Studenci i absolwenci

Szeroka wiedza poparta rzetelną praktyką to dzisiaj klucz do sukcesu. Spółka realizuje szereg programów nastawionych na współdziałanie z otoczeniem naukowo-dydaktycznym. Wsparciem tego procesu jest jak najlepsze wykorzystanie twórczego potencjału młodych ludzi. Ich wiedza, zapał i pomysłowość pozwala spojrzeć na realizowane projekty strategiczne i operacyjne z innej, być może lepszej perspektywy. KGHM potrzebuje wiedzy, bowiem jest ona na równi z innymi zasobami spółki – kapitałem i infrastrukturą – elementem determinującym sukces oraz wpływającym na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku. Budowanie relacji ze środowiskiem naukowym towarzyszy na co dzień działalności firmy. Poprzez współdziałanie i pomoc w realizacji prac dyplomowych zyskujemy innowacyjne rozwiązania oraz wartość dodaną dla spółki, przez co zwiększa się tempo oraz jakość prowadzonych i tworzonych projektów
w różnych obszarach funkcjonowania firmy. Umiejętne inwestowanie w kapitał ludzki to najlepsza droga do stałego doskonalenia kultury organizacyjnej, Umiejętne inwestowanie w kapitał ludzki to najlepsza droga do stałego doskonalenia kultury organizacyjnej, a w konsekwencji do budowania przewagi konkurencyjnej w kluczowych obszarach działalności. KGHM, uczestnicząc w programach badawczych, ma bezpośredni wpływ na efektywność prowadzonych działań. Tylko poprzez wykorzystanie potencjału ludzkiego i dzielenie się wiedzą spółka może się rozwijać. Współdziałanie ze środowiskiem akademickim to właściwe podejście do potencjalnych pracowników. Rozwój kompetencji najlepszych studentów, którzy w przyszłości mogą zasilić firmę to najcenniejsza inwestycja w kapitał i odważne spojrzenie w przyszłość. To inicjatywa z korzyścią dla obu stron.

Zaangażowanie KGHM w przygotowanie dobrze wykształconych absolwentów wynika również z pozycji firmy na rynku pracodawców i związanego z nią postępowania odpowiedzialnego społecznie. KGHM wspiera szkolnictwo zawodowe poprzez staże i praktyki, uczestnictwo w targach pracy, organizację zajęć praktycznych dla uczniów szkół zawodowych, prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych w szkołach średnich, a także wyposażając klasopracownie w niezbędne materiały służące nauce zawodu. Współpracuje również  z uczelniami wyższymi w zakresie pomocy w realizacji prac naukowych – w formie udostępnienia materiałów czy realizacji praktyk zawodowych. Zaangażowanie KGHM w proces edukacji jest niejednokrotnie doceniane przez młodych ludzi. Firma zajmuje wysokie pozycje w ogólnopolskich rankingach wskazujących w ocenie studentów i ekspertów idealnych pracodawców.

PRAKTYKI I STAŻE

Praktyki w KGHM organizowane są dla najlepszych uczniów i studentów w celu nabycia przez nich umiejętności praktycznych do wykonywania przyszłej pracy.
Odbywa się to poprzez wykonywanie określonych zadań i uczestnictwo w projektach pod czujnym okiem wyznaczonego opiekuna.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Warunkiem rozpoczęcia procedury organizowania praktyk jest dostarczenie na adres praktyki@kghm.com niżej wymienionych dokumentów:

  1. Wniosek o realizację praktyki.
  2. CV (z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych)
  3. Plan praktyk, zawierających zakres wiedzy teoretycznej do opanowania oraz umiejętności praktycznych, jakie student ma wykształcić podczas trwania praktyki zatwierdzony przez Uczelnię
  4. Zaświadczenie z uczelni o statusie studenta.

Termin składania kompletnych wniosków na praktyki w roku szkolnym/akademickim 2018/2019 upływa dnia 31 maja 2019 roku.

