Zarządzanie ryzykiem

Grupa KGHM definiuje ryzyko jako wpływ niepewności, będącej integralną częścią prowadzonej działalności i mogącej skutkować zarówno szansami, jak i zagrożeniami dla realizacji celów biznesowych.

Oceniany jest aktualny i przyszły, faktyczny oraz potencjalny wpływ ryzyka na działalność Grupy. W oparciu o przeprowadzoną ocenę, dokonywana jest weryfikacja i dostosowanie praktyk zarządczych w ramach odpowiedzi na poszczególne ryzyka.

Aby możliwe było ich osiągnięcie, niezbędna jest spójna i praktyczna metodyka zarządzania tą niepewnością na poziomie Grupy KGHM, Spółek, Oddziałów i Projektów, wsparta odpowiednią strukturą organizacyjną oraz stosownymi uregulowaniami.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Podział uprawnień i odpowiedzialności w KGHM Polska Miedź S.A. stosuje zasady dobrych praktyk Ładu Korporacyjnego oraz powszechnie uznany model trzech linii obrony. 

Zarządzanie ryzykiem w KGHM - schemat graficzny

kghm

Rada Nadzorcza

Dokonuje rocznej oceny efektywności procesu zarządzania ryzykiem oraz monitorowania poziomu ryzyk kluczowych i sposobu postępowania z nimi.

KGHM

Zarząd

Ostateczne odpowiedzialny za system zarządzania ryzykiem oraz nadzór nad jego poszczególnymi elementami.

KGHM

Kierownictwo

Uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność kadry zarządzającej. W ramach codziennych obowiązków kadra kierownicza odpowiedzialna jest za identyfikację, ocenę i analizę ryzyka oraz wdrożenie odpowiedzi na poszczególne ryzyka.

KGHM

Komitety Ryzyka

Wspierają efektywne zarządzanie ryzykiem oraz bieżący nadzór nad ryzykami kluczowymi.

KGHM

Audyt wewnętrzny

Plan Audytu Wewnętrznego jest oparty o ocenę ryzyka oraz podporządkowany celom biznesowym, dokonywana jest ocena bieżącego poziomu poszczególnych ryzyk oraz skuteczności zarządzania nimi.