Zarządzanie ryzykiem

Grupa KGHM definiuje ryzyko jako wpływ niepewności, będącej integralną częścią prowadzonej działalności i mogącej skutkować zarówno szansami, jak i zagrożeniami dla realizacji celów biznesowych.

Oceniany jest aktualny i przyszły, faktyczny oraz potencjalny wpływ ryzyka na działalność Grupy. W oparciu o przeprowadzoną ocenę, dokonywana jest weryfikacja i dostosowanie praktyk zarządczych w ramach odpowiedzi na poszczególne ryzyka.

Aby możliwe było ich osiągnięcie, niezbędna jest spójna i praktyczna metodyka zarządzania tą niepewnością na poziomie Grupy KGHM, Spółek, Oddziałów i Projektów, wsparta odpowiednią strukturą organizacyjną oraz stosownymi uregulowaniami.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Podział uprawnień i odpowiedzialności w KGHM Polska Miedź S.A. stosuje zasady dobrych praktyk Ładu Korporacyjnego oraz powszechnie uznany model trzech linii obrony. 

Zarządzanie ryzykiem

kghm

Rada Nadzorcza

Dokonuje rocznej oceny efektywności procesu zarządzania ryzykiem oraz monitorowania poziomu ryzyk kluczowych i sposobu postępowania z nimi.

KGHM

Zarząd

Ostateczne odpowiedzialny za system zarządzania ryzykiem oraz nadzór nad jego poszczególnymi elementami.

KGHM

Kierownictwo

Uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność kadry zarządzającej. W ramach codziennych obowiązków kadra kierownicza odpowiedzialna jest za identyfikację, ocenę i analizę ryzyka oraz wdrożenie odpowiedzi na poszczególne ryzyka.

KGHM

Komitety Ryzyka

Wspierają efektywne zarządzanie ryzykiem oraz bieżący nadzór nad ryzykami kluczowymi.

KGHM

Audyt wewnętrzny

Plan Audytu Wewnętrznego jest oparty o ocenę ryzyka oraz podporządkowany celom biznesowym, dokonywana jest ocena bieżącego poziomu poszczególnych ryzyk oraz skuteczności zarządzania nimi.