Po ewentualnym zakwalifikowaniu się na praktykę student musi dostarczyć dodatkowo:

  1. Kopię potwierdzenia ubezpieczenia NW,
  2. Zaświadczenia o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy.

Kontakt do osób zajmujących się praktykami w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A.:

Centrala KGHM – tel. +48 76 74 80 338
Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji – tel. +48 76 74 80 838
Huta Miedzi „Cedynia” – tel. +48 76 74 71 512
Huta Miedzi „Głogów” – tel. +48 76 74 76 651
Huta Miedzi „Legnica” – tel. +48 76 74 72 206
Zakłady Górnicze „Rudna” – tel. +48 76 74 85 401
Zakłady Górnicze „Lubin” – tel. +48 76 74 82 234
Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” – tel. +48 76 74 84 101
Zakład Hydrotechniczny – tel. +48 76 74 79 318
Zakłady Wzbogacania Rud – tel. +48 76 74 74 732

UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW

PROGRAM UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH

Program kierowany jest do studentów uczelni wyższych piszących prace dyplomowe: licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz rozprawy doktorskie.
Proces jest ustandaryzowany dla wszystkich Oddziałów KGHM i Centrali oraz określony terminami. Uczelnie wysyłają zapotrzebowanie na realizację zakresów tematycznych w terminie od listopada do 20 grudnia danego roku kalendarzowego. W zapotrzebowaniu podają tematykę zakresu tematycznego wraz z jego abstraktem sporządzonym przez promotora. W abstrakcie promotor wskazuje oczekiwania, które w swoim zakresie obejmują obszary działalności KGHM.
Otrzymane tematy są następnie rozpatrywane przez komórki merytoryczne w Centrali i Oddziałach. Zaakceptowane tematy wraz z dodatkowymi propozycjami zgłoszonymi przez Oddziały i Centralę są publikowane w pierwszym tygodniu kwietnia każdego roku i pozostają do dyspozycji studentów do marca następnego roku. Lista tematów pozostaje zamknięta.
W roku akademickim 2018/2019 przyjęto do realizacji tematy znajdujące się w załączonym WYKAZIE. W wykazie wskazano miejsce pozyskania materiałów oraz dostępność zakresów dla określonej ilości studentów. Zakresy podane przez Oddziały KGHM kierowane są do studentów wszystkich uczelni, natomiast zaproponowane przez uczelnie są dedykowane tylko dla studentów tych uczelni.
Student po wyborze zakresu tematycznego składa WNIOSEK o  udostępnienie materiałów, do którego dołącza wymagane dokumenty: zaświadczenie z uczelni o statusie studenta oraz abstrakt pracy dyplomowej, w którym student podaje założone cele, spodziewane efekty oraz wartość dodaną dla KGHM Polska Miedź S.A.
Wniosek może być wysłany w formie papierowej na adres siedziby KGHM Polska Miedź S.A. lub elektronicznie na adres: Lucyna.Owczarek@kghm.com.

  pROGRAM STYPENDIALNY ORAZ KONKURS O NAGRODĘ PREZESA ZARZĄDU

PROGRAM STYPENDIALNY ORAZ KONKURS O NAGRODĘ PREZESA ZARZĄDU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYLOMOWĄ Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

 Program ma na celu realizację prac dyplomowych o dużym znaczeniu dla rozwoju KGHM oraz które w wymierny sposób będą miały przełożenie na poprawę efektywności pracy maszyn, urządzeń, procesów i zasobów ludzkich w Oddziałach i Centrali.
Od studenta oczekujemy innowatorskich rozwiązań i opracowań analitycznych dotyczących zagadnień istotnych dla KGHM. Firma oferuje przy tym wsparcie finansowe w formie miesięcznego stypendium przez okres do czterech semestrów kształcenia.
Student składa aplikację po dokonaniu  wyboru jednego z pięciu zakresów tematycznych wytypowanych przez Prezesa Zarządu KGHM do realizacji w kolejnym roku akademickim.

