Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR

Rada Nadzorcza Spółki KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR z siedzibą we Wrocławiu, ul. gen. Wł. Sikorskiego 2-8,  53-659 Wrocław ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Prezesa Zarządu Spółki KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR

piątek, 27 Kwiecień, 2018

Rada Nadzorcza Spółki KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR
z siedzibą we Wrocławiu, ul. gen. Wł. Sikorskiego 2-8,  53-659 Wrocław ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:
Prezesa Zarządu Spółki KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Spółki KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR we Wrocławiu przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR” w terminie do dnia 15 maja 2018 r. do godziny 16:00. W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską lub listem poleconym na podany powyżej adres Spółki decyduje data doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

 1. Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie właściwych przepisów prawa,
b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) spełniać inne niż wymienione w pkt. a) – c) wymogi określone we właściwych przepisach prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

2. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

3. Kandydat powinien posiadać między innymi:
a) wykształcenie kierunkowe i/lub doświadczenie zawodowe odpowiadające sektorowi / branży, w której funkcjonuje Spółka,
b) doświadczenie w organach spółek kapitałowych, w tym w szczególności w pełnieniu funkcji członka zarządu,
c) wiedzę merytoryczną z zakresu funkcjonowania spółek handlowych, w tym organów spółek kapitałowych, oraz grup kapitałowych, w tym zasad komunikacji i współpracy,
d) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem,
e) doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowników,
f) znajomość zagadnień odnoszących się do zarządzania spółkami handlowymi i nadzoru właścicielskiego,
g) znajomość przedmiotu działalności Spółki oraz sektora / branży, w której działa Spółka,
h) wiedzę z zakresu rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
i) wiedzę i doświadczenie z zakresu planowania zadań i zasobów,
j) wiedzę i doświadczenie w zakresie analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży, public relations,
k) wiedzę i doświadczenie w realizacji i ocenie projektów badawczo – rozwojowych, inwestycyjnych i/lub reorganizacyjnych,
l) wiedzę i doświadczenie w zakresie zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników.
m) wiedzę z zakresu pozyskiwania, utrzymywania i rozwoju strategicznych relacji biznesowych z klientami,
n) doświadczenie w zakresie identyfikacji oraz moderowania współpracy z potencjalnymi, nowymi partnerami strategicznymi Spółki,
o) wiedzę w zakresie nawiązywania współpracy oraz nadzoru nad partycypacją w krajowych oraz międzynarodowych programach badawczych,
p) wiedzę w zakresie pozyskiwania grantów oraz wsparcia dla działalności programów badawczych,
q) wiedzę w zakresie strategicznej współpracy z uczelniami wyższymi oraz jednostkami naukowo-badawczymi,
r) wiedzę w zakresie zarządzania portfelem usług ,
s) wiedzę w zakresie pozyskiwania nowych grup docelowych klientów, do których adresowana może być oferta usług Spółki.

Dodatkowymi atutami będą:
a) znajomość języków obcych,
b) stopień naukowy, tytuł naukowy, dyplom MBA, studia podyplomowe.

4. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1. kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu kandydata dokumenty:
a) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z pkt 1lit. a);
b) dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy zgodnie z pkt 1 lit. b);
c) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy zgodnie z pkt 1 lit. c);
d) oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z pkt 1 lit. d);
e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych;
f) aktualne zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) oraz oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi.

5. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 2.

6. Oświadczenia, o których mowa w pkt 4 lub w pkt 5 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 4 mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata - w takiej sytuacji kandydat, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postepowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą przedstawić dodatkowe dokumenty (referencje, rekomendacje, certyfikaty).

7. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 4-5, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:
a) list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego;
b) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;
c) kopię dowodu tożsamości.

8. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i merytoryczne zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą w terminie wskazanym przez Radę Nadzorczą. Każdy z zaproszonych kandydatów zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o godzinie i miejscu (dokładny adres, nr sali) przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

9.Decyzją Rady Nadzorczej termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej może zostać zmieniony, w tym już po zaproszeniu kandydatów, w takim przypadku o zmianie terminu zaproszeni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10. Tematyka zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie obejmować w szczególności:
a) wiedzę o przedmiocie działalności Spółki oraz o sektorze / branży, w której działa Spółka,
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, z uwzględnieniem funkcjonowania grup kapitałowych oraz znajomości zasad nadzoru właścicielskiego,
d) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w spółce,
e)  wiedzę i doświadczenie z zakresu oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
f) wiedzę i doświadczenie  w zakresie analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży, public relations,
g) wiedzę i doświadczenie z zakresu realizacji projektów badawczo – rozwojowych, inwestycyjnych i/lub reorganizacyjnych,
h) wiedzę i doświadczenie w zakresie zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu
w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników.
i) wiedzę z zakresu pozyskiwania, utrzymywania i rozwoju strategicznych relacji biznesowych z klientami,
j) doświadczenie w zakresie identyfikacji oraz moderowania współpracy z potencjalnymi, nowymi partnerami strategicznymi Spółki,
k) wiedzę w zakresie nawiązywania współpracy oraz nadzoru nad partycypacją w krajowych oraz międzynarodowych programach badawczych,
l) wiedzę w zakresie pozyskiwania grantów oraz wsparcia dla działalności programów badawczych,
m) wiedzę w zakresie strategicznej współpracy z uczelniami wyższymi oraz jednostkami naukowo-badawczymi,
n) wiedzę w zakresie zarządzania portfelem usług,
o) wiedzę w zakresie pozyskiwania nowych grup docelowych klientów, do których adresowana może być oferta usług Spółki.

11.Na wniosek kandydata zaproszonego na rozmowę kwalifikacyjną udostępnia się informacje o spółce: Statut, Sprawozdanie Finansowe za rok 2016. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim kandydaci mogą uzyskać kierując wniosek na adres email: biuro.zarzadu@cuprum.wroc.pl

12. Jeżeli o stanowisko Prezesa Zarządu będzie się ubiegać kandydat będący dotychczas członkiem Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

13. Wyniki postępowania zostaną przekazane kandydatom zaproszonym na rozmowy kwalifikacyjne telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

14.Dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani w postępowaniu kwalifikacyjnym, zostaną zniszczone po zakończeniu postępowania, chyba, że kandydat w zgłoszeniu zastrzeże, że odbierze je osobiście w siedzibie Spółki po zakończeniu postępowania..

15. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.