Ryzyko płynności

Zarządzanie płynnością finansową

Celem zarządzania ryzykiem finansowym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest ograniczenie niepożądanego wpływu czynników finansowych na przepływy pieniężne oraz wyniki w krótkim i średnim okresie, a także budowanie wartości Grupy w długim terminie.

Zarządzanie kapitałem ma na celu utrzymywanie płynności finansowej w sposób ciągły w każdym okresie. Spółka KGHM Polska Miedź S.A. aktywnie zarządza ryzykiem utraty płynności, na które jest narażona. Ryzyko to rozumiane jest jako utrata zdolności do terminowego regulowania zobowiązań oraz pozyskiwania środków na finansowanie działalności.

Zarządzanie płynnością finansową odbywa się zgodnie z przyjętą przez Zarząd „Polityką Zarządzania Płynnością Finansową” (Polityka), która stanowi reguły zarządzania płynnością wspomagające proces zarządzania przedsiębiorstwem i stanowi część kultury korporacyjnej Spółki. Polityka określa między innymi:

  • cele zarządzania płynnością finansową
  • role i obowiązki poszczególnych komórek organizacyjnych
  • procesy zarządzania płynnością finansową
  • cele zarządzania kapitałem obrotowym
  • zasady oraz zakres monitorowania spółek z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w obszarze płynności
  • zakres monitorowania i raportowania płynności Spółki

Podstawowym celem realizowanej Polityki jest umożliwienie utrzymywania ciągłości działania poprzez zabezpieczenie dostępności środków pieniężnych wymaganych do realizacji celów biznesowych Spółki, przy optymalizacji ponoszonych kosztów.

Za zarządzanie płynnością finansową w Spółce i przestrzeganie przyjętej w tym zakresie polityki odpowiada Zarząd. Podmiotem wspierającym Zarząd w realizacji Polityki jest Komitet Płynności Finansowej.

Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania ryzykiem płynności przedstawiono w: