Korekta raportu bieżącego nr 16/2011- Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

piątek, 17 Czerwiec, 2011
Raport nr 16/2011

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w wersji polskiej raportu bieżącego nr 16/2011, opublikowanego dnia 16 czerwca 2011, zawierającego Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 15 czerwca 2011 r., wystąpiła omyłka pisarska w Uchwale Nr 36/2011 , która dotyczy nazwiska osoby powołanej do Rady Nadzorczej.

Wersja angielska jest prawidłowa.
Jest:
Uchwała Nr 36/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje:
I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Arkadiusza Kadeckiego.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Winno być:
Uchwała Nr 36/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje:

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Arkadiusza Kaweckiego.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)