Zarządzanie Talentami

KGHM rozwija politykę zrównoważonego zarządzania kapitałem ludzkim. Wdrażany program Zarządzania Talentami identyfikuje osoby z wysokim potencjałem do zajmowania kluczowych dla organizacji ról i wspiera ich rozwój. Zapewnia tym samym kadry, dzięki którym firma może mierzyć się z największymi wyzwaniami.

Wspólny rozwój

Celem programu Zarządzania Talentami w KGHM jest zagwarantowanie obecnej i przyszłej ciągłości operacji biznesowych poprzez zapewnienie kapitału ludzkiego wymaganego do realizacji strategii firmy. Sukces KGHM zależy dziś od innowacyjności, zaangażowania i współdziałania wielu tysięcy pracowników, posiadających różnorodną wiedzę i doświadczenia. Identyfikowanie talentów i budowanie ich indywidualnych, dopasowanych do możliwości i potrzeb organizacji, ścieżek rozwoju to klucz do dalszego rozwoju całej firmy.

Zarządzanie Talentami

Program rozwoju menedżerów i przyszłych menedżerów - Talent Management - w przejrzysty sposób określił kluczowe dla rozwoju firmy, systematyzując identyfikację potencjalnych talentów w czterech kryteriach: kompetencje, wkład pracy do firmy, zaangażowanie i aspiracja.

Do pierwszej z nich zaliczana jest wiedza, doświadczenie i specjalistyczne kwalifikacje branżowe oraz kompetencje z zakresu zarządzania i komunikacji.

Kolejne kryterium to wyniki pracy, które przynoszą mierzalną wartość dla firmy. W trzeciej i czwartej kategorii znajdują się postawy i zachowania oparte na wartościach budujących kulturę organizacyjną KGHM. W kategorii tej mieszczą się również postawy pracowników, w tym ich zawodowe ambicje i zaangażowanie.

Równolegle zdefiniowana została mapa kluczowych ról oraz wdrożono systematyczne podejście do oceny potencjału rozwojowego pracowników. Identyfikacja potencjału rozwojowego pozwala na wyłonienie w programie najbardziej utalentowanych pracowników, którzy odpowiadają rozpoznanym potrzebom organizacji. Są to osoby, które już dziś wytwarzają realną wartość dla firmy, posiadają odpowiednio wysoki poziom kompetencji i deklarują chęć dalszego rozwoju. To właśnie dla nich przygotowywane są indywidualne plany rozwojowe.

Szansa na rozwój

Jasne, wspólne dla całej organizacji kryteria oceny stanowią przejrzysty komunikat w odniesieniu do oczekiwań firmy w stosunku do najbardziej pożądanych kompetencji. Zarządzanie talentami to proces ciągły, wielokierunkowy. Dodatkowym celem procesu jest motywowanie wszystkich pracowników do systematycznego rozwoju. Promowanie rozwoju pracowników KGHM stanowi podstawę do budowania kariery w KGHM dla każdego pracownika, bez względu na zajmowane stanowisko.