Kompetentni w branży

KGHM Polska Miedź współpracuje w ramach Projektu „Kompetentni w branży górniczo – hutniczej. KGHM – kluczowy partner w kształceniu zawodowym” ze szkołami z powiatów legnickiego, lubińskiego, głogowskiego oraz bolesławieckiego. W roku szkolnym 2019-2020 rozszerzamy współpracę o szkoły z powiatu polkowickiego.

Kompetentni w branży

Nasz Projekt jest realizowany pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

KGHM wspólnie ze szkołami realizuje działania w obszarze kształtowania programów nauczania, rozszerzania zakresu i form praktycznej nauki zawodu w rzeczywistym środowisku pracy, pozyskiwania przez uczniów uprawnień kwalifikacyjnych, doradztwa zawodowego i motywowania uczniów oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.

Projekt oferuje uczniom z klas patronackich przede wszystkim pomoc merytoryczną pracowników spółki, materiały dydaktyczne oraz system praktyk, stażów i stypendiów.

Efektem wprowadzenia programu jest dostosowanie obszaru edukacji w zakresie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, a w szczególności dla KGHM Polska Miedź S.A.

Klasy patronackie

 • Program Stypendialny dla najlepszych uczniów. Kryteria:
  • Najlepsze średnie w danej grupie,
  • Co najmniej ocena dobra z zachowania.
 • Warsztaty z rozwijania umiejętności interpersonalnych,
 • Możliwość odbywania wizyt zawodoznawczych,
 • Dla stypendystów - udział w konferencjach, warsztatach i seminariach organizowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. dla swoich pracowników,
 • Uczestnictwo w życiu KGHM Polska Miedź S.A. (np. zawody sportowe, konferencje naukowe, etc.).

Wsparcie nauczycieli

 • Wizyty zawodoznawcze w Oddziałach Patrona oraz innych instytucjach rekomendowanych przez Patrona,
 • Refundacja udziału w konferencjach, szkoleniach, kursach i innych inicjatywach edukacyjnych mających wpływ na rozwój zawodowy nauczyciela,
 • Udział w konferencjach, warsztatach i seminariach organizowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. dla swoich pracowników,
 • Współpraca z patronem w opracowaniu materiałów dydaktycznych,
 • Organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych,
 • Współuczestniczenie w życiu Patrona (np. zawody sportowe, konferencje naukowe, etc.).

Program stypendiów dla uczniów klas patronackich

 • Stypendia wypłacane są w cyklu semestralnym, tj. po zakończeniu pierwszego semestru oraz po zakończeniu roku szkolnego,
 • Wysokość Stypendium przypadająca na jednego Ucznia w jednym semestrze wynosi 500 zł,
 • Stypendium otrzymują Uczniowi, którzy łącznie:
  • uzyskali najwyższe średnie z ocen,
  • uzyskali z zachowania ocenę co najmniej dobrą.

KGHM może na zakończenie roku szkolnego dodatkowo przyznać jedno jednorazowe Stypendium za szczególne osiągnięcia w wysokości 1000 zł dedykowane imiennie dla jednego Ucznia.

Stypendium za szczególne osiągnięcia może być przyznane Uczniowi, który spełni jedno lub kilka
z poniższych kryteriów:

 • został finalistą olimpiad przedmiotowych przynajmniej na szczeblu wojewódzkim,
 • bierze udział w badaniach naukowych, organizowanych przez placówki edukacyjne, szkoły wyższe lub Patrona,
 • ma co najmniej 2 publikacje w czasopismach popularno-naukowych,
 • czynnie uczestniczy w życiu społecznym, tj. był wolontariuszem ważnej społecznie organizacji, był inicjatorem ciekawego przedsięwzięcia szkolnego, międzyszkolnego lub społecznego.

Lista klas planowanych do objęcia patronatem w roku szkolnym 2019/2020

Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie

Klasa I

technikum w zawodzie technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny (dawniej: technik górnictwa podziemnego)

 

Klasy II-IV

technikum w zawodzie technik górnictwa podziemnego

Klasa I

technikum w zawodzie technik przemysłu metalurgicznego ( dawniej: technik hutnik)

Klasy II-IV

technikum w zawodzie technik hutnik

Klasy III-IV

technikum w zawodzie technik wiertnik

 

Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie

Klasa I-IV

technikum w zawodzie technik mechanik

Klasy I-IV

technikum w zawodzie technik elektryk

 

Zespół Szkół nr 1 im. Bolesława Krupińskiego w Lubinie

Klasa I

technikum w zawodzie technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny (dawniej: technik górnictwa podziemnego)

Klasy II-IV

technikum w zawodzie technik górnictwa podziemnego

Klasy I-IV

technikum w zawodzie technik mechanik

Klasy I-IV

technikum w zawodzie technik mechatronik

Od roku szkolnego 2019/2020

Klasy I-IV

technikum w zawodzie technik elektryk

Klasa I

szkoły branżowej I stopnia dla zawodu górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny ( dawniej: górnik eksploatacji podziemnej)

Klasy II –III

szkoły branżowej I stopnia dla zawodu górnik eksploatacji podziemnej

Klasy I-III

szkoły branżowej I stopnia dla zawodu elektryk

Klasy I-III

szkoły branżowej I stopnia dla zawodu mechatronik

Od roku szkolnego 2019/2020

 

Zespół Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie

Klasa I

technikum w zawodzie technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny (dawniej: technik górnictwa podziemnego)

Klasy II-IV

technikum w zawodzie technik górnictwa podziemnego

Klasa I

technikum w zawodzie technik elektryk

Od roku szkolnego 2019/2020

Klasa I

szkoły branżowej I stopnia dla zawodu elektryk

Od roku szkolnego 2019/2020

Klasa I

szkoły branżowej I stopnia dla zawodu górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny (dawniej: górnik eksploatacji podziemnej)

Klasy II-III

szkoły branżowej I stopnia dla zawodu górnik eksploatacji podziemnej

 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy

Klasa I

technikum w zawodzie technik przemysłu metalurgicznego (dawniej: technik hutnik)

Klasy II-IV

technikum w zawodzie technik hutnik

 

Zespół Szkół Mechanicznych w Bolesławcu

Klasa I

technikum w zawodzie technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny (dawniej: technik górnictwa podziemnego)

Klasa I-IV

technikum w zawodzie technik górnictwa podziemnego

 

 

Zespół Szkół w Chocianowie

Klasy I-IV

technikum w zawodzie technik mechatronik

Od roku szkolnego 2019/2020

Klasa I

szkoły branżowej I stopnia dla zawodu mechatronik

Od roku szkolnego 2019/2020

 

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

Klasy I-III

szkoły branżowej I stopnia dla zawodu elektromechanik

Od roku szkolnego 2019/2020

 Szczegółowa lista klas objętych patronatem w roku szkolnym 2018/2019 [PDF]