Ryzyko kredytowe

Zarządzanie ryzykiem kredytowym

Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako możliwość niewywiązania się ze zobowiązań przez dłużników Spółki. KGHM Polska Miedź S.A. jest narażona na ryzyko kredytowe głównie w trzech obszarach związanych z:

  • należnościami od odbiorców
  • środkami pieniężnymi i lokatami bankowymi
  • transakcjami w instrumentach pochodnych

Za zarządzanie ryzykiem kredytowym w Spółce i przestrzeganie przyjętej w tym zakresie polityki odpowiada Zarząd. Głównym podmiotem zajmującym się realizacją działań w tym obszarze jest Komitet Ryzyka Kredytowego.

Należności z tytułu dostaw i usług

Nieodłącznym elementem procesu zarządzania ryzykiem kredytowym realizowanego w Spółce jest bieżący monitoring stanu należności oraz wewnętrzny system raportowania. Spółka ogranicza ekspozycję na ryzyko kredytowe związane z należnościami od odbiorców poprzez ocenę i monitoring kondycji finansowej kontrahentów, ustalanie limitów kredytowych oraz stosowanie zabezpieczeń wierzytelności. Kredyt kupiecki otrzymują sprawdzeni, długoletni kontrahenci, a sprzedaż produktów nowym klientom w większości przypadków dokonywana jest na podstawie przedpłat lub instrumentów finansowania handlu przenoszących w całości ryzyko kredytowe na instytucje finansowe. W celu zabezpieczenia należności Spółka stosuje różne formy zabezpieczeń oraz korzysta z ubezpieczenia wierzytelności handlowych.

Środki pieniężne i lokaty bankowe

Ryzyko kredytowe związane z transakcjami depozytowymi jest na bieżąco monitorowane poprzez analizę ratingów kredytowych instytucji finansowych, z którymi Spółka współpracuje oraz ograniczenie poziomu koncentracji środków w poszczególnych instytucjach. Spółka alokuje okresowo wolne środki pieniężne zgodnie z wymogami zachowania płynności finansowej i ograniczonego ryzyka oraz w celu ochrony kapitału i maksymalizacji przychodów odsetkowych zgodnie z przyjętą przez Zarząd „Polityką Zarządzania Płynnością Finansową”.

Transakcje w instrumentach pochodnych

Zawieranie transakcji w instrumentach pochodnych pozwala na ograniczenie ryzyka rynkowego, powoduje jednak powstanie ekspozycji na ryzyko kredytowe instytucji finansowych. Transakcje w instrumentach pochodnych zawierane są instytucjami finansowymi posiadającymi średniowysoki i średni rating nadany przez wiodące międzynarodowe agencje ratingowe. Ryzyko kredytowe związane z transakcjami pochodnymi jest monitorowane poprzez analizę ratingów kredytowych oraz ograniczane poprzez dążenie do dywersyfikacji podmiotowej przy wdrażaniu strategii zabezpieczających.

Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania ryzykiem kredytowym przedstawiono w: