Proces zarządzania

Ustanowiony w dokumencie Polityka Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym, ma na celu zapewnienie, że ryzyka kluczowe zostały zidentyfikowane, ocenione i przeanalizowane, a na podstawie ich oceny przygotowano odpowiednie Plany Odpowiedzi na Ryzyko i wdrożono Działania Dostosowawcze, które umożliwią ograniczenie zagrożeń i realizację założonych celów biznesowych oraz będą wspierać identyfikację szans do budowy przewagi konkurencyjnej.

Zarządzanie poszczególnymi ryzykami jest przedmiotem odrębnych szczegółowych uregulowań w spółkach Grupy. Spółka KGHM Polska Miedź S.A. w ramach swojej działalności aktywnie zarządza ryzykiem rynkowym, kredytowympłynnością finansową oraz ryzykiem zdarzeń losowych.

Dalsze szczegóły zarządzania ryzkiem korporacyjnym przedstawiono w Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej za 2018r. (str. 70)

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KORPORACYJNYM

Polityka Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. - dokument opisujący sposób podejścia, określający podstawowe zasady i ustanawiający proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Całościowe podejście do zarządzania ryzykiem jest spójne ze strategią wzrostu, stałym dążeniem do doskonałości operacyjnej oraz zasadami zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu. Zostało ono zaprojektowane tak, aby wspierać Spółkę w budowie odpornej struktury korporacyjnej.

Cele zarządzania ryzykiem:

  • zapewnienie tworzenia i ochrony wartości dla akcjonariuszy poprzez ustanowienie spójnego podejścia do identyfikacji, oceny, analizy ryzyk oraz wdrożenia odpowiedzi na ryzyka kluczowe;
  • ochrona życia i zdrowia pracowników, środowiska naturalnego oraz reputacji marki;
  • wspieranie osiągania celów biznesowych poprzez wdrożenie narzędzi wczesnego ostrzegania
    o szansach i zagrożeniach;
  • zapewnienie silnego wsparcia dla podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach organizacji;
  • budowa organizacji świadomej podejmowanego ryzyka i dążącej do ciągłego doskonalenia.