I. Warunki udziału w Programie Stypendialnym i Konkursie

 1. W Programie i Konkursie mogą uczestniczyć studenci studiów II oraz III stopnia uczelni akademickich posiadający udokumentowane osiągnięcia z dziedziny, z której KGHM proponuje zakres tematyczny, albo osiągnięcia w nauce potwierdzone średnią ocen przynajmniej 4,5 ze studiów I stopnia lub trzeciego roku studiów jednolitych magisterskich lub studiów II stopnia.

 2. Warunkiem udziału jest złożenie aplikacji zawierającej:
1)      WNIOSEK o udostępnienie materiałów do pisania pracy dyplomowej ze wskazaniem wybranego zakresu tematycznego wraz z abstraktem pracy dyplomowej,
2)      dokumenty poświadczające osiągnięcia studenta,
3)      CV,
4)      zaświadczenie z uczelni o statusie studenta, w którym m.in. podany jest tryb studiów, kierunek i specjalność, data rozpoczęcia studiów, planowany okres ich zakończenia,
5)      oświadczenie uczelni o akceptacji zakresu tematycznego do realizacji przez studenta wraz ze wskazaniem promotora (imię, nazwisko, telefon służbowy, adres e-mail),
6)      szczegółowy opis propozycji realizacji pracy dyplomowej ze wskazaniem wartości dodanej dla KGHM, np.  zamierzone cele i spodziewane efekty, propozycje rozwiązań oraz ich wpływ na poprawę efektywności procesów, pracy maszyn lub urządzeń, oraz zwrot z inwestycji,
7)      wskazanie obszarów badań, które będą finansowane funduszem stypendialnym.

 3. Aplikacje należy składać do dnia 31 sierpnia 2018r. na adres Lucyna.Owczarek@kghm.com

 Najlepsze prace dyplomowe mogą być dodatkowo wyróżnione specjalną nagrodą Prezesa Zarządu KGHM.

 II. WYKAZ pięciu zakresów tematycznych typowanych do Programu stypendialnego na rok akademicki 2018/2019

 1. Poprawa efektywności energetycznej procesów przemysłowych na wybranych przykładach z ciągu technologicznego KGHM Polska Miedź S.A.

Efektywność energetyczna jest bardzo ważnym aspektem dla wielu przedsiębiorstw, których produkcja opiera się o energochłonne procesy. Odpowiednia modyfikacja urządzeń wchodzących w skład ciągu technologicznego oraz modyfikacja parametrów samego procesu mają bezpośredni wpływ na uzyskiwane korzyści ekonomiczne. Praca dyplomowa powinna udzielić odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób zarządzać infrastrukturą produkcyjną, aby w jak największym stopniu wykorzystać jej możliwości przy jak najmniejszym zużyciu różnych strumieni energii. Praca wymaga co najmniej znajomości podstaw termodynamiki, budowy maszyn elektrycznych, zagadnień branżowych z zakresu szeroko pojętej energetyki i umiejętności sporządzania modeli matematycznych procesów przemysłowych.  Wartość dla KGHM: usystematyzowanie wiedzy o efektywności energetycznej w Spółce, co pozwoli na efektywne zarządzanie ciągiem technologicznym .

2. Analiza układów zasilania w energię elektryczną kopalń w aspekcie zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez wykorzystanie i rozbudowę środków technicznych oraz działania zmniejszające ich podatność na ekstremalne zjawiska meteorologiczne.

