaczony do 11 lipca 2024r.

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXIII/408/21 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 26 lipca  2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarninów dla terenu ograniczonego ulicami: Aleją 100-lecia Odzyskania Niepodległości, Jaworzyńską oraz rzeką Młynówką w Legnicy, przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem 2U, stanowiącym tereny zabudowy usługowej.

Dla powyższego terenu ustala się następujące przeznaczenie:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej;

2) przeznaczenie uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa lub mieszkaniowo-usługowa,

    infrastruktura techniczna, infrastruktura drogowa, zieleń urządzona;

3) zabudowa mieszkaniowa lub mieszkaniowo-usługowa może zajmować nie więcej niż   

    45 % powierzchni terenu.

Dla terenów, obowiązują następujące wskaźniki zagospodarowania terenu oraz parametry i zasady kształtowania zabudowy:

1) intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,03– 1,90;

2) maksymalny wskaźnik zabudowy działki budowlanej: 0,60;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej: 20 %;

4) dach:

a) na terenie 1U – płaski i / lub stromy (dwuspadowy),

b) na terenie 2U, budynków usytuowanych od strony ul. Jaworzyńskiej, przy                             

    obowiązującej linii zabudowy – stromy (dwuspadowy),

c) na terenie 2U, budynków pozostałych (na zapleczu ul. Jaworzyńskiej) – paski i / lub

    stromy (dwuspadowy);

5) kąt nachylenia połaci dachu stromego: od 350 do 450 ,

6) maksymalna wysokość kalenicy:

a) na terenie 1U: 12 m,

b) na terenie 2U: 14 m;

7) maksymalna wysokość elewacji / attyki: 9 m;

8) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem zmiany planu, usytuowane w odległości od dróg

    w granicach od 5 m do 14 m.

Na dachach budynków dopuszcza się lokalizację indywidualnych urządzeń wytwarzających energię na własne potrzeby z odnawialnego źródła energii, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego, o mocy    nieprzekraczającej: 1) 100 kW – instalowane na terenie oznaczonym symbolem: 4MW, 2U, 3U i 1US; 2) 50 kW – na pozostałych terenach. Urządzenia, o których mowa  powyżej, dopuszcza się tylko od strony zamkniętych wnętrz podwórzowych, niewidocznych od strony przestrzeni publicznej (ciągi piesze, drogi komunikacyjne) z zachowaniem następujących zasad i parametrów: 1) wysokość urządzeń sytuowanych na dachach płaskich nie może przekroczyć 1 m.

II.      Cena wywoławcza nieruchomości: wynosi 4 500 000zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100).

III.     Informacja o przetargu:

1.      Przetarg odbędzie się w dniu 17 marca 2023r. o godz. 12.00  w Polkowicach, w siedzibie Spółki, ul. Kopalniana 11 (Sala nr 12).

2.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium oraz złożenie pisemnego oświadczenia o akceptacji „Warunków przetargu” wraz  z wymaganymi  w „Warunkach przetargu” dokumentami. Warunki przetargu i oświadczenie dostępne po zgłoszeniu na adres e-mail:miroslaw.strzeciwilk@mercus.com.pl

3.      Oświadczenie i dokumenty określone w pkt 2 należy złożyć w terminie 2-wóch dni roboczych przed ogłoszoną datą przetargu  w siedzibie Mercus Logistyka,  59-101 Polkowice, ul. Kopalniana 11, pokój Registratury, z dopiskiem na kopercie: „Oświadczenie do Przetargu - Sprzedaż Nieruchomości  w Głogowie, ul. Mickiewicza-Browarna”.

IV.     Informacja o wadium:

1.      Wadium w wysokości 225 000,00zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) płatne przelewem w terminie nie później niż w terminie 2-wóch dni roboczych przed ogłoszoną datą przetargu  na konto MERCUS Logistyka Sp. z o.o. nr 53 1090 2109 0000 0001 1065 5910. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na powyższe   konto.

2.      Przelew bezwzględnie należy opisać: „Wadium do sprzedaży nieruchomości   w Głogowie, ul. Mickiewicza-Browarna– MERCUS Logistyka”.

3.      Sprzedający nie wyraża zgody na wpłatę wadium w formie gotówkowej.

4.       Wpłacone wadium:

a)   nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

b)   złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

c)    złożone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia Protokołu z przetargu.

V.      Informacja o umowie sprzedaży:

1.      O terminie zawarcia umowy, w formie aktu notarialnego, wygrywający przetarg powiadomiony zostanie na piśmie.

2.      Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej w tym podatku od  czynności cywilnoprawnych PCC oraz ujawnieniem w księdze wieczystej ponosi nabywca.

3.      Protokolarne przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego lub innym uzgodnionym terminie po zaksięgowaniu środków  wpłaconych przez nabywcę na rachunku bankowym Mercus Logistyka sp. z o.o.

4.      Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz budynku będzie uzyskanie zgody Zgromadzenia Wspólników  MERCUS Logistyka Sp. z o.o.  na zbycie nieruchomości na podstawie             przeprowadzonego postępowania przetargowego.

VI.     Informacje dodatkowe:

 

 1. MERCUS Logistyka sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo zamknięcia (odwołania) przetargu  bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.
 2. Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004r.– Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Uczestnik  ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym, w tym koszty złożenia i przygotowania oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
 4. Nieruchomość można oglądać w dni robocze w godzinach od 9.00 do 13.00 po uzgodnieniu z następującymi pracownikami MERCUS Logistyka Sp. z o.o.; Mirosław Strzęciwilk – Kierownik Zespołu Zarządzania Nieruchomościami, tel. 781 988 404.

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Mirosław Strzęciwilk –   Kierownik Zespołu Zarządzania Nieruchomościami, telefon : 781 988 404,  e-mail: miroslaw.strzeciwilk@mercus.com.pl.