Studenci i absolwenci

Szeroka wiedza poparta rzetelną praktyką to dzisiaj klucz do sukcesu. Spółka realizuje szereg programów nastawionych na współdziałanie z otoczeniem naukowo-dydaktycznym. Wsparciem tego procesu jest jak najlepsze wykorzystanie twórczego potencjału młodych ludzi. Ich wiedza, zapał i pomysłowość pozwala spojrzeć na realizowane projekty strategiczne i operacyjne z innej, być może lepszej perspektywy. KGHM potrzebuje wiedzy, bowiem jest ona na równi z innymi zasobami spółki – kapitałem i infrastrukturą – elementem determinującym sukces oraz wpływającym na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Budowanie relacji ze środowiskiem naukowym towarzyszy na co dzień działalności firmy. Poprzez współdziałanie i pomoc w realizacji prac dyplomowych zyskujemy innowacyjne rozwiązania oraz wartość dodaną dla spółki, przez co zwiększa się tempo oraz jakość prowadzonych i tworzonych projektów w różnych obszarach funkcjonowania firmy. Umiejętne inwestowanie w kapitał ludzki to najlepsza droga do stałego doskonalenia kultury organizacyjnej, Umiejętne inwestowanie w kapitał ludzki to najlepsza droga do stałego doskonalenia kultury organizacyjnej, a w konsekwencji do budowania przewagi konkurencyjnej w kluczowych obszarach działalności.

KGHM, uczestnicząc w programach badawczych, ma bezpośredni wpływ na efektywność prowadzonych działań. Tylko poprzez wykorzystanie potencjału ludzkiego i dzielenie się wiedzą spółka może się rozwijać. Współdziałanie ze środowiskiem akademickim to właściwe podejście do potencjalnych pracowników. Rozwój kompetencji najlepszych studentów, którzy w przyszłości mogą zasilić firmę to najcenniejsza inwestycja w kapitał i odważne spojrzenie w przyszłość. To inicjatywa z korzyścią dla obu stron.

Zaangażowanie KGHM w przygotowanie dobrze wykształconych absolwentów wynika również z pozycji firmy na rynku pracodawców i związanego z nią postępowania odpowiedzialnego społecznie. KGHM wspiera szkolnictwo zawodowe poprzez staże i praktyki, uczestnictwo w targach pracy, organizację zajęć praktycznych dla uczniów szkół zawodowych, prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych w szkołach średnich, a także wyposażając klasopracownie w niezbędne materiały służące nauce zawodu. Współpracuje również  z uczelniami wyższymi w zakresie pomocy w realizacji prac naukowych – w formie udostępnienia materiałów czy realizacji praktyk zawodowych. Zaangażowanie KGHM w proces edukacji jest niejednokrotnie doceniane przez młodych ludzi. Firma zajmuje wysokie pozycje w ogólnopolskich rankingach wskazujących w ocenie studentów i ekspertów idealnych pracodawców.

PRAKTYKI I STAŻE

Praktyki w KGHM organizowane są dla najlepszych uczniów i studentów w celu nabycia przez nich umiejętności praktycznych do wykonywania przyszłej pracy. Odbywa się to poprzez wykonywanie określonych zadań i uczestnictwo w projektach pod czujnym okiem wyznaczonego opiekuna.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Warunkiem rozpoczęcia procedury organizowania praktyk jest dostarczenie na adres praktyki@kghm.com niżej wymienionych dokumentów:

  1. Wniosek o realizację praktyki.
  2. CV (z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych)
  3. Plan praktyk, zawierających zakres wiedzy teoretycznej do opanowania oraz umiejętności praktycznych, jakie student ma wykształcić podczas trwania praktyki zatwierdzony przez Uczelnię
  4. Zaświadczenie z uczelni o statusie studenta.

Termin składania kompletnych wniosków na praktyki w roku szkolnym/akademickim 2019/2020 upływa dnia 31 maja 2020 roku.

Po ewentualnym zakwalifikowaniu się na praktykę student musi dostarczyć dodatkowo:

  1. Kopię potwierdzenia ubezpieczenia NW,
  2. Zaświadczenia o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy.

Kontakt do osób zajmujących się praktykami w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A.:

Centrala KGHM – tel. +48 76 74 80 338
Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji – tel. +48 76 74 80 838
Huta Miedzi „Cedynia” – tel. +48 76 74 71 512
Huta Miedzi „Głogów” – tel. +48 76 74 76 651
Huta Miedzi „Legnica” – tel. +48 76 74 72 206
Zakłady Górnicze „Rudna” – tel. +48 76 74 85 401
Zakłady Górnicze „Lubin” – tel. +48 76 74 82 234
Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” – tel. +48 76 74 84 101
Zakład Hydrotechniczny – tel. +48 76 74 79 318
Zakłady Wzbogacania Rud – tel. +48 76 74 74 732

UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW

PROGRAM UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH

Program kierowany jest do studentów uczelni wyższych piszących prace dyplomowe: licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz rozprawy doktorskie.

Proces jest ustandaryzowany dla wszystkich Oddziałów KGHM i Centrali oraz określony terminami. Uczelnie wysyłają zapotrzebowanie na realizację zakresów tematycznych w terminie od listopada do 20 grudnia danego roku kalendarzowego. W zapotrzebowaniu podają tematykę zakresu tematycznego wraz z jego abstraktem sporządzonym przez promotora. W abstrakcie promotor wskazuje oczekiwania, które w swoim zakresie obejmują obszary działalności KGHM.

Otrzymane tematy są następnie rozpatrywane przez komórki merytoryczne w Centrali i Oddziałach. Zaakceptowane tematy wraz z dodatkowymi propozycjami zgłoszonymi przez Oddziały i Centralę są publikowane w pierwszej dekadzie kwietnia każdego roku i pozostają do dyspozycji studentów do 31 marca następnego roku. Lista tematów pozostaje zamknięta.

W roku akademickim 2020/2021 przyjęto do realizacji tematy znajdujące się w załączonym WYKAZIE, gdzie wskazano też miejsce pozyskania materiałów. Zakresy podane przez Oddziały KGHM kierowane są do studentów wszystkich uczelni, natomiast zaproponowane przez uczelnie są dedykowane tylko dla studentów tych uczelni.

Student po wyborze zakresu tematycznego składa WNIOSEK o  udostępnienie materiałów, do którego dołącza wymagane dokumenty: zaświadczenie z uczelni o statusie studenta oraz abstrakt pracy dyplomowej, w którym student podaje założone cele, spodziewane efekty oraz wartość dodaną dla KGHM Polska Miedź S.A.

Wniosek należy wysłać elektronicznie na adres: .