Kompetentni w branży

KGHM Polska Miedź współpracuje w ramach Projektu „Kompetentni w branży górniczo – hutniczej. KGHM – kluczowy partner w kształceniu zawodowym” ze szkołami z powiatów legnickiego, lubińskiego, głogowskiego oraz bolesławieckiego. Projekt jest realizowany pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Kompetentni w branży

57 klas branżowych, kształcących m.in. przyszłe kadry miedziowej spółki, w szkołach w Lubinie, Legnicy, Bolesławcu i Głogowie, zostało objętych patronatem KGHM.

KGHM wspólnie ze szkołami realizuje działania w obszarze kształtowania programów nauczania, rozszerzania zakresu i form praktycznej nauki zawodu w rzeczywistym środowisku pracy, pozyskiwania przez uczniów uprawnień kwalifikacyjnych, doradztwa zawodowego i motywowania uczniów oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.

Projekt oferuje uczniom z klas patronackich przede wszystkim pomoc merytoryczną pracowników spółki, materiały dydaktyczne oraz system praktyk, stażów i stypendiów.

Efektem wprowadzenia programu jest dostosowanie obszaru edukacji w zakresie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, a w szczególności dla KGHM Polska Miedź S.A.

Nazwa Szkoły

 

Klasy objęte patronatem

Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie

Klasy I -IV

technikum w zawodzie technik górnictwa podziemnego

Klasy I -IV

technikum w zawodzie technik mechanik

Klasy I -IV

technikum w zawodzie technik elektryk

Klasy I -II

szkoły branżowej I stopnia w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej

Klasy I -II

szkoły branżowej I stopnia w zawodzie elektryk

 

 

Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie

Klasy I -IV

technikum w zawodzie technik górnictwa podziemnego

Klasy I -IV

technikum w zawodzie technik wiertnik

Klasy I -IV

technikum w zawodzie technik hutnik

Klasy I-II

szkoły branżowej I stopnia dla zawodów: górnik eksploatacji podziemnej

Klasy I-II

operator maszyn i urządzeń hutniczych

Klasy I-II

wiertacz

 

 

Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie

Klasy I -IV

technikum w zawodzie technik mechanik

Klasy I -IV

technikum w zawodzie technik elektryk

 

 

Zespół Szkół Mechanicznych im. L. Waryńskiego w Bolesławcu

Klasy I -IV

technikum w zawodzie technik górnictwa podziemnego

 

 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy

Klasy I -IV

technikum w zawodzie technik hutnik

 

 

Zespół Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr

Klasy I -IV

technikum w zawodzie technik górnictwa podziemnego

Klasy I -III

szkoły branżowej I stopnia w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej

 

Klasy patronackie

 • Program Stypendialny dla najlepszych uczniów. Kryteria:
  • Najlepsze średnie w danej grupie
  • Co najmniej ocena dobra z zachowania
 • Warsztaty z rozwijania umiejętności interpersonalnych
 • Możliwość odbywania wizyt zawodoznawczych
 • Dla stypendystów - udział w konferencjach, warsztatach i seminariach organizowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. dla swoich pracowników.
 • Uczestnictwo w życiu KGHM Polska Miedź S.A. (np. zawody sportowe, konferencje naukowe, etc.).

Wsparcie nauczycieli

 • Wizyty zawodoznawcze w Oddziałach Patrona oraz innych instytucjach rekomendowanych przez Patrona.
 • Refundacja udziału w konferencjach, szkoleniach, kursach i innych inicjatywach edukacyjnych mających wpływ na rozwój zawodowy nauczyciela..
 • Udział w konferencjach, warsztatach i seminariach organizowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. dla swoich pracowników.
 • Współpraca z patronem w opracowaniu materiałów dydaktycznych.
 • Organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
 • Współuczestniczenie w życiu Patrona (np. zawody sportowe, konferencje naukowe, etc.)

Program stypendiów dla uczniów klas patronackich

 • Stypendia w ramach Projektu będą przyznawane po raz pierwszy w roku szkolnym 2018/2019 począwszy od I semestru. Stypendia wypłacane są w cyklu semestralnym, tj. po zakończeniu pierwszego semestru oraz po zakończeniu roku szkolnego.
 • Wysokość Stypendium przypadająca na jednego Ucznia w jednym semestrze wynosi 500 zł.
 • Stypendium otrzymują Uczniowie którzy łącznie:
  • uzyskali najwyższe średnie z ocen,
  • uzyskali z zachowania ocenę co najmniej dobrą.

KGHM może na zakończenie roku szkolnego dodatkowo przyznać jedno jednorazowe Stypendium za szczególne osiągnięcia w wysokości 1000 zł dedykowane imiennie dla jednego Ucznia.

Stypendium za szczególne osiągnięcia może być przyznane Uczniowi, który spełni jedno lub kilka z poniższych kryteriów:

 • został finalistą olimpiad przedmiotowych przynajmniej na szczeblu wojewódzkim,
 • bierze udział w badaniach naukowych, organizowanych przez placówki edukacyjne, szkoły wyższe lub Patrona,
 • ma co najmniej 2 publikacje w czasopismach popularno-naukowych,
 • czynnie uczestniczy w życiu społecznym, tj. był wolontariuszem ważnej społecznie organizacji, był inicjatorem ciekawego przedsięwzięcia szkolnego, międzyszkolnego lub społecznego.