Wzmożone występowanie anomalnych zjawisk atmosferycznych w ostatnich latach stanowi coraz większe zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego zakładów przemysłowych, a w szczególności kopalń. Konsekwencje katastrofalnych wyłączeń zasilania stanowią ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa załóg  i infrastruktury technicznej. Znaczący wzrost częstości występowania stanów potencjalnego zagrożenia zmusza  służby utrzymania ruchu elektrycznego do podejmowania wielopłaszczyznowych i multidyscyplinarnych środków zarządczych, które oprócz rutynowych działań eksploatacyjnych w tym zakresie, generuje szereg przedsięwzięć inwestycyjnych, zmierzających w efekcie do dywersyfikacji kierunków zasilania oraz zwiększenia odporności systemu elektroenergetycznego na niepożądane zjawiska. Istotną i szybką w rozwoju dziedziną mogącą znacząco sprzyjać bezpieczeństwu energetycznemu są nowoczesne systemy telemechaniki, teleinformatyki, wizualizacji oraz identyfikacji i rejestracji zakłóceń, a także systemy ekspertowe wspomagające prace i możliwości restytucyjne służb dyspozytorskich,  posiadające również możliwości predykcyjne w zakresie występowania zakłóceń.

3. Możliwości podnoszenia efektywności przy wykorzystaniu łańcucha wartości w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG Rudna.

Łańcuch wartości to zbiór powiązanych ze sobą działań, których wykonywanie prowadzi do przekształcenia surowców i materiałów w gotowy produkt. Integracja i efektywność zarządzania poszczególnymi ogniwami łańcucha wartości pozwala na optymalizację procesów i kosztów, a co za tym idzie osiąganie za pomocą tego narzędzie przewagi konkurencyjnej.  Dynamiczne zmiany zachodzące w przemyśle wydobywczym oraz wyzwania makroekonomiczne wymuszają konieczność ciągłego doskonalenia zarządzania łańcuchem wartości. KGHM wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku zaliczył podnoszenie efektywności łańcucha wartości do strategicznych celów organizacji. Temat wpisuję się idealnie w cele Strategii na lata 2017-2021 z perspektywa do roku 2040. Celem pracy jest analiza kosztów i czynników kosztotwórczych w obrębie poszczególnych ogniw łańcucha wartości, identyfikacja występujących w Oddziale wąskich gardeł oraz przedstawienie możliwości ich ograniczenia bądź wyeliminowania.  Efektem końcowym pracy będzie baza konkretnych innowacyjnych rozwiązań powodujących optymalizację łańcucha wartości lub procesu w ramach jednego z jego ogniw, co daje możliwość wyeliminowania niekorzystnych zjawisk w ramach procesów, optymalizację kosztową i efektywniejsze zarządzanie. Wyniki pracy mogą przynieść odpowiedzi na pytania dotyczące przewagi konkurencyjnej lub jej braku. Dadzą podstawę do budowy strategii konkurencyjnych w przyszłości, w tym do odpowiedniego kształtowania modelu biznesowego przedsiębiorstwa.

4. Metody obniżenia zawartości arsenu w koncentratach flotacyjnych.

W złożach eksploatowanych przez KGHM arsen występuje wraz z miedzią w minerałach siarczkowych układu Cu-As. Z tego względu nie jest możliwa separacja niepożądanego w koncentratach arsenu metodami wzbogacania flotacyjnego rud bez strat miedzi. W ostatnich latach obserwuje się wzrost zawartości As w nadawach i koncentratach. Celem pracy jest przegląd stosowanych w mineralurgii i metalurgii metod obniżania zawartości arsenu w koncentratach.

5. Opracowanie metody oznaczania w elektrolicie rafinacyjnym stężenia tiomocznika oraz kleju kostnego.

Obszarem badań będzie opracowanie metody chemicznego oznaczania stężenia tiomocznika i kleju kostnego w elektrolicie rafinacyjnym. Przy użyciu dostępnej aparatury chemicznej i odczynników chemicznych należało będzie opracować metodę, która będzie pozwalała na zbadanie ilości dodatków do elektrolitu w medium procesowym jakim jest roztwór siarczanu miedzi w kwasie siarkowym.