Korekta raportu bieżącego nr 33/2016

piątek, 28 Październik 2016 - 6:44PM
33/2016

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 33/2016 z dnia 28 października 2016 r. wystąpiła oczywista omyłka pisarska w dacie złożenia rezygnacji – było: „28 września 2016 r.”, powinno być: „28 października 2016 r.”.

Poniżej Spółka przedstawia prawidłową treść raportu bieżącego:

„Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 28 października 2016 r.  o godz. 12.20 Pan Dominik Hunek złożył rezygnację z oddelegowania  do czasowego wykonywania czynności członka zarządu - Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. Rozwoju  i  przystąpił do codziennych prac Rady Nadzorczej w ramach pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.”

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt  21  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).

Newsletter email list: