Korekta raportu bieżącego nr 32/2012 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

wtorek, 03 Lipiec, 2012
Korekta raportu bieżącego nr 32/2012

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w opublikowanym dzisiaj raporcie bieżącym nr 32/2012, wystąpił błąd dotyczący daty rezygnacji Pana Roberta Oliwy z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Jest:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 3 lipca 2012 r. Pan Robert Oliwa złożył oświadczenie o rezygnacji z dniem 3 lipca 2012 r. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Winno być:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 3 lipca 2012 r. Pan Robert Oliwa złożył oświadczenie o rezygnacji z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).